Hva regnes som personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.

Hva klassifiseres som sensitive personopplysninger?

Eksempler på slike opplysninger er en persons rasemessige eller etniske bakgrunn, politiske oppfatning, religion, filosofiske overbevisning eller medlemskap i fagforening. Også helseforhold (som allergier, sykefravær, legebesøk og graviditet) og seksuelle forhold og orientering vil være sensitive opplysninger.

Hva handler personopplysningsloven om?

Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling og bruk – av personopplysninger. Reglene gir virksomhetene en rekke plikter samtidig som den gir enkeltpersoner, ofte kalt registrerte, en rekke rettigheter. Loven gjelder stort sett alle virksomheter, men det finnes situasjoner der loven ikke gjelder.

Hva regnes som personopplysninger? – Related Questions

Hvem er ansvarlig for personopplysninger?

Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for å behandle personopplysninger på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte, ha et behandlingsgrunnlag, behandle personopplysningene på en sikker måte, sikre at de registrerte får utøvd sine rettigheter og en rekke andre plikter.

Når gjelder ikke personopplysningsloven?

Følgende eksempler hvor personopplysningsloven ikke gjelder: Personopplysninger i forbindelse med at myndighetene skal forebygge, etterforske eller straffeforfølge straffbare forhold. Personopplysninger som er av betydning for Norges utenrikspolitiske interesser eller nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser.

Når må personopplysninger slettes?

Sletting av personopplysninger

Det er forbudt å oppbevare personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for formålet de ble samlet inn for. Det vil si at når formålet er nådd, skal opplysningene slettes, selv om de som er registrert ikke har bedt om det.

Er CV personopplysninger?

Informasjon om en ansatt lagres ofte i en personalmappe. Denne inneholder typisk arbeidsavtale, jobbsøknad og CV, referater fra medarbeidersamtaler, kurs- og kompetansebevis, lønnsjusteringer og eventuelle arbeidsrettslige advarsler. Utgangspunktet er at slik dokumentasjon kan lagres gjennom hele ansettelsesforholdet.

Hvordan behandle personopplysninger?

Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet beskyttes. Dette betyr at den behandlingsansvarlige må sørge for å iverksette tiltak mot utilsiktet og ulovlig ødeleggelse, tap og endringer av personopplysninger.

Hvilke plikter gir personopplysningsloven?

Personopplysningsloven inneholder noen personvernprinsipper som alle virksomheter må følge. Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges.

Hva er de tre hovedtypene av avvik etter personopplysningsloven?

Et brudd på personopplysningssikkerheten består av tre elementer: Et sikkerhetsbrudd. Sikkerhetsbruddet fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang (årsakssammenheng)

Hva sier personvernloven?

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

Hva er brudd på personopplysningsloven?

Et brudd på personopplysningssikkerheten er et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet, jf personvernforordningen artikkel 4 nr. 12.

Hva er beskyttelsesverdige personopplysninger?

Nordmenn mener i stor grad at alle typer persondata er beskyttelsesverdige. Fødselsnummer/personnummer er den personopplysningen som vurderes som viktigst at lovverket beskytter. Alle typer helse- og biometriske data oppleves som svært beskyttelsesverdige. Opplysninger om privatøkonomi rangerer også høyt.

Hvordan personopplysninger skal behandles?

Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet beskyttes. Dette betyr at den behandlingsansvarlige må sørge for å iverksette tiltak mot utilsiktet og ulovlig ødeleggelse, tap og endringer av personopplysninger.

Hva er innebygd personvern?

Innebygd personvern er et sentralt krav i personopplysningsloven og betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en løsning. Dette skal sørge for at informasjonssystemene oppfyller personvernprinsippene, og at de ivaretar de registrertes rettigheter.

Hva er alminnelige personopplysninger?

Alminnelige personopplysninger er alle personopplysninger som ikke hører inn under definisjonen av særlige kategorier av personopplysninger. Dette kan for eksempel være navn, telefonnummer og e-postadresse.

Når får GDPR anvendelse?

GDPR gjelder for all behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring eller utlevering, eventuelt en kombinasjon av én eller flere av disse. Forordningen gir enkeltpersoner en rekke rettigheter når det kommer til deres egen personopplysninger.

Når kom personopplysningsloven?

Loven ble vedtatt 14. april 2000 og trådte i kraft 1. januar 2001. Den erstattet personregisterloven av 1978.

Er det lov å lagre personopplysninger?

Arbeidsgiveren kan bare lagre opplysninger om en arbeidstaker så lenge det er nødvendig. Dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige skal de slettes. Selv om en arbeidstaker slutter i sin stilling, kan fortsatt oppbevaring av enkelte personopplysninger være pålagt for eksempel etter regnskapsloven.

Leave a Comment