Hvem kan gå til offentlig tannlege?

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?
 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
 • Personer med en utviklingshemming.
 • Eldre, langtidssyke og uføre.
 • Rusmiddelavhengige.
 • Personer med sterk tannlegeangst.

Hva er offentlig tannhelsetjeneste?

Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert inn under fylkeskommunen, som skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen er pålagt et samordningsansvar for den offentlige (fylkeskommunale) tjenesten og privat sektor.

Hvordan søke om å få dekket tannlege?

Hvis du ikke har krav på støtte fra HELFO til tannbehandling, og du heller ikke har økonomi selv til å betale for behandlingen, kan du søke NAV om å få dekket disse utgiftene helt eller delvis. For at NAV skal kunne vurdere saken din, må du fremlegge nødvendig dokumentasjon.

Hvem kan gå til offentlig tannlege? – Related Questions

Hva gjør man når man ikke har råd til tannlege?

Hvis du lurer på om du har fått den stønaden du har krav på, kan du spørre tannlegen eller tannpleieren din. Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven). Her kan du lese mer om dekning av utgifter til tannbehandling i EU/EØS.

Når har man rett på gratis tannlege?

Barn og ungdom 0–18 år har rett til gratis tannbehandling til og med det året de fyller 18 år. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannbehandling. Skjema for gratis tannhelsetjenester fylles ut sammen med din kontaktperson i kommunens hjemmetjeneste eller rustjeneste.

Hva koster offentlig tannlege?

Det betales kun 25 prosent av totalsummen, hvor 75 prosent dekkes av det offentlige. Dette avhenger av at du går til offentlig tannlege. – Voksne må som hovedregel betale tannlegetimen selv, med noen unntak.

Når dekker NAV tannbehandling?

Personer som av ulike årsaker ikke har økonomi til å betale for egen tannbehandling, og som heller ikke har rettigheter etter annen lovgivning, kan søke om økonomisk stønad til å få utført nødvendig tannbehandling. Innvilgelse av eller avslag på søknad om stønad skal foretas etter en konkret og individuell vurdering.

Hva slags tannbehandling dekker frikort?

Tannbehandling: Enkelte tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen kan gi opptjening til frikort Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen: Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve. Behandling av tannkjøttsykdommer (periodontitt)

Hvordan få dekket tannlege av NAV?

Utgifter til tannbehandling

Hvis du har problemer med å betale regningen for tannbehandling, kan du spørre tannlegen din om det er mulig å lage en nedbetalingsavtale.

Kan man få delbetaling hos tannlege?

Tannlegekonto hos Resurs Bank er løsningen for deg som ønsker faktura eller delbetaling hos tannlegen. Ved valg av faktura mottar du regningen måneden etter tannlegebesøket, og betaler du innen forfall påløper ingen ekstra kostnader. Da har du fra 30-60 dager etter tannlegebesøket på å betale regningen.

Hvilke sykdommer gir rett til gratis tannbehandling?

Her er listen over tilstander som kan gi rett til gratis tannbehandling:
 • Sjelden medisinsk tilstand.
 • Leppe-kjeve-ganespalte.
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve.

Hvem får refusjon hos tannlegen?

Skaden må ha vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdomeller varig nedsatt funksjonsevne. Tilstanden må dokumenteres og ha vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse.

Hva koster offentlig tannlege?

Det betales kun 25 prosent av totalsummen, hvor 75 prosent dekkes av det offentlige. Dette avhenger av at du går til offentlig tannlege. – Voksne må som hovedregel betale tannlegetimen selv, med noen unntak.

Hva dekker Helfo av tannbehandling?

Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling) Periodontitt (tannkjøttsykdom) Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

Hva slags tannbehandling dekker frikort?

Tannbehandling: Enkelte tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen kan gi opptjening til frikort Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen: Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve. Behandling av tannkjøttsykdommer (periodontitt)

Hva dekker frikort 2022?

Det som teller med i grunnlaget for frikort er godkjente egenandeler fra:
 • lege.
 • medisiner, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept.
 • behandling hos fysioterapeut.
 • psykolog.
 • sykehus/poliklinikk.
 • laboratorier og røntgeninstitutt.
 • enkelte former for tannbehandling.
 • pasientreiser.

Hvor mye koster det å få helt nye tenner?

I Norge skal i utgangspunktet tannbehandling betales for selv, men i mange tilfeller kan HELFO dekke en del av kostnadene. Prisen man må betale for All On 4-behandling varierer derfor mye, men ligger vanligvis mellom kr. 65 000,- og kr. 145 000,- for ALL ON 4-behandling i underkjeven og litt høyere i overkjeven.

Når dekker staten tannlege?

Dette dekker staten av tannbehandlinger

Sjelden medisinsk tilstand. Leppe-kjeve-ganespalte. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)

Kan uføre få dekket tannlege?

Eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon og eller har hjemmesykepleie kan få gratis tannbehandling.

Leave a Comment