Hva er formålet med spesialisthelsetjenesteloven?

Spesialisthelsetjenesteloven inneholder regler om ansvar, plikter, rettigheter og organisering for alle som tilbyr eller yter spesialisthelsetjenester, offentlige som private. Loven gjelder private og offentlige tjenesteutøvere, uavhengig av om det er inngåttavtale med de regionale helseforetakene.

Er sykehus spesialisthelsetjenesten?

Spesialisthelsetjenesten er den andre delen av helsevesenet. Dette er sykehus, institusjoner og tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og habilitering.

Hvem kan henvise en pasient til spesialisthelsetjenesten?

I praksis er det vanligvis leger som henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten. Annet helsepersonell vil likevel også kunne henvise. Hvem som kan henvise ses ofte i sammenheng med regler om finansiering av helsetjenester. Dette gjelder særlig reglene om refusjon og takster.

Hva er formålet med spesialisthelsetjenesteloven? – Related Questions

Hva koster spesialisthelsetjenesten?

Kostnadene til spesialisthelsetjenesten utgjorde 151,6 mrd. kroner i 2019. Det har vært en kostnadsøkning på 69 prosent i perioden fra 2008 til 2019, målt i løpende priser. Realveksten i kostnader har vært på 24 prosent.

Er fastlege spesialisthelsetjenesten?

Mange fastleger har spesialisering i allmennmedisin, som er en generell spesialisering. Disse kategoriseres ikke inn under spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for utredning og behandling på sykehusnivå i Norge.

Hvordan få henvisning til spesialist?

Fastlegen din sender henvisningen direkte til ønsket behandlingssted, eller gir deg henvisningen så du selv kan sende den. Henvisningen må sendes til et behandlingssted som har rett til å vurdere om du trenger utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

Hvem inngår i spesialisthelsetjenesten?

Spesialisthelsetjenesten omfatter somatiske og psykiatriske sykehus, poliklinikker og behandlingssentre, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, institusjoner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, prehospitale tjenester, privatpraktiserende spesialister og laboratorie- og røntgenvirksomhet

Hvem kan henvise til rehabilitering?

Henvisning til privat rehabiliteringsinstitusjon kan enten bli sendt fra spesialisthelsetjenesten direkte eller fra fastlegen, avtalespesialist eller andre med henvisningsrett via Regional koordinerende enhet (RKE).

Hvordan bli henvist til DPS?

Det sendes en henvisning fra fastlegen til et distriktpsykiatrisk senter, ofte forkortet DPS. Henvisningen er et fysisk eller elektronisk brev som beskriver personens bakgrunn og problemstilling. Det som står i henvisningen er normalt det eneste spesialisten vurderer ut ifra.

Hvor mye koster en time hos DPS?

Finn frikortet og sjekk egenandeler
PsykologEgenandel
Sesjon 1,5 time563 kroner
Sesjon 2 timer750 kroner
​Sesjon 2,5 timer​938 kroner
Sesjon 3 timer1125 kroner

Hva er forskjell på BUP og DPS?

Det er en avdeling ved et sykehus og drives poliklinisk. BUP har gjerne også en Familieenhet, hvor familier kan få opphold og veiledning i samspill med egen barn. DPS står for Distrikts-psykiatrisk senter, og er et tilbud til voksne over 18 år. Det ligger utenfor sykehus, men er ofte knyttet til et sykehus.

Er DPS frivillig?

Avhengig av lokale forhold og pasientens tilstand er det tre alternativer ved behov for akutt, frivillig innleggelse: akuttpsykiatrisk avdeling, DPS og kommunal ØHD.

Kan privat psykolog henvise til DPS?

Avtalespesialister. Avtalespesialister er privatpraktiserende psykologer og psykiatere som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Psykolog med driftsavtale utgjør en del av spesialisthelsetjenesten og samarbeider med DPS.

Kan man legge seg selv inn på DPS?

Man kan selv be om en innleggelse eller man kan bli lagt inn mot sin vilje dersom man er for syk til å innse at man ikke klarer å ta være på seg selv eller er en fare for seg selv eller andre.

Kan man bli innlagt for depresjon?

Dersom psykologen vurderer at du burde få tett hjelp og oppfølging vil du kunne bli innlagt på psykiatrisk avdeling. Ofte er det da en alvorlig situasjon. De fleste som sliter med depresjon bor hjemme men går jevnlig til samtale til en psykolog eller en psykiatrisk sykepleier.

Hvor lenge varer en alvorlig depresjon?

Uten behandling så varer en depresjon i cirka 6 måneder, men det er store variasjoner. Hos noen kan den vare et år. Depresjoner kan komme igjen etter kortere eller lengre tids forløp (måneder til år).

Hvor lav BMI må man ha for å bli innlagt?

For pasienter under 17 år tilsier vekt under nedre 2,5 persentil innleggelse i sykehus. For pasienter over 18 år vil BMI på under 14-15 ofte tilsi sykehusinnleggelse.

Hvordan komme seg ut av alvorlig depresjon?

Depresjon behandles vanligvis med samtaleterapi og/eller antidepressive legemidler (antidepressiva). Ved mild til moderat depresjon anbefales samtaleterapi som førstevalg, fremfor legemidler. Kombinasjonsbehandling med begge deler fungerer best for de med alvorlig depresjon.

Hva du ikke skal si til en som er deprimert?

Det fins ikke noe mindre hjelpsomt eller potensielt ødeleggende enn å bagatellisere noens smerte. – Mennesker med depresjon velger ikke å være triste eller pessimistiske og det å si noe banalt som ikke erkjenner det som er vanskelig, er ikke hjelpsomt i det hele tatt, sier Ross.

Leave a Comment