Hvor mange turer med TT-kort?

Hvordan bestille TT drosje?

Slik bestiller du

Du kan bestille ved å ta en taxi på gata eller ta kontakt med taxiselskapet: Follo Taxi: telefon 06485. Norgestaxi: telefon 08000. Oslo Taxi: telefon 02323.

Hvem kan få TT-kort?

Menneske med nedsett funksjonsevne som ikkje kan reise med kollektiv transport, kan søke om TT-kort for økonomisk støtte til drosje.

Når fylles TT-kort opp?

TTkortet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre. Fylkeskommunen fyller opp TTkortet med reisetilskudd to ganger pr år med halvparten av tildelt årlig reisetilskudd, henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Hvor mange turer med TT-kort? – Related Questions

Når fylles TT kort opp 2022?

Reisetilskudd. Brukere av TT-ordningen (Transporttjenesten for funksjonshemmede) får tildelt reisetilskudd to ganger pr år. Årlig reisetilskudd i 2023 er kr 4.250, og fylles oppTTkortet med kr 2.125 den 1. januar og kr 2.125 den 1 juli.

Er det egenandel på TT kort?

Du betaler en egenandel på 20 % av de totale transportkostnadene. 6. Hvis turens kostnad overskrider det som er tilgjengelig på TTkortet, må du betale det resterende beløpet selv.

Hvor lenge varer et TT kort?

TTkortet varer i to eller fire år. Det står i vedtaket hvor lenge TTkortet ditt varer. Du får et varsel tre måneder før TTkortet utløper, slik at du rekker å søke på nytt.

Kan TT kort brukes over hele landet?

TTkortet kan benyttes i hele landet, så lenge transportøren har det utstyr som er nødvendig for å avlese TTkortet.

Hvordan bestille taxi med TT kort?

Dersom du har rødt TTkort kan du bestille både taxi her på oslotaxi.no, i appen Taxifix og ved å ringe 02323. Brukere med hvitt og blått kort skal fortsatt bruke de telefonnumre som bydelen har opplyst om. Har du flere spørsmål om TT-ordningen kan du finne svar på Oslo Kommunes infosider.

Hvordan bestille nytt TT kort?

Du kan sende e-post eller ringe 55 23 93 63 kvardagar mellom kl. 09.00 og kl. 11.00.

Hvem har rett på drosje?

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise. Å reise med rekvisisjon betyr at pasientreisekontoret organiserer reisen for deg, og velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig.

Hva er forskjellen på drosje og taxi?

Drosje (fra russisk дрожки, dróžjki – «lett vogn»), også kjent som taxi (fra fransk taximètre, «taksameter»), er et transportmiddel med sjåfør som man kan leie for en bestemt distanse eller for et avtalt tidsrom. Begrepet taxi stammer fra det engelske ordet taxicab, som betyr «drosje med taksameter».

Kan taxi nekte å kjøre?

– Det er ingen egne særegler for maxitaxier, det er like regler for alle taxier. Det betyr at om en taxi er ledig og publikum ber om å få ta den taxien, har sjåføren plikt til å ta med publikum, sier direktør i Næringsetaten i Oslo kommune, Gunnhild Haugen. Drosjereglementet for Oslo og Akershus er helt klart.

Hvordan få dekket taxi til sykehus?

Du kan få dekket reisen hvis

du har reist til behandling som dekkes av det offentlige. reisen er lenger enn ti kilometer hver vei. Du kan få dekket utgifter til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis behandleren din dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Hvor mange km dekker Pasientreiser?

Reisen må være mellom 10 og 300 kilometer hver vei, og må gå over mer enn én takstsone med offentlig transport. Hvis du har reist lenger enn 300 kilometer, dekkes reisen tilsvarende kostnaden for billigste offentlige transportmiddel. Du kan søke digitalt for de fleste pasientreiser ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Hvem har rett til pasienttransport?

Pasienten og ledsageren har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven og som dekkes av et foretak etter helseforetaksloven eller som omfattes av fritt behandlingsvalg etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-3.

Hvor mye pr km Pasientreiser?

Følgende satser gjelder for pasientreiser som gjennomføres fra og med 1. januar 2023:
Type sats​Beløp
​Standardsats​2,90 kr per kilometer
​Standardsats for ledsager (kun ved reise med offentlig transport. Må dokumenteres)​2,90 kr per kilometer
​Kostgodtgjørelse​253 kr per døgn

Hva er km godtgjørelse i 2022?

Mange private arbeidsgivere har forpliktet seg gjennom avtale med de ansatte å følge statens sats. Statens sats for kilometergodtgjørelse i 2022 kr 4,03 per kjørte kilometer. Denne satsen gjelder uansett kjørelengde og for reiser i Norge og i utlandet.

Hva får ledsager dekket?

Ledsager på reiser

Ledsager skal ikke betale egenandel for reisen. Ledsager kan søke om å få støtte for tapt arbeidsfortjeneste. Hvis reisen til ledsager er over 300 kilometer, dekkes den på samme måte som for pasient. Det vil si at utgiftene dekkes som om reisen var med billigste offentlige transport på strekningen.

Hvem betaler pasienthotell?

Pasienten betaler for oppholdet og søker refusjon via Pasientreiser etter gjeldende takster. Samme regelverk gjelder for ledsager. Dersom sykehuset unntaksvis bistår pasienten med hotellbestilling, må det opplyses om at pasienten selv må betale egenandelen.

Leave a Comment