Hvem skal depositumskonto stå på?

Når leiekontrakten er signert, opprettes depositumskonto. Denne skal stå i leietakers navn, men utleier kan bestemme i hvilken bank kontoen skal opprettes. Begge parter har innsynsrett på kontoen, men depositumet er sperret i leieperioden.

Kan man ta ut penger fra depositumskonto?

Regler for depositumskonto

Depositumsbeløpet kan ikke overstige seks måneders husleie. Leietaker eier kontoen og får rentene, mens utleier kan se kontoen i sin nettbank. Kontoen er sperret slik at verken leietaker eller utleier kan ta ut pengene uten samtykke fra den andre.

Hvem får rentene på depositumskonto?

Renter og gebyrer på depositumkonto

Renten skal tilfalle leietaker, men det blir det ikke så mye ut av med dagens rentesatser. Det er utleier som skal betale gebyret for opprettelse av depositumkontoen.

Hvem skal depositumskonto stå på? – Related Questions

Hvor høyt kan depositum være?

Hvor stort skal beløpet være? Hvor høyt depositumet er, varierer fra utleier til utleier, men det er vanlig at depositumet er tre ganger husleien. Beløpet kan ikke være større enn seks måneders husleie.

Hvordan få pengene fra depositumskonto?

Både utleier og leietaker må være enige om beløpet som skal tas ut eller at kontoen skal avsluttes. Hvis alle pengene skal betales tilbake til den som leier, må utleier gi oss beskjed om det. Hvis det er utleier som skal ha pengene, må leietaker si ifra.

Kan utleier ta depositum?

I henhold til husleieloven kan en utleier kreve opptil seks måneders husleie i depositum. Det vanlige er nok imidlertid tre til fire måneders husleie. Skåret opplyser også om hva som er viktig å passe på når depositumet skal betales. – Utleier har ikke lov til å oppbevare depositumet på egen konto.

Hvor mye koster det å opprette depositumskonto?

Utleier blir disponent – men ingen av partene disponerer beløpet på egenhånd. Gebyr for åpning av depositumskonto i nettbanken er 500 kroner. Husleieloven regulerer at huseier dekker gebyret.

Hvordan fungerer en depositumskonto?

Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap. Depositumet settes inn på en depositumskonto, som er en sperret konto i leietakerens navn. Og når leieforholdet er over, avsluttes depositumskontoen. Det er utleier som skal bære kostnaden for depositumskontoen.

Hvem skal avslutte depositumskonto?

Både utleier og leietaker kan avslutte depositumskontoen.

Hva er forskjellen på depositumskonto og Depositumsgaranti?

– Med en depositumskonto får man pengene tilbake ved endt leieforhold, så sant man ikke må erstatte tapt husleie, skader på bolig eller lignende. Det samme gjelder ikke for en husleiegaranti, som er en garanti du kjøper og som stilles av en tredjepart, et garantiselskap, sier Sørmo.

Hvem er ansvarlig for depositumskonto?

Et felles krav for depositumskonto er at utleier er den som oppretter og står ansvarlig for kostnadene som påløper. Enkelte banker krever at både utleier og leietaker er kunde i samme bank. Kostnadene for opprettelsen av kontoen varierer ofte med kundeforholdet til banken.

Skal utleier opprette depositumskonto?

SVAR: Ja, depositumet må settes på en egen depositumskonto, som skal opprettes i leiers navn. Det står i Husleieloven, som er ufravikelig. At den er ufravikelig betyr at man kan ikke avtale seg bort fra den, selv om begge de involverte skulle være enige, sier Krokmoen.

Hvor mye koster det å opprette depositumskonto?

Utleier blir disponent – men ingen av partene disponerer beløpet på egenhånd. Gebyr for åpning av depositumskonto i nettbanken er 500 kroner. Husleieloven regulerer at huseier dekker gebyret.

Kan utleier ta depositum?

I henhold til husleieloven kan en utleier kreve opptil seks måneders husleie i depositum. Det vanlige er nok imidlertid tre til fire måneders husleie. Skåret opplyser også om hva som er viktig å passe på når depositumet skal betales. – Utleier har ikke lov til å oppbevare depositumet på egen konto.

Hva kan utleier kreve av depositum?

Hvor mye kan utleier kreve i depositum, og når kan beløpet utbetales? Utleier kan kreve depositum tilsvarende seks måneders leie. Pengene skal settes inn på en felles sperret konto, som kun kan opprettes og sies opp med både leier og utleier til stede.

Kan utleier komme uanmeldt?

Utleier kan foreta tilsyn et par ganger i året, foreta utbedringer eller vedlikehold, kunne foreta visninger i rimelig utstrekning og ha adgang i akutte situasjoner hvor det er risiko for materialle skader eller fare for liv og helse. Hovedregelen er likevel at utleier ikke kan ta seg inn uanmeldt i boligen.

Kan utleier kreve personnummer?

Utleieren har lov til å be om informasjon som innebærer at du som leietaker kan identifiseres, slik som personnummer. Det er fordi dette er en opplysning utleieren må ha for å kunne opprette en depositumskonto.

Når utleier ikke utbetaler depositum?

Hvis utleier nekter å betale ut depositum:

Leietaker må sende banken et skriftlig krav om utbetaling. Banken skal så varsle utleier skriftlig om at depositumet vil bli utbetalt hvis ikke utleier dokumenterer å ha reist søksmål. Dette må skje innen fem uker etter at varselet ble mottatt.

Hva dekker depositum utleie?

depositumet dekke: • skyldig husleie • skader på boligen • utgifter i forbindelse med utkastelse, og • andre krav etter leieavtalen. Hvem skal betale gebyret for opprettelse av depositums- kontoen? Utleier skal betale gebyret for å opprette depositumskonto. kan bruke depositumet på egenhånd.

Leave a Comment