Hva er legemiddelforskriften?

Sentralt er Legemiddelforskriften, som blant annet inneholder bestemmelser om krav til kvalitet og fastsetting av pris på legemidler, om krav om markedsføringstillatelse for farmasøytiske spesialpreparater, og om fremstilling, import, reklame, omsetning, pakking og etikettering med mer av legemidler.

Hvem har lov til å dele ut medisiner?

I utgangspunktet er det bare sykepleiere og hjelpepleiere med medisinkurs som kan dele ut medisiner ved sykehjem. Men med mange sommervikarer i feriemånedene og få fast ansatte på jobb, kan derimot virksomhetslederen gi de ufaglærte tillatelse til medisinutdeling.

Hva er hensikten med forskriften om legemiddelhåndtering?

forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Virksomhetsleder defineres i legemiddelhåndteringsforskriften som den som har det overordnede ansvaret for helsehjelpen som ytes i den enkelte virksomhet.

Hva er legemiddelforskriften? – Related Questions

Hva er de fem r ene?

Det er viktig at riktig pasient som er under behandling får riktig legemiddel, i riktig dose, på riktig måte og til riktig tid. Dette blir også omtalt som “de fem r-ene”.

Hva er forskjellen på A og B preparater?

Statens legemiddelverk deler de reseptpliktige medisinene inn i A-, B- og C-preparater. A-preparatene er narkotiske stoffer som kun brukes ved alvorlig sykdom, og som må skrives ut på spesiell resept. B-preparatene er de såkalt vanedannende medisinene, hvorav benzodiazepinene utgjør den største gruppen.

Hva er et c preparat?

C-preparater er alle andre medisiner det kreves resept for å få kjøpt. For eksempel blodtrykksmedisiner, p-piller, kortison, astmaspray, kolesterolsenkende medisin og antibiotika faller inn under denne gruppen.

Kan legen nekte meg sovemedisin?

Vurderer legen det som skadelig, unødvendig e.l. kan nok lege nekte foreskrivning av medisiner. Men, har du både søvn- og smerteproblematikk, bør legen vurdere annen behandling for deg under og etter nedtrapping.

Hvorfor er det viktig at pasienten holder pusten i 10 sekunder etter en inhalasjon?

For at legemiddelet skal virke er det også viktig at lungene eksponeres for det lenge nok til at virkestoffet får tid til å binde seg til sine respektive reseptorer. Pasienten skal derfor holde pusten i fire til ti sekunder etter inhalasjonen.

Hva gjelder forskriften?

Forskrifter er generelle regler om borgernes rettigheter eller plikter, fastsatt av offentlig myndighet – stat eller kommune. På samme måte som lover, er forskrifter bindende både for borgerne og myndighetene.

Hva er viktig å ta hensyn når det gjelder legemiddelbehandling?

Etter inntak av legemidler må jeg observere om pasienten har effekt eller får bivirkninger av legemidlet, og dokumentere dette. Ved uteblitt effekt eller ved bivirkninger må lege informeres slik at endring i legemiddelbehandling kan vurderes.

Hvilke konkrete oppgaver innen legemiddelhåndteringen vil du få ansvar for?

Skal påse at oppgaver innen legemiddelhåndtering utøves på en faglig forsvarlig måte. Skal etablere lokale rutiner for legemiddelhåndtering, herunder rutiner for evaluering, kontroll og vurdering av risikoforhold, se Risikovurdering av legemiddeltilberedning på enheter, samt sørge for at avvik rapporteres.

Hva er et avvik ved legemiddelhåndtering?

Med avvik menes: Hendelser som ikke er i tråd med institusjonens ønskede kvalitetsstandard. Standarden settes i helsetjenestens skriftlige rutiner for legemiddelhåndtering.

Hva menes med Cave?

Cave er et medisinsk uttrykk som betyr «skal ikke ha» eller «kontraindisert». Det brukes i medisinen for å advare mot skadelige prosedyrer eller kombinasjoner av legemidler med andre medikamenter, næringsmidler og rusmidler. Eksempel: Dersom det i en journal står cave morfin, betyr det at pasienten ikke skal ha morfin.

Hvem har lov til å sette injeksjoner?

Kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjon eller bivirkning, kan etter helsepersonelloven § 4 a bare utføres av helsepersonell.

Hvorfor dobbeltkontroll?

Manuell dobbeltkontroll kan bidra til færre legemiddelfeil hvis den utføres riktig og etter felles standarder. Kontrollen bør begrenses til legemidler og situasjoner der konsekvenser av feil er størst, og den bør brukes sammen med flere tiltak som kan bidra til sikker legemiddelhåndtering.

Hvilke legemidler krever dobbeltkontroll?

Dobbeltkontroll skal utføres ved istandgjøring av:
  • Alle injeksjoner og infusjoner.
  • Narkotika (A-preparater), se Narkotikaregnskap, daglig føring og kontroll.
  • Cytostatika, se Cytostatika (cellegift/kjemoterapi) – administrering og avfallshåndtering.
  • Legemidler til barn.

Hvem kan kontrollere dosetter?

Det helsepersonellet som skal være ansvarlig for den i stand – gjorte dosetten må, for at det skal være faglig forsvarlig, forsikre seg om at medhjelperen har nødvendig kompetanse og kontrollere at det som blir gjort blir gjort riktig hver gang, som om vedkommende personell skulle gjort arbeidet selv.

Hva er en Enterotablett?

Enterotabletter er tabletter som ikke løser seg opp i magesekken. Dette kan være praktisk hvis legemiddelet i tabletten ikke tåler magesyre. Depottabletter løser seg sakte opp og gir gradvis effekt.

Hvilke tabletter skal ikke knuses?

Depot- og enterotabletter skal ikke knuses. Alle tabletter som har delestrek, kan deles på delestreken. Undersøk om det finnes opplysninger om knusing/ deling av tabletten eller åpning av kapselen i Felleskatalogen, på ytteremballasjen eller i pakningsvedlegget.

Leave a Comment