Hvem er statsforvalter i Trondheim?

Embetet ledes av statsforvalter Frank Jenssen, mens våre sju avdelinger ledes av en direktør.

Hvordan kontakte Statsforvalteren?

Kontakt oss
  1. Postadresse. Statsforvalterens fellestjenester.
  2. Besøksadresse. Fløyveien 14.
  3. Åpningstider. kl.
  4. Organisasjonsnummer. 921 627 009.
  5. Fakturaadresse. Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 921 627 009.
  6. Telefonnummer. 37 01 78 00.
  7. E-post. stafpost@statsforvalteren.no.
  8. Ansatte.

Er Statsforvalteren og fylkesmannen det samme?

Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn fra januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen. Det er fortsatt slik at institusjonen og personen har samme navn.

Hvem er statsforvalter i Trondheim? – Related Questions

Når kan man klage til Fylkesmannen?

Du kan for eksempel klage hvis du er uenig i det som er bestemt i et vedtak, eller hvis du synes det har gått for lang tid før du får svar.

Hva kan man klage på til Statsforvalteren?

Du har rett til å klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter, eller at du ikke har mottatt de helse- og omsorgstjenestene du har krav på. Dette kan for eksempel handle om avslag på tjenester, manglende oppfølging av avtaler eller valg av behandlingsmåte.

Hva er forskjell på statsforvalter og fylkeskommune?

januar 2021 er det kanskje lettere å skille Statsforvalteren og fylkeskommunen fra hverandre. Begge er regionale forvaltningsnivåer. Statsforvalteren er som det ligger i navnet, statlig og underlagt Stortinget og regjering. Fylkeskommunen er et folkevalgt organ på regionalt nivå.

Hva heter fylkesmann i dag?

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen nytt og kjønnsnøytralt navn. Den nye, kjønnsnøytrale tittelen blir statsforvalter på bokmål – og statsforvaltar på nynorsk. – Vi viderefører tradisjonen med at institusjonen og personen har samme navn.

Hva heter Statsforvalteren i Norge?

Om statsforvalteren

Fra 1. januar 2021 er Valgerd Svarstad Haugland statsforvalter i Oslo og Viken. Tidligere var hun fylkesmann i Oslo og Viken fra 1. januar 2019 til 31.12.

Når ble fylkesmann til statsforvalter?

1. januar 2021 ble tittelen endret fra fylkesmann til statsforvalter. Statsforvalterne blir utnevnt av Kongen i statsråd. Per 2012 hadde statsforvalterembetene 2 440 ansatte.

Hvor mye tjener en fylkesmann?

januar 2021 var tittelen fylkesmann. Navneskiftet kom fordi regjeringen ønsket en kjønnsnøytral tittel. Her er lønnslisten: Statsforvalteren i Oslo og Viken: Valgerd Svarstad Haugland får 1.403.900 kr.

Hvor lang behandlingstid hos statsforvalter?

Vår saksbehandlingstid er for tiden 4 til 5 uker. Dette er fra når saken kommer inn hos Statsforvalteren, til den tas under behandling. Det er individuelt hvor lang tid det tar å ferdigbehandle hver enkelt sak.

Kan Fylkesmannen overprøve kommunen?

Fylkesmannen kan ikke overprøve kommunenes frie skjønn. Fylkesmannen kan kun prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rett organ og er blitt til på lovlig måte.

Hva kan Fylkesmannen hjelpe med?

Det kan handle om behandlingen, forsinkelser, mangelfull omsorg, vanskelig kommunikasjon, eller lite informasjon og medvirkning i spørsmål rundt egen helse og behov for tjenester. Hvis du ønsker å gå videre med en sak, kan dette gjøres på flere måter: Du kan klage på et vedtak eller en avgjørelse.

Hva regnes som saksbehandlingsfeil?

Saksbehandlingsfeil er avvik i saksbehandlingen som fører til at forvaltningslovens regler må anses brutt. Slike feil kan medføre at et vedtak ikke bygger på et korrekt saksfaktum eller korrekt regelvurdering.

Hva er oppgaven til Fylkesmannen?

Fylkesmannens overordnede oppgave er å arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Med dette som utgangspunkt skal Fylkesmannen samtidig virke til gagn og beste for fylket og ta de initiativ som finnes påkrevd.

Hvordan sende klage til fylkeslegen?

Hvordan sender jeg en klage til Fylkesmannen i tilsynssaker? Fylkesmannen foretrekker å ta i mot klager som brevpost. Dersom klagen inneholder taushetsbelagt eller sensitiv informasjon må klagen sendes med vanlig brev.

Hva er forskjellen på Fylkesmannen og fylkeskommunen?

Både Fylkesmannen og fylkeskommunen er regionale forvaltningsnivåer. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom dem. Den mest sentrale forskjellen er: Fylkesmannen er statlig og underlagt storting og regjering. Fylkeskommunen er et folkevalgt organ på regionalt nivå.

Er Statsforvalteren politisk?

Statsforvalteren har et generelt ansvar for å virke til gagn og beste for eget fylke – og der statsforvalteren kan ta initiativ overfor både sentrale og lokale myndigheter til utvikling og iverksetting av nye tiltak. Overfor slike initiativer ivaretar statsforvalteren en slags politisk rolle.

Hvor mange jobber hos Statsforvalteren?

Vi har rundt 240 ansatte og er organisert i en kommunikasjonsenhet, en stab og syv avdelinger.

Leave a Comment