Hvor mange arbeidsledige i Norge 2022?

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken
Personer (ujusterte tall)Arbeidsledige
November 20214 033107
Desember 20214 036103
Januar 20224 03897
Februar 20224 04196

Hvor mange er uten jobb i Norge?

I Norge var det i 2019 om lag 620 000 personer i alderen 18–66 år som sto utenfor arbeid eller utdanning og som heller ikke mottok alderspensjon, ifølge tall fra SSB.

Hvordan er arbeidsledigheten i Norge?

Vi ser ofte på arbeidsledigheten målt som andel av arbeidsstyrken. Det forteller oss hvor stor andel av de som enten jobber eller ønsker å jobbe, som står uten jobb. Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte (de som er i jobb) og antall arbeidssøkere uten inntekt (arbeidsledige).

Hvor mange arbeidsledige i Norge 2022? – Related Questions

Hvorfor er det lav arbeidsledighet i Norge?

Arbeidsledighet eller arbeidsløshet oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres. Det vil si at det er personer som søker arbeid til de vanlige lønnssatsene, men som ikke oppnår å bli sysselsatt på det åpne arbeidsmarkedet.

Hva slags arbeidskraft trenger Norge?

Mangelen på arbeidskraft er størst innenfor helse, pleie og omsorg, der det er estimert et behov for 15 750 flere ansatte, 2 300 flere enn i fjor. Det er særlig stor mangel på sykepleiere (5900), andre helseyrker (2600) og helsefagarbeidere (2600).

Hva er arbeidsledigheten i Norge i dag?

SSB: Arbeidsmarkedet er stabilt

Arbeidsledigheten i august var på 3,2 prosent, noe som var omtrent uendret fra mai 2022. Veksten i antall jobber var svak i samme periode. Sesongjusterte tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser at det var små endringer i arbeidsmarkedet fra mai til august 2022.

Hvilke yrker har høyest arbeidsledighet?

Flest var det innenfor helse, pleie og omsorg (605), ingeniør og IKT-fag (500), reiseliv og transport (461), bygg- og anlegg (438) og industriarbeid. – I tillegg til mange ledige stillinger, så er det ifølge årets bedriftsundersøkelse fra NAV, mange næringer som opplever rekrutteringsutfordringer.

Hva gjør arbeidsledighet med samfunnet?

Høy ledighet i et samfunn utfordrer også den sosiale stabiliteten og kan medføre større inntektsforskjeller. Erfaringsmessig kan høy arbeidsledighet gi grobunn for kriminalitet, rusmisbruk og motsetninger mellom folkegrupper.

Hvilket land har minst arbeidsledighet?

Landene med lavest arbeidsledighet i mai er Tsjekkia, Tyskland og Nederland, ifølge statistikkbyrået Eurostat. – Eurostat anslår at 15,7 millioner menn og kvinner i EU var arbeidsledige i mai 2019.

Hva jobber de fleste med i Norge?

Flest jobber er i helse- og sosialtjenester

Den klart største næringen er helse- og sosialtjenester, hvor vi finner om lag 1 av 5 jobber. Helse- og sosialtjenester omfatter sykehus, lege- og tannlegetjenester, pleie- og omsorgstjenester (som hjemmehjelp og eldresenter) og bl. a. barnehager.

Hvor stor er arbeidsstyrken i Norge?

Arbeidsstyrken (også kalt yrkesaktivitet eller yrkesdeltakelse), var på 72,7 prosent for menn og på 67,4 prosent for kvinner i 4. kvartal 2018, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU). Dette er en oppgang på 0,8 prosentpoeng for menn og på 0,7 prosentpoeng for kvinner målt mot tilsvarende kvartal året før.

Hvor stor er den norske arbeidsstyrken?

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen yrkesaktive mellom 15 og 74 år har gått opp fra 69,7 prosent i 2017 til 70,1 prosent ved utgangen av fjerde kvartal i fjor. I alt 3 993 000 nordmenn befinner seg i denne aldersgruppen, og 2 802 000 personer i Norge nå utgjør arbeidsstyrken.

Hvilke grupper er mest utsatt for å bli arbeidsledige?

Kvinner er mer utsatt for å miste jobben enn menn. Unge er mer utsatt enn eldre. Innvandrere er mer utsatt enn øvrig befolkning. Det er høyere risiko for arbeidsledighet i familier med lav husholdningsinntekt og dårlig likviditet.

Hvilke yrker kommer til å forsvinne?

De 50 yrkene som står i størst fare for å forsvinne de neste 20 årene
YrkeSannsynlighet for at datamaskiner tar over yrket (prosent)
Maskinførere90,2
Maskinoperatører i gummi- og plastindustrien89,8
Togførere89,6
Administrative assistenter89,3

Hvor mange prosent av innvandrere er i arbeid?

65 prosent av innvandrerne i Norge mellom 20 og 66 år var i jobb i 2020. Tilsvarende andel lå på 78 prosent i den øvrige befolkningen .

Hvor mange somaliere jobber i Norge?

33 prosent av somaliske flyktninger og familieinnvandrede er i jobb, ifølge SSB. Men bare 18,3 prosent jobber heltid. 26,1 prosent av mennene, og 9,5 prosent av kvinnene.

Hvilken by har flest innvandrere?

Kommunen med flest innvandrere er Oslo, hvor innvandrerandelen (inkludert norskfødte med to innvandrede foreldre) var 34 % (per 1. januar 2020). Drammen har også en stor innvandrerbefolkning, tilsvarende 28 % av totalbefolkningen (per 1. januar 2020).

Hvor mange somaliere er det i Norge?

Norge har mer enn 43 000 innbyggere med somalisk opprinnelse, og av disse er cirka halvdelen født i Somalia. Av de som er født i Somalia er de aller fleste kommet hit som asylsøkere eller flyktninger, eller som gjenforente med disse – siden slutten av 1980-tallet.

Hvor mange polakker i Norge 2022?

Ved inngangen til 2022 bodde det 105.500 polakker i Norge, og det var den klart største innvandrergruppen. Innvandrere med bakgrunn fra Litauen var den nest største gruppen og utgjorde 42.000 personer i Norge.

Leave a Comment