Hvilke oppgaver har en fagforening?

En fagforening tar vare på interessene til en yrkesgruppe. Fagforeningens fremste oppgaver er å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. Etter andre verdenskrig har også trygdeordninger, velferdsgoder og ulike politiske solidaritetsspørsmål blitt viktige kampsaker.

Hva er et fagforbund?

Fagforbund er en betegnelse på en sammenslutning av fagforeninger. De fleste fagforbund organiserer lønnstakere innenfor en bestemt yrkesgruppe. Det enkelte fagforbundet er som oftest tilsluttet en hovedsammenslutning. Noen er det ikke og eksisterer som frittstående fagforbund innenfor sin bransje.

Hva betyr det å være organisert?

Organisere betyr å ordne, innrette noe hensiktsmessig, få forskjellige deler eller individer til å virke som en helhet, tilrettelegge og koordinere, sette i system.

Hvilke oppgaver har en fagforening? – Related Questions

Hvorfor fagorganisere seg?

Hvorfor fagorganisering? Den vanligste begrunnelsen for medlemskap i en fagforening er at lønnstakere ønsker hjelp og støtte hvis de får problemer på arbeidsplassen. Nær 9 av 10 mener dette er svært eller nokså viktig.

Hvor mange i Norge er fagorganisert?

Nesten 1,3 millioner norske arbeidstakere var ved inngangen til 2020 medlem i en arbeidstakerorganisasjon. Det er en økning på 237 000 medlemmer og 124 000 yrkesaktive fra 2009. Antallet lønnstakere har samtidig økt med 208 000 personer.

Hva koster det å være fagorganisert?

Å være organisert i en fagforening koster penger. Men det koster fort mye mer å la være. I Fellesforbundet ligger kontingenten på mellom 1,5 og 2,2 prosent av brutto lønn, avhengig av hvilken lokale fagforening du tilhører.

Hvor mye koster det å være fagorganisert?

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,20 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du.

Hva er den største fagforeningen i Norge?

Fagforbundet er LOs største forbund med over 400 000 medlemmer. Forbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

Hvordan er LO organisert?

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, innen alle bransjer og yrker. Av de LOorganiserte er 50 prosent kvinner.

Hva betyr retten til å organisere seg?

Retten til å organisere seg er en grunnleggende menneskerettighet. Organisasjonsfriheten er en viktig del av rettighetene til arbeidere. Artikkel 8 i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at alle har rett til å danne fagforeninger og slutte seg til en fagforening etter eget valg.

Hva vil det seie å være fagorganisert?

Er du i jobb, er du en arbeidstaker, og da kan det være lurt å bli medlem i en fagforening som skal hjelpe deg å ta vare på dine rettigheter som arbeidstaker. Er du medlem i en fagforening, er du det vi kaller fagorganisert.

Hvor mange må være organisert?

Minst 10% av arbeidstakerne innenfor det aktuelle avtaleområdet må være organisert. Dette kravet gjelder imidlertid ikke dersom det er færre en 25 ansatte i bedriften, hvilket jo er tilfelle for en rekke av bedriftene. Er det under 25 ansatte er det i utgangspunktet tilstrekkelig at en av de ansatte er organisert.

Hva har jeg krav på i lønn?

Det enkle svaret er dette: Det finnes ikke noen lovfestet minstelønn i Norge. Men dersom du jobber i en bedrift med tariffavtale, skal du som minimum få minstelønna i tariffavtalen. Dessuten kommer gjerne tillegg for ansiennitet (hvor mange år du har jobbet), overtid, tillegg for kveld og helg med mer.

Er det en minstelønn i Norge?

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

Hva koster det å være fagorganisert?

Månedlig kontingent for yrkesaktive medlemmer er 1,20 prosent av brutto månedslønn. Kontingenten er slik at jo mindre du tjener, jo mindre betaler du.

Hvor mange må være fagorganisert?

Videre , som hovedregel, minst 10 prosent av arbeidstakerne ved bedriften innenfor det aktuelle overenskomstområdet være organisert i fagforeningen (Hovedavtalen § 3-7 nr. 2). Les mer om hvordan en tariffavtale opprettes. Resten av innholdet er lukket for medlemmer.

Kan man være medlem i LO uten jobb?

LO-forbundene har i stor grad de samme tilbudene til medlemmer som er arbeidsledige. Arbeidsledige medlemmer: er fullverdige medlemmer. De beholder samme rettigheter, plikter og tilbud som yrkesaktive.

Hvor mye betaler man i Fagforeningskontigent?

Ordinært medlemskap

Kontingenten er bestemt av forbundets landsmøte, og er på 1,5% av brutto lønn.

Hva er poenget med fagforeninger?

En fagforening er en arbeidstakerorganisasjon som jobber for å ivareta dine interesser på arbeidsplassen. Målet er du skal ha forutsigbarhet, trygghet og gode lønnsvilkår – enten du jobber heltid eller deltid.

Leave a Comment