Hvilke regler gjelder i et sameie?

I sameieloven § 8 står det at en sameier skal rydde, rengjøre og oppfylle andre plikter som tilfaller ved bruken av en eiendom etter at vedkommende har benyttet seg av boligen. Hver sameier har krav på at eiendommen holdes forsvarlig vedlikeholdt.

Kan styre i sameie nekte utleie?

Sameiet kan ikke vedta at utleie ikke skal være tillatt, eller kun tillatt for en viss periode av gangen. Selv om vedtektene ikke begrenser sameierens adgang til å leie ut boligen, går det likevel en øvrig grense for hva de øvrige andelseierne må godta av utleie og de ulemper som eventuelt følger med dette.

Når er et sameie regnskapspliktig?

Sameier med 21 eller flere seksjoner har også regnskapsplikt etter regnskapsloven. Det betyr at virksomheten må utarbeide et årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter.

Hvilke regler gjelder i et sameie? – Related Questions

Hvor mye kan man eie i et sameie?

Etter eierseksjonsloven § 23 første ledd heter det at man ikke kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon dersom dette fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i samme sameiet.

Når må et sameie ha revisor?

Sameier med 21 eller flere seksjoner skal ha en eller flere statsautoriserte eller registrerte revisorer. Det samme gjelder sameier med ni eller flere seksjoner der mindre enn tre fjerdedeler av seksjonene er boligseksjoner.

Kan man bli kastet ut av sameie?

Etter eierseksjonsloven § 38 kan du som medlem av styret kaste ut en eier dersom han i vesentlig grad misligholder sine plikter. Men før du kan kaste ut eieren, må han gis advarsel om misligholdet og om konsekvensene. Advarselen fungerer som en siste mulighet til å rette opp misligholdet.

Kan man bli kastet ut av et sameie?

Utkastelse – strenge krav til utkastelse av bolig

Støy og andre brudd på husordensreglene skaper en rekke konflikter i norske borettslag og sameier. Styret kan kaste ut beboere som bryter reglene. Utkastelse krever at det er snakk om vesentlig mislighold, og bevisbyrden er streng.

Hva kan styreleder bestemme i et sameie?

Styret har i kraft av lov rett og plikt til å treffe alle avgjørelser som ikke gjennom lov eller vedtekter krever samtykke/beslutning fra andre. Som hovedregel kan styret treffe alle vedtak som gjelder små og større vedlikeholdsoppgaver, rehabiliteringsprosjekter el.

Hvem har ansvar for hva i et sameie?

Borettslag og sameie har ansvaret for alt utenfor leiligheten. Borettslaget eller sameiet har ansvar for vedlikehold, reparasjoner og nødvendige utskiftninger av fellesarealer og utvendige arealer. Det betyr at utvendig vedlikehold og utskiftning av vinduer og inngangsdører er styrets ansvar, opplyser skadeforebyggeren

Er sameie et foretak?

Et tingsrettslig sameie er ingen juridisk person, slik som for eksempel et aksjeselskap, ansvarlig selskap eller en forening. Sameiet har dermed ingen rettigheter eller plikter, fordi det er sameierne som er ansvarlig. Sameierne har delt ansvar og eier en ideell andel hver.

Hvordan tvangsoppløse sameie?

Hvis en sameier vil oppløse sameiet må det gis en rimelig frist til de andre sameierne. Varslingsmeldingen bør beskrive tydelig at sameiet ønskes oppløst. Hvis alle de andre sameierne blir med på å oppløse sameiet kan hele eiendommen selges. Alternativt kan de andre sameierne danne et nytt sameie ved å kjøpe deg ut.

Er et sameie en virksomhet?

Boligeierformer som borettslag og sameier faller under begrepet virksomhet og skal med det følge bestemmelsene nedfelt i internkontrollforskriften.

Kan et sameie ta opp lån?

Et sameie kan ta opp lån, selv om det kanskje ikke er den vanligste formen for finansiering. Noen ganger kan det være behov for å låne penger til større investeringer eller vedlikehold. I utgangspunktet skal sameiets utgifter betales med fellesutgiftene seksjonseierne innbetaler.

Hvem bestemmer i sameie?

Alle sameierne har rett til å delta på møtet og komme med forslag som gjelder sameiet. På sameiermøtet velger dere også et styre som har ansvaret for drift og forvaltning av sameiet. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge vedtektene og andre beslutninger som sameiermøtet har tatt.

Hva kan styreleder bestemme i et sameie?

Styret har i kraft av lov rett og plikt til å treffe alle avgjørelser som ikke gjennom lov eller vedtekter krever samtykke/beslutning fra andre. Som hovedregel kan styret treffe alle vedtak som gjelder små og større vedlikeholdsoppgaver, rehabiliteringsprosjekter el.

Hvor mye i styrehonorar?

Et gjennomsnittlig styrehonorar ligger på ca. 1500 kroner per bolig. Tallene viser at 65 prosent av selskapene betaler mellom 800 og 2000 kroner pr. bolig i årlig styrehonorar.

Kan man kaste ut et styremedlem?

Aksjeloven sier at et styremedlem har rett til å trekke seg etter eget ønske, og man må ikke oppgi noen grunn. Hvis man for eksempel ikke har tid eller lyst lenger, kan man trekke seg.

Kan man fratre som styreleder?

Hvis ikke annet kommer fram av vedtektene velges styremedlemmene for to år av gangen. Styremedlemmet kan trekke seg før det er gått to år. Styremedlemmet må varsle styret om sin oppsigelse av styrevervet. Hvis selskapet ikke endrer styresammensetningen etter å ha fått varsel, kan du som styremedlem melde egenfratreden.

Hvor mye tjener en styreleder?

Snitthonorar til styreleder er 600 000 kroner, som er en nedgang på 5 000 kroner fra 2021. De siste 10 årene er imidlertid snitthonoraret økt med temmelig nøyaktig 200 000 kroner. Median for styrelederhonorar er på 500 000 kroner, som er det samme nivå som året før.

Leave a Comment