Hva regnes som vedlikehold?

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på en bygning og de tekniske installasjoner på et fastsatt nivå, og sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten innenfor en gitt brukstid.

Hvorfor er det viktig med vedlikehold?

Godt vedlikehold er helt avgjørende for å kunne håndtere fare og risiko på arbeidsplassen. Men vedlikehold er i seg selv også en høyrisikoaktivitet. Anstrengende bevegelser (bæring av tunge materialer, bøying, kneling, strekkbevegelser, dytting og trekking, arbeid i trange rom) og belastende arbeidsstillinger.

Hva er vedlikeholdskostnader?

Vedlikeholdskostnader har tradisjonelt vært definert som kostnader som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid.

Hva regnes som vedlikehold? – Related Questions

Hva er forskjell på påkostning og vedlikehold?

Vedlikeholdskostnader er kostnader som er nødvendige for å holde objektet i samme stand som da det var nytt, eventuelt for å bringe det tilbake til samme stand. Oppgraderinger ut over dette er i utgangspunktet påkostninger som må aktiveres.

Hva koster vedlikehold av hus?

Årlig vedlikehold

Uansett standard, dersom du eier en enebolig, bør du avsette et årlig beløp til vedlikehold, for eksempel fra kr 25.000 til 50.000 pr år alt etter størrelse.

Hva regnes som påkostning?

Påkostninger derimot, er gjerne utgifter som er påløpt som følge av standardforbedringer av eiendommen. Som påkostning regnes blant annet tilbygg, modernisering og endring av eiendommen.

Hva inneholder indirekte kostnader?

Indirekte kostnader (overhead) er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan tilskrives direkte til prosjektet, f. eks. husleie, strømutgifter, generelle administrasjonskostnader, generelle driftskostnader osv.

Hva menes med faste utgifter?

De faste kostnadene er de som er gitt uavhengig av størrelsen på produksjonen. Eksempler på faste kostnader kan være leie av lokaler, lønn til ansatte, strøm for lokaler og så videre. Grunnen til at disse kostnadene er faste, er at de gjerne er bestemt og «betalt» før produksjonsvolum er bestemt.

Hvordan regne ut enhetskostnader?

Total enhetskostnad får en ved å ta de totale kostnadene (variable + faste) og dele på produksjonsmengde. Brukes der en og samme produksjon skal dekke de samlede kostnadene som bedriften har.

Hvordan finner man selvkost?

For å finne ut hvilken selvkost vi har for å produsere ett enkelt produkt eller transaksjon deler vi selvkost kostnadene på antall produserte enheter for å komme fra til kostnaden pr. produsert enhet (selvkost). Ved så å legge til en passende fortjenestemargin kommer man så fram til salgsprisen.

Hva er indirekte faste kostnader?

Ved siden av skillet faste/variable har man ved produksjon av flere varer i samme bedrift også et skille mellom direkte og indirekte kostnader. Direkte kostnader kan uten videre føres tilbake på et bestemt produkt, mens de indirekte kostnadene er felles for flere produkter og må fordeles etter et eller annet prinsipp.

Hva inngår i andre driftskostnader?

Andre driftskostnader kan eksempelvis være husleie, kostnader til drift av eiendom og lokaler og reisekostnader. Husleie er for de fleste statlige virksomheter den største kostnaden under andre driftskostnader.

Hva er den relevante kostnaden?

Relevante kostnader er de som blir påvirket av beslutningen, mens kostnader som påløper uavhengig av beslutningen er irrelevante.

Hva er forskjellen på avgifter og utgifter?

Forskjellen på disse to er: Utgiften er det du betaler når du kjøper noe (eller betaler skatter, avgifter o.l.). Kostnaden oppstår per definisjon når du bruker/selger det du har kjøpt, og er det som legges inn i regnskapet.

Er Driftskostnader faste kostnader?

Faste og variable driftskostnader

Et eksempel på en variabel driftskostnad er kostnad for råvare som er direkte knyttet til produksjon av varen. Faste driftskostnader er ikke avhengig av produksjonsvolum, salgsvolum og lignende. Eksempel på faste driftskostnader er leie av lokaler.

Hva er forskjellen på resultatregnskap og balanse?

Et regnskap er inndelt i to deler; resultatregnskapet, som viser om driften går med overskudd eller underskudd, og balanseregnskapet, som viser virksomhetens eiendeler og hvordan disse er finansiert.

Hvorfor er kalkyler viktig?

For å vurdere lønnsomheten til et produkt eller andre objekter er det en forutsetning at det er utarbeidet kalkyler for å sammenlikne kostnadene med tilhørende inntekter. Som følge av økt konkurranse, blir det viktigere å vite hvilke produkter og tjenester man faktisk tjener penger på.

Er faste kostnader irreversible?

Kostnader som er faste og som ikke synker ved synkende kapasitetsutnyttelse. De fleste faste kostnader er irreversible i motsetning til reversible kostnader.

Hva menes med sunk cost?

Sunk cost er pådratte kostnader som er irrelevante for framtidige økonomiske vurderinger og beslutninger.

Leave a Comment