Hva er tregrensa i Norge?

I Norge varierer tregrensa fra landsdel til landsdel. På den nordlige halvkulen faller tregrensas høyde fra ekvator mot nord, men er høyest i de høyeste fjellområdene. Derfor er det naturlig at tregrensa i Norge er høyest i Jotunheimen, noen få steder opp mot 1300 moh. – men som regel ikke høyere enn 1150 moh.

Hva mener vi med tregrense?

Den øvre høydegrense mot fjell og kyst hvor trær kan vokse, overleve og reprodusere seg. Tregrensen er ingen klar grense, men en flytende overgangssone mellom treløse alpine økosystemer og vegetasjon med skog.

Hvor går skoggrensa?

En vanlig definisjon på skoggrensa er det området der avstanden mellom enkelttrær ikke overstiger 30 m, og trærne har en høyde på minst 3 m. Den klimatiske skoggrensa – dvs. den høyden skoggrensa ville hatt om temperaturen alene avgjør – ligger noe høgere enn den aktuelle skoggrensa på et sted.

Hva er tregrensa i Norge? – Related Questions

Hva er de vanligste tresortene i Norge?

Gran, furu og bjørk dominerer

Disse tre artene utgjør tilsammen over 90 prosent av stående skogvolum i Norge. De fleste av de øvrige artene finnes i små og fragmenterte populasjoner.

Hvor høyt er et gjennomsnittlig grantre?

Bjørketre blir forresten som regel aldri høyere enn 20 meter, mens grantre som regel ikke blir høyere enn 50 meter.

Hva menes med skoggrense?

skoggrense. Skoggrensa er grensa for så tette samlinger av trær at de kan kalles skog. Dette gjelder opp mot fjellet eller ut mot kysten. På samme måte som for tregrensa, vil det i stor grad være de klimatiske vekstfaktorene som bestemmer skoggrensa.

Hva vil skje med skoggrensa når gjennomsnittstemperaturen i Norge stiger?

– Om det kun var klimaendringer som påvirket skoggrensa, så skulle skogen klatret opp i fjellet relativt raskt. Men det ser vi stort sett ikke. Høyere skoggrense vil være negativt for blant annet villrein og fjellrev som trenger store åpne områder.

Hvor høyt kan et grantre bli?

Grantrær kan bli opptil 50 m høye. Den har flatrot som vanligvis ikke går lenger ned i bakken enn 1 m.

Hvor mange trær pr mål?

I normal hogstmoden skog kan det stå fra 20 til 40 kubikkmeter nyttbart virke per mål (eller dekar).

Hvilket land i verden har mest skog?

Største skogland
LandMillioner hektarProsent
Russland81520,1
Brasil49712,2
Canada3478,5
USA3107,6

Hvilket land har flest trær?

Brasil er det landet i verden med flest treslag, nær 9.000 ulike arter. 20 prosent av dem er truet.

Hva koster det å hogge tømmer?

Det betyr også mye hva det koster å få hogd tømmeret og brakt det fram til bilvei. I bratt terreng og langt fra bilvei blir verdien relativt liten. I relativt lett terreng og ikke for langt fra bilvei kan det antydes en nettoverdi for skogeier på 150 – 200 kr per kubikkmeter.

Har du lov til å hogge trær i skogen?

Du må ha tillatelse fra grunneier for å hogge ned trær. Skal du sanke ved til bål kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær (de brenner dessuten svært dårlig). I populære områder i for eksempel Oslomarka finnes det mange bevis på hensynsløs hogging av trær rundt leirplasser.

Når på året er det best å hogge ved?

Hugg ved i vinter

Den kalde og mørke tiden er perfekt for å rydde i skog og mark. Kulden gjør at trærne «hviler». Det betyr at de ikke tar til seg vann eller mineraler. Denne årstiden er den beste for å felle trær på tomten og hugge ved.

Hva koster 1 kubikk tømmer?

I Norge ligger gjennomsnittlig bruttopris på tømmer (gran) på ca 350 kr pr m3 (400-450 kr for sagtømmer og 200-230 massevirke).

Hvor mange kubikk er det i et tre?

Vi regner et hogstmodent tre på rundt 1 kubikk og mer som et stort tre, mens et tre på 0,3 kubikk ses på som lite.

Leave a Comment