Hva koster det å ligge på minnelund?

Hvordan fungerer en minnelund?

En minnelund er et felles gravsted der det ikke er mulig å sette opp egen gravstein, men et sted man kan minnes en eller flere avdøde. Dette gjør det mulig for de etterlatte å ha et sted å komme til, uten at det er noe press med å stelle graven og fylle på med blomster. Flere synes dette er en fin ordning.

Hvor mye koster det å ha en grav?

– Skal de aldri slutte å betale avgifter, selv etter de er gått bort? BETALER FOR FAMILIEN: Terje Georg Gunnarsen må betale 1700 kroner i året for å beholde gravene til familiemedlemmer. En ny grav i Norge er som regel gratis de 20 første årene. Deretter må man betale en såkalt festeavgift for å beholde graven videre.

Er gravplass gratis?

Rett til fri grav

Fri grav er gratis, det vil si at du ikke betaler festeavgift for den i fredningstiden (20 år). Den samme rettigheten gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen.

Hva koster det å ligge på minnelund? – Related Questions

Hva skjer med graven etter 20 år?

En grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste gravlegging og vedtektene for gravplassen ikke fastsetter en lengre fredningstid. Urne kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden etter første ledd ikke er utløpt.

Hva er forskjellen på gravlund og kirkegård?

Gravlund, gravplass eller leggplass er et område som er satt av til begravelser av avdøde mennesker. I Norge er gravlundene ofte anlagt i tilknytning til ei kirke. Ligger gravplassen i tilknytning til ei kirke kalles plassen gjerne en kirkegård.

Hvor lenge er gravsted gratis?

Er det tildelt en ny grav, er den i utgangspunktet fri (gratis) i 20 år (urnegrav) eller 25 år (kistegrav). Pårørende kan velge å beholde graven ut over frigravsperioden, men da må det betales festeavgift.

Hvor mye koster en gravplass i Oslo?

Festeavgift 2022
Størrelse Pris ekskl. mva.
Frittliggende urnegrav med 6 plasser, 1 m²463 kroner
Frittliggende urnegrav med 8 plasser, 2 m²720 kroner
Kistegrav720 kroner
Reservasjon av sidegrav i kistegravsted, kun ved dødsfall og gravlegging i nygrav, 20 år14 392 kroner

Kan man selv velge gravplass?

I utgangspunktet har alle rett til fri grav i hjemkommunen, men det forutsetter at det brukes den graven som gravplassmyndigheten i kommunen tilviser, jf. Vedtekter for gravplassene i Bergen §4 pkt. 3. I Bergen kan man i utgangspunktet velge ny grav på den gravplassen man ønsker.

Kan jeg gravlegges hvor man vil?

Dersom avdøde selv ønsket eller pårørende ønsker at graven skal være i en annen kommune enn den hvor avdøde bodde, har man mulighet til å inngå en avtale med Kirkelig fellesråd om å feste gravstedet. Ønsker man en såkalt festegrav må man betale festeavgift, altså leie for gravstedet.

Kan man bli begravd uten kiste?

Av hensynet til avdødes verdighet generelt kan det vurderes om muligheten til å få en grav uten grunnvannsproblemer kan stå som et vilkår for tillatelsen. Det er fullt mulig å gjennomføre gravlegging uten kiste på en verdig måte, i tråd med gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Hvor dypt må man begrave et menneske?

januar 1997 kan hver grav være minst 2,4 meter lang og 1,2 meter bred. Kiste skal plasseres slik at den har minst 0,8 meter jordoverdekning og minst 0,3 meter jord under kistebunnen og på alle sider. Når særlige forhold tilsier det, kan gravplassmyndigheten fravike bestemmelsene i annet ledd.

Hva blir igjen etter kremering?

Det som er igjen etter kremasjoner er benrester og eventuell metall som har vært i kroppen. Disse skrapes ut av ovnen. Implantater og metallrester som er igjen etter en kremasjon samles og leveres til et eget godkjent firma som tar hånd om dette.

Blir man kremert med klær?

De fleste tøyprodukter vil kunne brennes i kremasjonsovn uten å avgi skadelige gasser. Gjenstander som legges ned i kisten Gjenstander som innebærer risiko for eksplosjon eller annen fare må ikke legges ned i kiste som skal kremeres.

Er det lov å ha urnen hjemme?

Nei. I Norge er det lovpålagt at urnen enten må settes ned på en offentlig gravlund, eller at asken spres på tillatt sted. Dette må skje innen 6 måneder fra dødsdato.

Hvor mye koster det å kremere et menneske?

Prisen varierer fra kommune til kommune, men kan komme opp mot 7.000 kroner. Dersom man velger kremasjon skal kremering skje innen ti virkedager etter dødsfallet.

Kan man kremeres uten kiste?

Det er viktig å være klar over at det, uavhengig av om man velger begravelse eller kremasjon, kreves at avdøde legges i en kiste. Kisten med den avdøde vil gravlegges på en gravlund eller sendes til krematoriet etter at man har tatt et siste farvel.

Hva skjer med blomster ved kremasjon?

Kistedekorasjonene blir værende på kisten helt fram til kremasjon. Blomstene kan også tas av og legges på det stedet de etterlatte har ønske om.

Hva gjør man om man ikke har råd til begravelse?

Om det er lite midler i boet kan man søke om gravferdsstøtte via NAV. NAV har en ordning for behovsprøvd gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon av transportkostnadene.

Hvor lenge får man pensjon etter død?

Pensjon og uføretrygd fra folketrygden blir utbetalt til og med dødsmåneden. Vanligvis får NAV automatisk melding fra Folkeregisteret om dødsfallet.

Leave a Comment