Hvordan fungerer en depositumskonto?

Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap. Depositumet settes inn på en depositumskonto, som er en sperret konto i leietakerens navn. Og når leieforholdet er over, avsluttes depositumskontoen. Det er utleier som skal bære kostnaden for depositumskontoen.

Hvor mye koster det å opprette depositumskonto?

Utleier blir disponent – men ingen av partene disponerer beløpet på egenhånd. Gebyr for åpning av depositumskonto i nettbanken er 500 kroner. Husleieloven regulerer at huseier dekker gebyret.

Skal utleier opprette depositumskonto?

SVAR: Ja, depositumet må settes på en egen depositumskonto, som skal opprettes i leiers navn. Det står i Husleieloven, som er ufravikelig. At den er ufravikelig betyr at man kan ikke avtale seg bort fra den, selv om begge de involverte skulle være enige, sier Krokmoen.

Hvordan fungerer en depositumskonto? – Related Questions

Hvor mye er det lov å ta i depositum?

Hvor stort depositum kan utleier kreve? Depositumet kan ikke være større enn seks ganger månedlig husleie. Samtidig kan utleier kreve økning av depositumet i takt med den lovlige økningen i månedsleien. Vær oppmerksom på at avtale om depositum må inngås samtidig med inngåelsen av selve leieavtalen.

Hvor mye kan man ta i depositum?

Reglene for depositum finnes i Husleielovens § 3-5. Der står det blant annet at beløpet du kan be om er begrenset oppad til 6 måneders husleie. Noen nedre grense er ikke satt i lovverket, siden det er frivillig å be om depositum. Det vanligste i leieforhold er å be om depositum tilsvarende 3 måneders husleie.

Hvem er ansvarlig for depositumskonto?

Et felles krav for depositumskonto er at utleier er den som oppretter og står ansvarlig for kostnadene som påløper. Enkelte banker krever at både utleier og leietaker er kunde i samme bank. Kostnadene for opprettelsen av kontoen varierer ofte med kundeforholdet til banken.

Kan utleier kreve depositum?

Depositum må avtales

At leietakeren skal betale depositum må være avtalt, og en slik avtale må senest inngås samtidig med leieavtalen. Utleier kan altså ikke kreve at leietaker skal betale depositum etter at leieavtalen er inngått.

Hva kan utleier kreve av depositum?

Hvor mye kan utleier kreve i depositum, og når kan beløpet utbetales? Utleier kan kreve depositum tilsvarende seks måneders leie. Pengene skal settes inn på en felles sperret konto, som kun kan opprettes og sies opp med både leier og utleier til stede.

Kan leietaker avslutte depositumskonto?

Både utleier og leietaker kan avslutte depositumskontoen.

Hvor lenge kan utleier holde depositum?

Hvis utleier ikke legger frem dokumentasjon som nevnt til banken innen fristen på fem uker, skal depositumet utbetales til deg. Banken kan ikke holde tilbake beløpet i en lengre periode, eller på andre grunnlag enn angitt over.

Når får man utbetalt depositum?

Utbetaling av depositum

Når du skal flytte ut skal du få tilbake depositumet. Når utleier har bekreftet at leietaker har betalt all skyldig husleie og at boligen er rengjort, vil pengene bli utbetalt.

Hvordan få pengene fra depositumskonto?

Både utleier og leietaker må være enige om beløpet som skal tas ut eller at kontoen skal avsluttes. Hvis alle pengene skal betales tilbake til den som leier, må utleier gi oss beskjed om det. Hvis det er utleier som skal ha pengene, må leietaker si ifra.

Hvem betaler gebyr for depositum?

Utleier skal betale gebyret for å opprette depositumskonto. kan bruke depositumet på egenhånd. Depositumet skal heller ikke brukes mens leieforholdet varer. Men leier kan kreve å få utbetalt opptjente renter i løpet av leietiden og etter leieforholdets opphør.

Hvorfor er det viktig med depositumskonto?

Hva er en depositumskonto? Det er vanlig at utleier ønsker et forhåndsbetalt beløp – et depositum – som sikkerhet for manglende husleie eller mulige skader på leiligheten. Disse pengene settes på en sperret depositumskonto som utleier oppretter og leietaker eier.

Hva skjer om man ikke har depositumskonto?

Du må ha depositumskonto hvis du krever depositum av leietakeren! Hvis ikke, kan du ende opp med å måtte tilbakebetale summen med en forsinkelsesrente! Når du leier ut, vil du gjerne sikre deg mot uforutsette utgifter.

Hva er forskjellen på depositumskonto og Depositumsgaranti?

– Med en depositumskonto får man pengene tilbake ved endt leieforhold, så sant man ikke må erstatte tapt husleie, skader på bolig eller lignende. Det samme gjelder ikke for en husleiegaranti, som er en garanti du kjøper og som stilles av en tredjepart, et garantiselskap, sier Sørmo.

Kan NAV hjelpe meg med depositum?

Hvis du ikke har mulighet til å betale depositum på egenhånd når du inngår en leiekontrakt, kan du søke NAV om støtte til depositum. Vi gir vanligvis hjelp gjennom en garanti for depositum, men vi kan også gi økonomisk støtte til depositum på en sperret depositumskonto.

Hvor mye er livsopphold fra NAV?

januar 2023 er de veiledende satsene: Enslige aleneboende: 8 214 kroner per måned. Ektepar/samboere: 12 889 kroner per måned. Enslige forsørgere: 9 585 kroner per måned.

Har ikke jobb eller penger?

Har du blitt arbeidsledig kan du ha rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, og hjelp til å komme i arbeid. Du må registrere deg som arbeidssøker, søke om dagpenger og være aktiv jobbsøker for å få dagpenger fra NAV. Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.

Leave a Comment