Hvor er borettslaget spilt inn?

Dette borettslaget ligger på Sofienberg ved Carl Berners plass. Det er totalt 305 andelsleiligheter i borettslaget som tilhører OBOS og bygningene var ferdigstilte i 1941. Stedet er også hovedstedet for komiserien Borettslaget som ble spilt inn akkurat her.

Hvor mange sesonger av borettslaget?

Dette er en samleboks som inneholder alle tre sesongene av Borettslaget.

Når ble borettslaget spilt inn?

Våren 2002 flyttet Yngve Freiholt inn i Tertitten borettslag, og komiserien Borettslaget endte opp som en stor suksess, der flere av Stoltenbergs figurer er blitt ikoniske: vaktmester Roy Narvestad, den agorafobiske Linda Johansen og den finske pirattaxisjåføren Piirka Kellivoite Kollonemi.

Hvor er borettslaget spilt inn? – Related Questions

Kan borettslaget nekte dyrehold?

Borettslaget kan ikke uten videre nekte deg dyrehold. Dersom du har gode grunner til å ha dyr, og dyrehold ikke er til ulempe for utleier eller øvrige brukere av eiendommen, gir loven deg rett til å ha dyr på tross av borettslagets forbud.

Når skal det være ro i borettslag?

De fleste borettslag har egne regler om når det skal være stille. Som regel er grensen satt kl 23.00, men noen steder kan den være så lav som 20.00. Dette er som regel kun i bakgård der det er svært lytt.

Hva er fordelen med borettslag?

En stor fordel med borettslag er at du slipper å betale dokumentavgift til staten på 2,5 % av kjøpesummen. Særlig hvis du skal bo bare et par år i en leilighet, kan borettslag være å foretrekke framfor sameie, da dokumentavgiften ofte blir et rent tap med så kort tidshorisont.

Hvor mange bor i borettslag?

Den 3. november ble det registrert 4.486.000 innbyggere i Norge. 514.000 personer var i husholdninger som var andelseiere i borettslag, 3.171.000 var personer i selveide boliger, og 801.000 var personer i leide boliger.

Hvorfor bo i borettslag?

Et borettslag sikrer god styring på økonomi, vedlikehold, juridiske problemstillinger og konflikter. I et borettslag betaler du felleskostnader hver måned. Felleskostnadene dekker ofte kommunale avgifter, oppvarming, garasjeplass, utvendig vedlikehold og vaktmestertjenester.

Hva er forskjell på borettslag og sameie?

I borettslag er man eier av en andel, og i et sameiet er man eier av en seksjon. I begge eierformene gir eierandelen eieren en enerett til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen, samt rett til å bruke fellesarealene i eiendommen i felleskap med øvrige eiere.

Kan styre i borettslag bestemme?

Så lenge styret holder seg innenfor lovverk, forskrifter og vedtekter kan de bestemme alt i borettslagets eller sameiets interesser. Det er verdt å merke at § 8 – 9 i Burettslova og § 30 i Eierseksjonslova forklarer at styret må få et samtykke fra generalforsamlingen i alle saker.

Kan styret i borettslag ta opp lån?

Styret har i utgangspunktet myndighet til å ta opp lån. Styret kan etter disse bestemmelsene gjennomføre nødvendig vedlikehold og fordele kostnadene på sameierne etter deres respektive andeler, uten at dette legges frem for sameiermøtet. Banken gis da adgang til å ta sikkerhet i sameiets felleskonto.

Kan man leie ut leilighet i borettslag?

Etter burettslagslova § 5-5 kan en andelseier som har bodd i andelen i minst ett av de to siste årene leie ut hele sin andel i inntil tre år. Etter denne bestemmelsen må imidlertid slik utleie godkjennes av styret. Hvis styret ikke godkjenner utleie må det være saklig begrunnet i leietakerens forhold.

Kan man eie 2 leiligheter i samme borettslag?

Det er ikke mulig å eie to boliger i samme borettslag.

Hva er borettslagets ansvar?

Borettslaget skal vedlikeholde alt som det ikke påhviler andelseierne å vedlikeholde. Dette er fellesareal, bygningskroppen, etasjeskiller, trappeoppganger, fasader og utvendig areal. Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal laget også holde ved like.

Kan borettslag nekte Airbnb?

Dersom du selv bor i boligen mens du leier ut, har i utgangspunktet ikke borettslaget adgang til å nekte deg utleie til Airbnb. Nektelsesadgang for borettslaget kan imidlertid foreligge dersom det er fastsatt i borettslagets vedtekter at korttidsutleie ikke skal forekomme.

Kan man bli kastet ut av et borettslag?

Utkastelse – strenge krav til utkastelse av bolig

Støy og andre brudd på husordensreglene skaper en rekke konflikter i norske borettslag og sameier. Styret kan kaste ut beboere som bryter reglene. Utkastelse krever at det er snakk om vesentlig mislighold, og bevisbyrden er streng.

Er det lov å grille i borettslag?

Det er opp til det enkelte borettslag eller sameie å bestemme regler for grilling på balkongen. Det fins ingen lover eller regler som omhandler grilling, verken i borettslagsloven eller eierseksjonsloven. Husordensreglene til boligselskapet bør derfor inneholde noen punkter om grilling.

Er det lov med trampoline i borettslag?

Det finnes ingen trampolineregler i borettslagsloven. – I et boligstrøk vil normal støy fra lek på trampoline være noe du må regne med, men uansett hvor man bor skal man ikke opptre slik at man er til urimelig ulempe for andre, understreker Lauridsen.

Hva krever 2 3 flertall i borettslag?

Bygging av balkonger krever 2/3flertall

– Bygging av balkonger eller tilbygg og innstallering av heis, er normalt eksempler på dette, sier NBBL-advokaten. Også ved fysiske endringer utover det som er vanlig forvaltning og vedlikehold i borettslaget trengs det også kvalifisert flertall.

Leave a Comment