Hvor mye tjener en støttekontakt Oslo?

Lønn pr time: Under 30 år kr 150,38. Over 30 år kr 157,41.

Hvem betaler for støttekontakt?

Vanlige arbeidsoppgaver for en støttekontakt:

Det er gratis å motta tjenesten, men personen du jobber med må dekke egne aktiviteter som koster penger. Støttekontakten sine kostnader dekkes av utgiftsdekning som gis av kommunen eller et ledsagerbevis.

Hva skal til for å få støttekontakt?

Hvordan søke om støttekontakt

Hvis du mener du har behov for støttekontakt, kan du ta kontakt med kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du går frem for å få støttekontakt ved å henvende deg til kommunen. Mange steder finnes det også informasjon på kommunens nettsider.

Hvor mye tjener en støttekontakt Oslo? – Related Questions

Hva er forskjell på avlaster og støttekontakt?

Oppgavene dine som støttekontakt kan for eksempel være å hjelpe til med å danne nettverk, gå turer, shoppe, eller annet dere kommer fram til i felleskap. Rollen din som avlaster er ikke så ulik den som støttekontakt. Som avlaster skal du hjelpe foreldre til barn som krever ekstra mye omsorg.

Hvor mange timer er vanlig med støttekontakt?

De fleste støttekontakter har ett oppdrag, men det er også vanlig å ha to. Enkelte støttekontakter har flere oppdrag. Det mest vanlige er at et støttekontaktoppdrag er 12 timer i måneden. Svært få kommuner oppgir at det vanligste er støttekontaktoppdrag på mer enn 19 timer i måneden.

Når kan man få støttekontakt?

Forutsetningen for å vedtak om støttekontakt, er at vedkommende har behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester, med bakgrunn i somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne (jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 jmf.

Er støttekontakt pensjonsgivende inntekt?

Også inntekt fra arbeid som støttekontakt, omsorgslønn og fosterhjemgodtgjørelse er pensjonsgivende inntekt.

Kan familie være støttekontakt?

Det vil være en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak om det er hensiktsmessig og ivaretar den enkelte brukers beste, om søsken skal være støttekontakt, enten de bor på samme adresse eller en annen adresse. Selvsagt kan familiemedlemmer være støttekontakter.

Hvem kan få fritidskontakt?

Hvem kan få fritidskontakt? Du som trenger hjelp til å en mer meningsfylt fritid gjennom sosialt fellesskap og ulike fritidsaktiviteter, kan vurderes til å få fritidskontakt. Barn, unge og voksne kan få fritidskontakt.

Er støttekontakt en jobb?

Som støttekontakt jobber du med personer som har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det kan for eksempel være personer med et lite kontaktnettverk, som har funksjonsnedsettelser, sliter psykisk eller sliter med rus. Vanlige arbeidsoppgaver for en støttekontakt: Besøke brukeren hjemme.

Kan man være støttekontakt for søsken?

Ja, det finnes ikke regelverk eller tidligere saker som sier at søsken ikke kan være støttekontakt. Det vil være en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak om det er hensiktsmessig og ivaretar den enkelte brukers beste, om søsken skal være støttekontakt, enten de bor på samme adresse eller en annen adresse.

Har støttekontakt taushetsplikt?

Som støttekontakt har du taushetsplikt og må dermed skrive under på taushetserklæring før oppdraget starter. Hensikten med taushetsplikten er å hindre at andre får adgang til personlige opplysninger om tjenestemottaker.

Hvor mye jobber en støttekontakt?

Dette er normalt inntil 40 timer i løpet av sju dager. Hvis jobben som støttekontakt er via en enkelt arbeidsgiver, vil denne grensen på 40 timer være begrensende på hvor mye du kan jobbe.

Hvem kan søke støttekontakt?

Hvem kanstøttekontakt? Du kan søke om støttekontakt uavhengig av alder og diagnose dersom du på grunn av funksjonsnedsettelse er sosialt isolert og trenger hjelp til å få en aktiv og meningsfull fritid. Søkere må være over 8 år. Støttekontakt kan gis både som et individuelt tilbud eller som et gruppetilbud.

Kan foreldre være støttekontakt?

Selvsagt kan familiemedlemmer være støttekontakter. En ansatt i helsesektoren skriver til meg: “En av våre pasienter fikk vedtak om støttekontakt for noen år siden.

Hvordan bli kontaktperson?

Krav til søker. Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, opplæring og oppfølgning får du av fagfolk. Du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Hvordan si opp støttekontakt?

Oppsigelsen skal skje skriftlig. Oppdragsgiver kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning hvis forutsetningene i oppdragsavtalen ikke blir overholdt, eller hvis det er andre grunner som gjør at tilliten mellom avtalepartene og/eller den som har støttekontakt for ikke lenger er tilstede.

Hvordan bli fritidskontakt?

Hvem kan bli fritidskontakt?
  1. Du trenger ingen formell utdannelse for å bli fritidskontakt.
  2. Du må være over 18 år.
  3. Du må ha interesse for å jobbe med mennesker.
  4. Du må kunne binde deg til et oppdrag på minst ett år.
  5. Du må ha plettfri vandel.

Hva er Aktivitetskontakt?

Aktivitetskontakt er det som tidligere ble kalt støttekontakt. Aktivitetskontakten skal tilby sosialt fellesskap etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte deltagers ønsker, behov og forutsetninger.

Leave a Comment