Hvor kan man finne reguleringsplan?

Finn enkelt nasjonal planID, datoer, plantype og planstatus på en arealplan i din kommune ved å søke i tjenesten SePlan på Geonorge og følg link til selve planen på kommunens hjemmeside.

Når må man ha reguleringsplan?

Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Når kommunen i arealdel til kommuneplan eller kommunedelplan har fastsatt at det skal utarbeides reguleringsplan.

Hvilke planer gjelder for eiendommen?

For å finne ut av det, kan du gå inn på planregisteret vårt. I søkefeltet skriver du inn adressen din. Da får du informasjon om hvilke planer som gjelder for eiendommen din.

Hvor kan man finne reguleringsplan? – Related Questions

Hvor finner man tegninger over mitt hus?

Kommunale byggesaksarkiver. Det finnes byggesaksarkiver hos de fleste kommuner. I disse kan det finnes tegninger av boliger, inkludert plan- og fasadetegninger, i tillegg til at det også finnes søknader og korrespondanse.

Hvem skal varsles ved reguleringsplan?

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle om oppstart av planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige i denne runden. Fristen for å komme med uttalelser er vanligvis tre uker.

Hvilke planer skal konsekvensutredes?

I § 8 angis hvilke planer som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Slike planer er unntatt fra krav om planprogram.

Hvor gjelder plan og bygningsloven?

Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. Loven gjelder for hele landet og i sjøen til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.

Hva gjør Plan og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens overordnede arealplanlegging, plan– og byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger. Etaten har i dag i rundt 550 ansatte, og skal være en pådriver i Oslos byutvikling.

Hva tar man utgangspunkt i når man skal vurdere om eiendommen har en mangel?

Viktige momenter i denne vurderingen er boligens alder, hva slags type feil det dreier seg om, opplysninger selger har gitt og størrelsen på utbedringskostnadene. Dersom du kjøper en bolig og det opplyses at boligen er fra 1980, kan du kun ha svært begrensede forventninger til standarden.

Hva regnes som skjulte feil og mangler?

Skjulte feil og mangler er mangler som ikke er synlige ved første besiktigelser, og som først vil dukke opp etter at kjøper har overatt eiendommen og dermed risikoen.

Hva er skjulte feil og mangler hus?

Typiske problemer er ofte skjulte feil og mangler, og omfatter ofte bad, vann, fuktskade, mugg, råte, lekkasjer, dårlig håndverkerarbeid, skadedyr og lignende. Kjøpere av rekkehus er ofte de som finner flest feil og mangler. Statistikk fra domstolene viser at boligkjøper ofte får medhold i slike klager.

Hva er skjult feil?

Skjult feil er en mangel ved en solgt gjenstand som ikke kunne oppdages ved en vanlig undersøkelse av gjenstanden.

Hva er en vesentlig mangel?

Hva menes med en vesentlig mangel? Med vesentlig mangel menes markante avvik fra forventbar stand. Dette innebærer at avviket må være betydelig for kjøper. For å avgjøre hvorvidt eiendommen avviker markant fra det påregnelige må man se hvilke forventinger som kunne stilles til eiendommen.

Når foreligger det en mangel?

Mangel er et konstatert avvik mellom det leverte og det som rimeligvis kan anses som avtalt eller klart forutsatt mellom partene. Mangelsbegrepet omfatter således at gjenstanden ikke har avtalt kvalitet eller kvantitet eller andre avtalte egenskaper, som f. eks avtalt farge.

Hvor lenge kan man klage på boligkjøp?

Den absolutte klagefristen er fem år etter at du har kjøpt boligen. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at rettsvesenet har lagt lista høyt for når du kan forvente å nå frem med klagen din.

Hvor fort får man penger etter boligsalg?

Hvor lang tid det tar å ferdigstille oppgjøret avhenger av eiendommen som selges, men normalt vil oppgjøret være klart cirka 10 virkedager etter gjennomført overtakelse.

Kan man nekte overtakelse?

Avvisningsretten følger av ulovfestet rett og går ut på at en kjøper kan nekte å overta boligen. Det skal likevel veldig mye til før denne regelen kommer til anvendelse, og den er forbeholdt de helt klare tilfellene hvor det vil være sterk urimelig om ikke kjøper skal kunne avvise overtakelse.

Hvordan komme seg ut av et boligkjøp?

Har du lagt inn et bud, og megler har formidlet budet til selger, er du bundet av budet ditt fram til akseptfristens utløp. Den eneste måten å komme seg ut av det bindende budet er om selger avslår, enten fordi selger synes budet er for lavt eller fordi han eller hun godtar et annet bud.

Er det lov å trekke et bud?

Når er et bud bindende? Det eksisterer ingen angrerett ved kjøp av fast eiendom. Utgangspunktet og hovedregelen er at et bud ikke kan tilbakekalles når det har kommet til selgers kunnskap[1]. Aksepterer selger budet innen fristen har kjøper og selger inngått en bindende avtale.

Leave a Comment