Hva mener vi med rettigheter?

En rettighet er noe man har krav på, for eksempel fordi det er bestemt i lov eller forskrift.

Hvilke rettigheter har nærmeste pårørende?

Pårørendes rettigheter
 • Pårørendes rett til veiledning og informasjon.
 • Foreldres rettigheter ved helsehjelp til barn.
 • ​Rett til å representere en pasient som ikke kan ivareta seg selv.
 • Rett til avlastningstiltak for å lette omsorgsbyrden.
 • Rett til involvering ved tvungen helsehjelp.
 • Pårørendes rett til økonomiske ytelser.

Hva heter loven som regulerer rettighetene til en pasient?

Kort om loven: Pasient– og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten. Pasient– og brukerrettighetsloven gjelder for alle i riket. Pasienter og brukere har etter loven rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp fra kommunen.

Hva mener vi med rettigheter? – Related Questions

Hvilke rettigheter har jeg som pasient?

Pasientrettigheter
 • Retten til å bli pasient – retten til å få vurdert sin helsetilstand og til å få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist.
 • Retten til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og til å få informasjon.
 • Retten til taushet om personlige opplysninger.
 • Retten til innsyn i egen journal.

Hvem har rett til medvirkning?

Som pasient eller bruker har du ikke bare rett til å medvirke selv. Du kan også velge at andre personer får være til stede under planlegging eller gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Hvis du mangler samtykkekompetanse, har pårørende rett til medvirkning sammen med deg.

Hva heter loven som regulerer sykehus?

Spesialisthelsetjenesteloven er en lov som regulerer spesialisthelsetjenester. Den er en del av helselovsreformen 1999. Veldig mange av bestemmelsene i spesialisthelsetjenesteloven regulerer organisatoriske og administrative forhold som angår sykehus og sykehusenes poliklinikker.

Hva heter loven hvor det står om brukermedvirkning?

Brukermedvirkning på individnivå handler om den enkeltes rettigheter og muligheter til å ha innflytelse på behandlingen de får i helse- og omsorgstjenesten. Brukermedvirkning på individnivå er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven (lovdata.no) kapittel 3.

I hvilken lov er brukermedvirkning regulert?

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteyter kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukermedvirkning er et sentralt prinsipp som er nedfelt i flere lover, blant annet i pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Hvilke lover regulerer i helsesektoren?

Lover og forskrifter
 • Helse– og omsorgstjenesteloven.
 • Helsepersonelloven.
 • Pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Spesialisthelsetjenesteloven.
 • Folketrygdloven kapittel 5 med tilhørende bestemmelser.
 • Psykisk helsevernloven.

Hva er forskjellen på lov og forskrift?

En forskrift inneholder utfyllende regler i forhold til teksten i selve loven. I praktisk arbeid bruker vi gjerne forskriften når vi skal finne ut hvilke regler som gjelder. Alle forskrifter hører til en lov. Vi sier at forskriften er hjemlet i loven.

Kva er ein lov?

Lover er generelle rettsregler som fastsetter rettigheter og plikter. I norsk juridisk terminologi kan begrepet lov vise til rettsregler etter både deres innhold (materiell lov) og vedtaksform (formell lov).

Hva er forskjellen på lover og regler?

En lov er en samling av forskjellige paragrafer,som alle regulerer et bestemt samfunnsområde. Paragrafene er å anse som regler, stortinget har bestemt, så du kan egentlig si at en lov er en samling av regler. Regler har vi over alt i samfunnet, og det er ikke bare i loven vi finner regler.

Hva er den sterkeste loven vi har i Norge?

Grunnloven er den øverste loven i Norge. Grunnlova står over formelle lover, som står over forskrifter. Om en lov eller forskrift er i strid med Grunnlova, så er det Grunnlova som går foran.

Er alle like for loven?

Likhetsprinsippet og ikke-diskrimineringsprinsippet ble tatt inn i Grunnloven § 98 med følgende ordlyd: «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.» Grunnloven hadde ikke tidligere noen generell bestemmelse om likhet og ikke-diskriminering.

Hvem lager lovene i Norge?

I Norge starter lovarbeidet som oftest med initiativ fra sittende regjering. Enten på egen hånd, eller med basis i et Stortingsvedtak. Lovforslag kan også komme fra det enkelte medlem av odelstinget, såkalte representantforslag. Disse kalles ofte dokument 8 forslag.

Hva er den eldste loven?

Kong Christian Den Femtis Norske Lov ble vedtatt 15. april 1687 og trådte i kraft 29. september 1688.

Hvor gamle er lovene?

Norske Lov er en bok med rettsregler for Norge fra 1687, som trådte i kraft i 1688. Loven ble utarbeidet under kong Christian 5.

Hva er egentlig Grunnlov?

Grunnlov er en lov som inneholder grunnleggende regler om et lands statsform og politiske system og regulerer særlig viktige sider ved hvordan det politiske systemet fungerer. Grunnlover betraktes som lover av en «høyere orden».

Hvorfor feire 17. mai?

Grunnloven ble undertegnet 17. mai 1814, på Eidsvoll. Norge hadde tidligere vært styrt av den danske kongen, men nordmenn ønsket å ha sin egen konge, og velge sine egne representanter til å styre landet. Samme dag som Grunnloven ble undertegnet ble Christian Frederik valgt til ny, norsk konge.

Leave a Comment