Hva menes med direktiver?

Direktiv betyr retningslinje(r), veiledning, forskrift, instruks som angir hvilket oppdrag som skal løses og i hovedtrekk hvordan det skal gjøres. Militært brukes direktiv i stedet for ordre når forholdene er uklare eller kan ventes å endre seg under løsning av oppdraget.

Hvilke land er i EU og EØS?

Landene i «Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet» (EØS) kalles enten for EU/EØS-land eller EØS-land. Disse består av EU-landene, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. EFTA-landet Sveits er ikke med i EØS-samarbeidet, men på grunn av en avtale med EU kan Europeisk helsetrygdkort benyttes der.

Hvem vedtar EU direktiver?

Hvordan direktiver vedtas

Forslag om nye direktiver fremmes og utredes av Europakommisjonen, og vedtas i et samspill mellom Europakommisjonen, Ministerrådet og Europaparlamentet. Den hyppigst brukte prosedyren kalles Den alminnelige lovgivningsprosedyre, tidligere kalt medbestemmelsesprosedyren.

Hva menes med direktiver? – Related Questions

Er Norge et EU land?

Norge er ikke medlem av EU, men påvirkes i stor grad av EUs politikk, særlig som følge av EØS-avtalen.

Når ble Norge en del av EU?

Folkeavstemningen om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted mandag 28. november 1994. 52,2 % stemte mot norsk tilslutning, mens 47,8 % stemte for. I Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud stemte flertallet av befolkningen for medlemskap.

Hvilket land var det siste som ble med i EU?

Liste
ÅrstallMedlemslandBefolkning (2009)
2004Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia459 893 891
2007Bulgaria, Romania507 974 000
2013Kroatia
2020Storbritannia trådte ut

Hvor mye betaler Sverige til EU?

Svenskene videresendte 6,9 milliarder svenske kroner av sine momsinntekter til EU i 2021. Det er en dobling fra året før, ettersom EU økte satsen fra 0,15 prosent til 0,3 prosent da unionen vedtok sitt langtidsbudsjett for 2021–2027.

Er Danmark et EØS land?

Når vi bruker begrepet «EU/EØS-borger», mener vi en statsborger av følgende land: Belgia. Bulgaria. Danmark.

Hvem stemte for EØS-avtalen?

Med unntak av enkeltrepresentanter fra Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, stemte resten av Stortinget samlet for avtalen. I 1994 ble det holdt folkeavstemninger om medlemskap i EU, i søkerlandene Østerrike, Sverige, Finland og Norge. Samtlige land sa ja til medlemskap, bortsett fra Norge.

Hvem leder EU kommisjonen?

Ursula von der Leyen ble valgt til kommisjonens president i juni 2019.

Hvilket land har takket nei til EU medlemskap?

Nei til EU
Stiftet1990
LandNorge
IdeologiEuroskeptisisme
Nettstedhttp://www.neitileu.no

Hvem styrer EU?

EU styres av syv organer: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet, Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet. Disse har fått delegert myndighet av medlemslandene og er dels overnasjonale, dels mellomstatlige i sin utforming og i sitt virke.

Hvor mye betaler Sverige til EU?

Svenskene videresendte 6,9 milliarder svenske kroner av sine momsinntekter til EU i 2021. Det er en dobling fra året før, ettersom EU økte satsen fra 0,15 prosent til 0,3 prosent da unionen vedtok sitt langtidsbudsjett for 2021–2027.

Er Italia med i EU?

EU-samarbeidets spede begynnelse, i kraft fra 1953, var Den europeiske kull- og stålunion stiftet av seks vesteuropeiske land («de indre seks»): Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Tyskland (daværende Vest-Tyskland).

Er Polen i EU EØS?

Polen har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU og EØS i 2004.

Når ble Polen med i NATO?

I mars 1999 ble Polen tatt opp som medlem i NATO. Sammen med Ungarn og Tsjekkia var Polen det første av landene fra den tidligere Warszawapakten som ble med i denne forsvarsalliansen.

Er Norge en del av Schengen?

Avtalen om tilknytning til Schengen-samarbeidet ble undertegnet 18. mai 1999, og Norge ble operativt integrert i Schengen-samarbeidet i 2001.

Når kom Polen inn i NATO?

Polen har vært medlem av NATO siden 1999. Forsvarsalliansens artikkel 5 slår fast at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemslandene er et angrep mot alle.

Hvilken land er ikke med i NATO?

Våre to naboland Sverige og Finland er ikke medlemmer av forsvarsalliansen Nato, i motsetning til Norge, og har så langt hatt en nøytral posisjon.

Leave a Comment