Hva sier bustadoppføringslova?

Er bustadoppføringslova ufravikelig?

Både avhendingslova og bustadoppføringslova er ufravikelige til gunst for forbruker. Dette betyr at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstig for forbrukeren enn det som følger av de to lovene.

Hva er rimelig tid bustadoppføringslova?

Hvor lang er den relative reklamasjonsfristen? Den relative reklamasjonsfristen i bustadoppføringslova er «innen rimelig tid» etter at forbrukeren oppdager eller burde ha oppdaget mangelen. Rettspraksis tilsier at fristen likevel ikke bør være kortere enn to måneder.

Hva er paragraf 12 garanti?

§ 12. Garanti for oppfylling av avtalen. Entreprenøren skal stille garanti for oppfyllinga av avtalen. Ei slik plikt gjeld likevel ikkje dersom ein på avtaletida kan rekne med at vederlaget ikkje vil overstige to gonger grunnsummen i folketrygda.

Hva sier bustadoppføringslova? – Related Questions

Hva er 47 garanti?

En forskuddsgaranti etter Bustadoppføringslova §47 er en garanti som sikrer boligkjøperens forskuddsinnbetaling på boligen i tilfelle utbygger/entreprenør ikke klarer å gjennomføre prosjektet eller det oppstår mangler som ikke blir rettet.

Når skal en 47 garanti stilles?

§ 12 omhandler entreprenørens plikter i salget, § 47 regulerer forskuddsbetaling, og garantien må kun stilles dersom forskuddet skal låses eller disponeres av selger. Begge gir uansett forbrukeren en sikkerhet.

Når skal paragraf 12 garanti stilles?

Det følger av bustadoppføringslova § 12 andre ledd første punktum at entreprenøren skal stille garanti «straks etter avtaleinngåinga».

Hva inngår i garanti?

En garanti er egentlig en avtale mellom selger og kjøper, som sier at selgeren skal påta seg ansvaret for visse mangler innen en bestemt tidsfrist. Garantien er altså ikke en lovfestet rett du har som kjøper, noe som innebærer at innholdet i din garanti kun avhenger av den konkrete avtalen mellom deg og din forhandler.

Hva er vanlig garantitid?

Du har alltid to års klagefrist (reklamasjonstid) når du kjøper noe av en profesjonell selger. For varer som ved vanlig bruk er ment å vare mye lenger, kan du klage i fem år. Joggesko og barneleker har typisk to års klagefrist, mens møbler og mobiltelefoner har en klagefrist på fem år (forbrukerkjøpsloven).

Hva inngår i garanti på bil?

Loven setter krav til garantien

Du har krav på å få garantivilkårene utlevert. Vanligvis medfører en gitt garanti at man som forbruker, får rett til å få en kostnadsfri utbedring av feil og mangler innenfor garantitiden, gitt at feilen eller mangelen som oppstår dekkes av garantiens innhold.

Hva regnes som slitedeler?

Så til spørsmålet ditt, om hva som er slitedeler eller ikke.

Litt grovt sett kan vi si at dette er bevegelige deler og / eller deler som er som er utsatt for mekanisk slitasje. Bremseklosser og bremseskiver er typisk slike deler.

Kan jeg heve bilkjøpet?

Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å avbestille et bilkjøp så lenge det skjer før leveringen. I slike tilfeller kan ikke selger fastholde kjøpet og kreve betaling. Dersom dere ikke har avtalt et avbestillingsgebyr, kan selger kreve erstatning for tap som følger av avbestillingen.

Hvem har 7 års garanti?

Det er fem merker som har en varighet på over fem år med 7 års garanti. Dette er Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Kia, og MG. Det er ingen som har kortere garantitid enn fem år. På kjørelengden er Xpeng best med ingen begrensning innenfor 5 årsgarantien.

Er det 5 års garanti på hvitevarer?

Du kan klage i to eller fem år, dersom du har kjøpt noko av ein profesjonell seljar (forbrukarkjøpslova). Kor lenge du kan klage, avheng av kor lenge tingen er meint å vare ved vanleg bruk. Kjøleskap og vaskemaskin er eksempel på varer med fem års klagefrist.

Har man rett på lånebil?

Har du krav på lånebil? Ved kjøp fra en profesjonell forhandler hvil du som hovedregel ha krav på en lånebil dersom det tar mer enn en uke å utbedre feilen. Lånebilen skal være tilnærmet din egen bil, men det er ikke noe krav til at det skal være samme modell.

Hva er å stille garanti?

er pålagt å stille en økonomisk garanti overfor byggherren. Garantien skal sikre at forbruker får rettet eventuelle feil og mangler eller ferdigstilt prosjektet, om entreprenøren går konkurs. Forbruker har krav på garanti under byggetiden (fra inngåelse av avtale) og under reklamasjonstiden (5 år).

Hvem har ansvar for garanti?

Hvis varen ble kjøpt med en garanti, må du finne frem garantibeviset og undersøke hvor lenge garantien varer. Det vil som regel være nok å bare kontakte selger, som vil følge opp garantien på rett vis; det er jo selger selv som har påtatt seg dette ansvaret.

Når må utbygger stille garanti?

1) Utbygger må stille med økonomisk garanti

Videre skal den gjelde i fem år etter overtakelsen, men blir satt ned til fem prosent etter at du har overtatt nøklene, forklarer Arnesen. – Kravet om garanti ble innført blant annet for å unngå situasjoner der selskap ble avviklet like etter at prosjekter ble ferdigstilt.

Hvor lang garanti på nybygg?

Selv om bustadoppføringslova gir fem års reklamasjonsfrist, er det viktig at du klager innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. I verste fall kan du miste retten til å klage hvis du drøyer for lenge. Entreprenøren kan i tillegg gi deg en lengre klagefrist i form av en garanti.

Er det vanlig med 5 års befaring?

Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år etter overtagelsen av boligen. Som regel avholder partene også en fem års befaring før utløpet av den absolutte reklamasjonsfristen. I praksis er det vanlig å engasjere fagkyndige som gjennomgår boligen og bygget for feil og mangler som kan ha oppstått etter overtagelsen.

Leave a Comment