Hvor mye koster SFO i Trondheim?

Oppholdstid fra og med 12 timer per uke: Kr. 3080 per måned. I skoleåret 2022/2023 har 2. trinnselever på Bispehaugen, Kattem, Nardo og Romolslia skoler gratis kjernetid i SFO i tråd med Formannskapsvedtak fra 10.

Hva koster SFO i måneden?

Både foreldrebetaling og hvor mange timer som utgjør et heltids- og deltidstilbud i SFO varierer fra sted til sted. Det er stor lokal variasjon i foreldrebetaling i SFO. I dag koster en deltidsplass i gjennomsnitt 1 860 kroner i måneden mens en heltidsplass i gjennomsnitt koster 2 951 kroner i måneden.

Kan man få gratis SFO?

Gratis SFO for elever på 1.

Alle elever på 1. trinn med SFO-plass, skal 12 timer gratis SFO per uke fra og med skoleåret 2022–2023. Dette følger av § 1B-4.

Er SFO åpen om sommeren?

SFO holder åpent fra 1. august til og med 30. juni.

Hvor mye koster SFO i Trondheim? – Related Questions

Er SFO frivillig?

Det er vedtatt forskrift om rammeplan for SFO etter § 13-7 siste ledd, forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal være et frivillig tilbud.

Hvor mange timer er 50% SFO?

12 timer per uke tilsvarer 50 prosent plass. Barn på 1.

Når stenger SFO sommer 2022?

Andre fridager:

pinsedag). *Siste skoledag 2022 er fredag 16. juni.

Når starter SFO etter sommerferien 2022?

Felles planleggingsdager for alle skoler/SFO og kommunale barnehager: 18.8., 12.11. og 3.1. Skolestart i august for alle skoler: 19.8. Siste skoledag før sommerferien for alle skoler: 22.6.

Hvor lenge kan et barn gå i SFO?

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge. Barn med spesielle behov har plass frem til 7. klasse.

Hvor mange timer SFO i uka?

Fra høsten 2022 innføres 12 timers gratis SFO per uke på 1. trinn. Kommuner kan også søke om tilskudd til å tilby gratis SFO for familier med lav inntekt.

Hva er gratis kjernetid SFO?

Før dette skoleåret har regjeringen innført det som kalles gratis kjernetidSFO for førsteklassinger. Det betyr at alle førsteklassinger skal få tolv timer SFO, tilsvarende en halv plass, gratis. Dette for å gi flest mulig førsteklassinger en mulighet til å være på SFO.

Hvor mye tjener en SFO leder?

Garantilønn for avdelingsleder SFO med høgskoleutdanning er kr. 614 500 per 1. august 2021.

Hva er kjernetid på SFO?

Kjernetid betyr de timene vi setter av for å dra på turer. For eksempel: Hvis kjernetiden er fra kl 09.30 til kl 15.00 så må alle barna være på plass innen halv ti, ellers så kan de hende at de må bli igjen på skolen hvis de andre har dratt.

Hvem får gratis kjernetid?

Det er 20 timers gratis kjernetid per uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen 598 825 kroner.

Hvor mye tjener man på SFO?

Garantilønn for fagarbeider er for 2021–2022 på 363 700 per år, som gir en timelønn på 186,51, mens det samme for ufaglærte er 312 900 og 160,46.

Leave a Comment