Hvor mange ansatte er det i Oslo kommune?

Utrekk fra lønnssystemet til Oslo kommune (Agresso) per september 2022 var det 54 147 ansatte i Oslo kommune. De utgjorde 59 791 stillinger, og hvis september var representativ for alle måneder i året, ville det utgjort 44 613 årsverk.

Hva er lønnstrinn 30?

For medlemmer i LO Stat og YS Stat gjelder hovedlønnstabellen under fra 1.

Hovedlønnstabell:

LønnstrinnBrutto årslønn
30363 100
31366 700
32370 900
33374 800

Når får man lønn i Oslo kommune?

Hovedlønn skal være på konto den 12. i måneden kl. 00.00.

Hvor mange ansatte er det i Oslo kommune? – Related Questions

Hva er gjennomsnittslønnen i Oslo?

Oslo har den høyeste gjennomsnittsinntekten med 720.960 kroner. Lavest inntekt er det i Innlandet med 566.160 kroner.

Hva tjener en rektor i Oslo?

Samlet tjener rektorer i Oslo-skolen i dag fra 615 000 til 950 000 kroner.

Når utbetales lønn tidspunkt?

De aller fleste ansatte får utbetalt lønn en gang i måneden, men noen bransjer opererer med utbetaling hver 14. dag.

Når på dagen er det vanlig å få lønning?

De magiske klokkeslettene når det overføres penger fra konto i én bank til konto i en annen bank, er: 05.35, 11.05, 13.35 og 15.35. På hverdager, vel å merke, forklarer blant annet Sparebanken Sør på sine nettsider.

Når utbetales Lønnsoppgjøret 2022?

Det generelle lønnstillegget på kr 4,- gjelder fra 1. april 2022. Etterbetaling skjer derfor fra 1. april, forutsatt at medarbeideren fortsatt er ansatt på vedtakelsestidspunktet 6.

Når går man opp i lønn ansiennitet Oslo kommune?

Lønnsansiennitet beregnes etter fylte 18 år. All arbeidserfaring, både offentlig og privat, skal regnes med i lønnsansienniteten. Omsorgstjeneste og verneplikt beregnes også. Ekstravakter regnes så lenge det er mer enn 700 timer per år.

Hva skal til for å få lønnstrinn 6?

Hva er lønnstrinn 6 butikk? Ansatte som har minst fem års ansiennitet ligger på lønnstrinn 5, mens ansatte som har seks års ansiennitet eller mer, ligger på lønnstrinn 6. Hva er minstelønn for butikkansatte? Ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kroner.

Hvor mye er det vanlig å øke i lønn?

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,2 prosent fra 2020 til 2021. Det er nesten en dobling av fjorårets lønnsvekst på 2,2 prosent. Hovedårsaken er de forsinkede lønnsoppgjørene i 2020. Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus.

Hvor mange lønnstrinn kan man be om?

I utgangspunktet er det ingen grenser for hvor mye du kan be om. Kravet ditt må likevel stå i forhold til de kriterier for lønnsøkning som gjelder i bedriften, sett i sammenheng med deg og din stilling. Dette kan være en vanskelig øvelse.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvilken lønn er best?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Kan man gå ned i lønnstrinn?

Bedriften kan ikke ensidig sette deg ned i lønn. Det krever en avtale mellom deg og bedriften at du aksepterer et lønnskutt. Heller ikke tillitsvalgte kan avtale på vegne av deg at du skal ned i lønn, du må selv gi en uttrykkelig aksept.

Er det lov å sette ansatte ned i lønn?

Som arbeidsgiver kan du i utgangspunktet ikke sette ned lønnen til en arbeidstaker i kraft av styringsretten. Dette er fordi lønn er den viktigste ytelsen en arbeidstaker får for å utføre sitt arbeid. Lønnsbetingelsene ved arbeidsforholdets begynnelse skal fremgå av arbeidskontrakten.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 15. desember 2022):

For fagarbeidere:197,01 kroner [tidligere: 189,39 kr, 01.07.2021–14.12.2022] For spesialarbeidere: 188,04 kroner [tidligere: 180,87 kr, 01.07.2021–14.12.2022] For hjelpearbeidere: 179,17 kroner [tidligere: 172,44 kr, 01.07.2021–14.12.2022]

Hva er full ansiennitet i Oslo kommune?

Ansiennitet (år)LønnstrinnLønn i kroner
136551 200
240591 700
340591 700
441601 700

Hvor mye tjener man som rektor?

Les gjerne om yrket rektor/skoleleder her på utdanning.no , der står det mye informasjon om yrket, hvordan det er og hvordan du blir det. Der står det også at lønnen for en rektor/skoleleder er ca. 727.000,- i året, som er ca. 60.500,- i måneden.

Leave a Comment