Hva heter fengselet i Trondheim?

Trondheim fengsel, Leira avd. fengsel ligger i på Bjørkmyr i Trondheim kommune og er en enhet med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 28 plasser fordelt på både 4 kvinner og 24 menn.

Hvordan få kontakt med innsatte i fengsel?

Det viktig at innsatte i fengsel har mulighet til å holde kontakt med familie og venner. Straffegjennomføringsloven har derfor regler om besøk, bruk av telefon og skriftlig kommunikasjon. Det praktiseres større grad av kontroll i fengsler med høyt sikkerhetsnivå enn i fengsler med lavere sikkerhetsnivå.

Er det lov å snuse i fengsel?

Det er røykeforbud innendørs i fengslet, men innsatte kan røyke på utvalgte uteområder og tidspunkter. Det er mulig å få kjøpt sigaretter og snus i fengselsbutikken. Klær og sko til bruk under soning (max.

Kan man ha tlf i fengsel?

Mobiltelefon og liknende kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt. Det samme gjelder for tilhørende utstyr til dette. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå kan det bare gis tillatelse til bruk av privat datautstyr og lignende i helt spesielle opplæringssituasjoner der det er dokumentert ekstraordinære behov.

Hva heter fengselet i Trondheim? – Related Questions

Hvem betaler husleie når man er i fengsel?

Innsatte som har kortere dommer, kan søke om økonomisk sosialhjelp for å dekke sin andel av husleien. Innsatte kan også søke om livsopphold til utgifter som anses som nødvendige, men som man ikke har midler til å dekke selv, og som ikke dekkes av kriminalomsorgen.

Hvor mye koster en dag i fengsel?

Norge betaler nest mest per innsatt i året i Europa, viser en ny oversikt fra Europarådet. I snitt kostet hver fange over 2.700 kroner dagen i 2017. Bare Sverige har høyere fangeutgifter enn Norge. Der koster en fange drøyt 3.600 kroner per døgn, mens danskene betaler i underkant av 2.000 kroner per fange i døgnet.

Kan man bruke internett i fengsel?

Innsatte i fengsler med høyt og lavere sikkerhetsnivå har i utgangspunktet ikke tilgang til internett. Unntaket er innsatte som tar utdanning under soning. De kan få begrenset og kontrollert tilgang til internett i undervisningsøyemed.

Hva er 1 år i fengsel?

Debatt om fengselsår. I offentlig debatt i Norge henvises det svært ofte misvisende til begrepet fengselsår og hvorvidt dette er åtte eller ni måneder. Det korrekte svaret er at ett år i fengsel er tolv måneder, med mulighet for løslatelse etter 2/3 av sonet straff jf. straffegjennomføringsloven § 42.

Kan du betale deg ut av fengsel?

Det er ikke lov til å betale seg selv ut av fengsel i Norge. Det er heller ikke noen ordning med løslatelse mot kausjon. Hvis du har blitt idømt en ubetinget fengselsstraff, må du altså sone straffen i fengsel.

Kan man se TV i fengsel?

Det er som regel lov til å ha TV på cella. I noen fengsler er det bad og toalett på alle celler, andre steder er dette felles.

Hva koster det å være i fengsel?

Innsatte i norske fengsler koster nest mest i Europa, viser en ny oversikt fra Europarådet. I snitt kostet hver fange over 2700 kroner dagen i 2017. Bare Sverige har høyere fangeutgifter.

Hva skjer med lån når man sitter i fengsel?

Når du blir fengslet så er det ditt ansvar at du har midler nok til å betale for gjelden din. Hvis man har vært flink til å betale gjelden sin og du kun f. eks vil være borte i noen måneder så vil nok veldig mange banker gi deg en avdragsfri periode dersom du ikke har noe negativ historikk.

Hvor mye koster en fengselsplass?

år? I følge den årlige informasjonen fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), var driftskostnadene for en fengselsplass med lav sikkerhet kr 728.000. En plass med høy sikkerhet koster kr 1,16 mill.

Hva er korteste fengselsstraff?

Ifølge straffeloven § 31 er den korteste fengselsstraffen man kan få 14 dager i fengsel. De fleste straffebestemmelser sier at man kan få fengsel inntil X antall måneder/år (strafferammen).

Kan innsatte jobbe i fengsel?

Arbeid, opplæring, skole eller deltakelse i endringsprogrammer er tiltak som tilfredsstiller kravene til aktivitetsplikt. Innsatte som ikke ønsker opplæring, aktiviteter eller annen behandling som tilfredsstiller aktivitetsplikten kan pålegges å delta i arbeid på fengselet.

Leave a Comment