Hva skjer når du går konkurs?

Når konkurs blir åpnet, mister styremedlemmer og daglig leder umiddelbart sine verv. De har fortsatt forpliktelser i behandlingen av konkursboet. Styremedlemmer og daglig leder kan bli erstatningsansvarlige for tap som er påført kreditorer. Vilkårene for ansvar er uaktsom opptreden som har hatt økonomisk tap som følge.

Hva koster det å slå et selskap konkurs?

Det kan koste dere dyrt. Den som begjærer noen konkurs må betale 57 500 kroner (2020) for å dekke en del av utgiften til konkursbehandlingen. I tillegg må du betale et rettsgebyr på 1 172 kroner (2020) når du går til sak mot de du vil slå konkurs.

Når kan man slå seg konkurs?

For at et aksjeselskap skal anses å være konkurs må aksjeselskapet være insolvent. Det betyr at aksjeselskapet ikke er i stand til å gjøre opp sine økonomiske forpliktelser ved forfall, og at det heller ikke er eiendeler i virksomheten til å dekke gjelden.

Hva skjer når du går konkurs? – Related Questions

Hvem betaler lønn ved konkurs?

Normalt vil du som ansatt få dekket lønnen din fullt ut. Gjennom lønnsgarantiordningen er staten på visse vilkår forpliktet til å dekke krav på lønn og feriepenger som arbeidsgiveren din på grunn av konkurs ikke er i stand til å dekke. Konkursåpning hos arbeidsgiveren har betydning for arbeidsplassen din.

Hva skjer med gjeld etter konkurs?

Gjelden blir ikke slettet etter konkursen. Den gjelden som ikke blir betalt, skal en personlig skyldner dekke med framtidige inntekter. Dersom et aksjeselskap (AS) går konkurs, vil selskapet slutte å eksistere.

Kan man slå seg selv personlig konkurs?

Dersom man ønsker å gå med på en frivillig gjeldsordning, kan man slå seg selv personlig konkurs. Da er det ikke retten som bestemmer at du skal ha en gjeldsordning, men du selv – i samarbeid med kreditorene. Du har ansvar for å melde ifra til kreditorene underveis dersom det skulle bli endringer i privatøkonomien din.

Vil lånet slettes om banken går konkurs?

Konkursskyldner vil fortsatt hefte for den del av gjelden som ikke dekkes av boet, se dekningsloven § 6-6. En sanering (sletting) av gjelden må skje etter reglene om gjeldsforhandlinger eller akkord, eller i medhold av gjeldsordningsloven.

Hvor lenge varer en konkurs?

En gjeldsordning eller «personlig konkurs» varer normalt i 5 år men kan være kortere eller lengre. Det avhenger av sitausjonen og ikke minst hvor mye penger man skylder. Den kan maksimalt vare i 10 år. Perioden starter fra den dagen det ble åpnet gjeldsforhandlinger.

Hvordan åpne konkurs?

Tingretten behandler konkurssaker mot privatpersoner og foretak. For at tingretten skal åpne konkurs, må den som skylder penger være insolvent. Det betyr at verdier og inntekter ikke dekker gjelden, og at betalingsproblemene er langvarige.

Hva skjer med ansatte ved konkurs?

Når bedriften blir slått konkurs er du ikke lengre ansatt. De ansatte skal få en oppsigelse fra bedriften, eller bostyret hvis bedriftens ledelse ikke gjør det. Når man mottar oppsigelsen skal man melde seg som arbeidssøker på NAV på vanlig måte. Det er ingen oppsigelsestid når bedriften har gått konkurs.

Hvorfor går bedrifter konkurs?

Flere bedrifter har godt salg av varer og tjenester, men sliter på andre områder. Mister en virksomhet kontroll over økonomien, kan den i verste fall gå konkurs. I tilfeller der virksomheter selger varer på kreditt, og kundene ikke betaler, kan dette skape problemer for virksomhetens likviditet (betalingsevne).

Kan man starte nytt firma etter konkurs?

Slett all gjeld og få en ny start på bare 2 uker. Den som ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, kan begjære seg selv konkurs (oppbud).

Er oppbud og konkurs det samme?

Konkurs meldes til tingretten, og det kalles å begjære oppbud om dere selv melder fra. Styret har ansvaret for økonomien i aksjeselskap, og kan være erstatningsansvarlig om de ikke følger opp dette. Går selskapet konkurs blir andre påført tap, siden selskapet ikke kan gjøre opp for seg.

Har Garderobemannen gått konkurs?

Garderobe-Mannen konkurs igjen: 1600 nye kunder skal ha betalt for varer de ikke har fått. – I en slik prosess vil det alltid være noen få kunder som føler misnøye, sier tidligere eier Erik Bøckmann. Økokrim ble koblet på saken etter den første konkursen i 2020.

Hva skjer med Garderobemannen?

Den 30. mai 2022 ble det åpnet konkurs i Garderobemannen – som formelt sett heter GM Showroom AS.

Hvor dypt må et klesskap være?

Dybde. Start med å måle dybden på garderoben. Dette vil sikre at du tar riktige høyde- og breddemål, ettersom vegger ikke alltid er helt rette. For garderober med garderobestang og kleshengere anbefaler vi 675 mm dybde.

Hvor mye koster en skyvedørsgarderobe?

Gjennomsnittlig pris for en skyvedørsgarderobe er ca kr 25,000 inkludert mva. Prisen inkluderer da alle kostnader knyttet til en skyvedørsgarderobe med bredde på ca 2 meter.

Hvor dyp er en skyvedørsgarderobe?

Hovedtyngden av skyvedørsgarderober leveres typisk med en total dybde på 400 – 700 mm, med det største antallet mellom 600 og 700 mm dybde. Med total dybde menes avstanden fra bakveggen til forkant av takskinnen, altså den totale dybden skyvedørsløsninger bruker.

Hvor tykk må veggen være for skyvedør?

Merk at hvis du velger en dør med utenpåliggende glasslister kreves det en innbyggingsmodul til minimum 121 mm veggtykkelse (vegg med 2 lag gips på hver side av modulen).

Leave a Comment