Hvilken lov gjelder for sameie?

Eierseksjonsloven regulerer en særlig form for sameie der hver sameier har rett til å bruke en bolig eller et lokale, men der hele eiendommen er i sameie med andre seksjonseiere.

Hva er sameiets ansvar?

Det er styret i sameiet som har ansvaret for vedlikehold av selve eiendommen, for eksempel klipping av gressplen, og de skal se til at vedtektene etterfølges. Det er også sameiermøtet som kan fastsette ordensregler for eiendommen. Den enkelte bruksenhet er det eierens eget ansvar å vedlikeholde.

Hvem bestemmer i sameie?

Alle sameierne har rett til å delta på møtet og komme med forslag som gjelder sameiet. På sameiermøtet velger dere også et styre som har ansvaret for drift og forvaltning av sameiet. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge vedtektene og andre beslutninger som sameiermøtet har tatt.

Hvilken lov gjelder for sameie? – Related Questions

Når skal det være stille i et sameie?

De fleste borettslag har egne regler om når det skal være stille. Som regel er grensen satt kl 23.00, men noen steder kan den være så lav som 20.00. Dette er som regel kun i bakgård der det er svært lytt.

Hvem kan kreve oppløsning av sameie?

I utgangspunktet kan den enkelte sameier kreve at sameiet skal oppløses. Dette gjelder så lenge det ikke er avtalt noe annet. Det skal imidlertid mye til for at en sameier ikke kan kreve oppløsning. Et sameie kan oppløses enten frivillig eller rettslig.

Kan man bli kastet ut av sameie?

Etter eierseksjonsloven § 38 kan du som medlem av styret kaste ut en eier dersom han i vesentlig grad misligholder sine plikter. Men før du kan kaste ut eieren, må han gis advarsel om misligholdet og om konsekvensene. Advarselen fungerer som en siste mulighet til å rette opp misligholdet.

Når sameiet ikke fungerer?

Løsningen for dere vil være begjære sameie oppløst. Sameieloven § 15 åpner for en slik løsning. I praksis skjer dette ved at det fremsettes en begjæring for tingretten om oppløsning av sameiet. Dersom sameieobjektet ikke kan deles vil objektet, i ditt tilfelle hytten, bli gjenstand for salg.

Hvordan komme seg ut av sameie?

Den sameieren som ønsker å oppløse sameiet må gi en rimelig frist til de andre sameierne. Varselet bør uttrykkelig meddele at du ønsker å oppløse sameiet. Hvis de andre sameierne går med på at sameiet oppløses kan enten hele boligen selges, eller de øvrige sameierne danner et nytt sameie ved å kjøpe deg ut.

Hva kan styreleder bestemme i et sameie?

Styret har i kraft av lov rett og plikt til å treffe alle avgjørelser som ikke gjennom lov eller vedtekter krever samtykke/beslutning fra andre. Som hovedregel kan styret treffe alle vedtak som gjelder små og større vedlikeholdsoppgaver, rehabiliteringsprosjekter el.

Hvem kan sitte i styret i et sameie?

Styremedlem må være myndig. Det kan vedtektsfestes at kun fysiske personer skal kunne velges som styremedlem. Hvis juridiske personer representeres i styret, må det utvelges en representant for vedkommende som velges inn. Tjenestetiden er to år, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet.

Hvordan endre styre i sameie?

Hvis du ønsker å gjøre endringer for et eierseksjonssameie, kan du gjøre dette ved å sende inn Samordnet registermelding. Hvordan endrer jeg hvem som sitter i styret? Du registrerer nytt styre ved å sende inn Samordnet registermelding. Styret må velges av årsmøte.

Hvem eier hva i et sameie?

Hva er et sameie? Et sameie foreligger når to eller flere personer eier noe sammen. Ved et eiendomssameie eier to eller flere personer den samme eiendommen.

Kan man nekte varmepumpe i sameie?

En del borettslag og sameier har utarbeidet egne retningslinjer for varmepumper. Hvis ditt borettslag eller sameie ikke har det, må du innhente egen tillatelse fra styret før installasjon. Når du bor i et borettslag, er det ekstra viktig å ta hensyn til naboer når du får installert varmepumpe.

Hvor mye kan man eie i et sameie?

Etter eierseksjonsloven § 23 første ledd heter det at man ikke kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon dersom dette fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i samme sameiet.

Hvordan komme seg ut av sameie?

Den sameieren som ønsker å oppløse sameiet må gi en rimelig frist til de andre sameierne. Varselet bør uttrykkelig meddele at du ønsker å oppløse sameiet. Hvis de andre sameierne går med på at sameiet oppløses kan enten hele boligen selges, eller de øvrige sameierne danner et nytt sameie ved å kjøpe deg ut.

Kan man bli kastet ut av sameie?

Etter eierseksjonsloven § 38 kan du som medlem av styret kaste ut en eier dersom han i vesentlig grad misligholder sine plikter. Men før du kan kaste ut eieren, må han gis advarsel om misligholdet og om konsekvensene. Advarselen fungerer som en siste mulighet til å rette opp misligholdet.

Når sameiet ikke fungerer?

Løsningen for dere vil være begjære sameie oppløst. Sameieloven § 15 åpner for en slik løsning. I praksis skjer dette ved at det fremsettes en begjæring for tingretten om oppløsning av sameiet. Dersom sameieobjektet ikke kan deles vil objektet, i ditt tilfelle hytten, bli gjenstand for salg.

Kan man trekke seg fra styreverv sameie?

Hvordan kan jeg fratre min rolle i et tingsrettslig sameie? Alle rolleinnehavere kan melde egenfratreden. Når du fratrer gir du avkall på alle rettigheter og plikter som din rolle har. Du kan gjøre dette i Samordnet registermelding.

Når må et sameie ha revisor?

Sameier med 21 eller flere seksjoner skal ha en eller flere statsautoriserte eller registrerte revisorer. Det samme gjelder sameier med ni eller flere seksjoner der mindre enn tre fjerdedeler av seksjonene er boligseksjoner.

Leave a Comment