Hvordan bestille Pasientreiser?

Ønsker du kontakt med pasientreiser, ring 05515.

Når kan man bruke Pasientreiser?

Du kan få dekket reisen hvis

du har reist til behandling som dekkes av det offentlige. reisen er lenger enn ti kilometer hver vei. Du kan få dekket utgifter til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis behandleren din dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Hvor mye får man dekket av Pasientreiser?

Følgende satser gjelder for pasientreiser som gjennomføres fra og med 1. januar 2023:
Type sats​Beløp
​Standardsats​2,90 kr per kilometer
​Standardsats for ledsager (kun ved reise med offentlig transport. Må dokumenteres)​2,90 kr per kilometer
​Kostgodtgjørelse​253 kr per døgn

Hvordan bestille Pasientreiser? – Related Questions

Hvor lang tid tar det å behandle Pasientreiser?

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker er 13 dager. Gjennomsnittlig saksbehandling for manuelt vedtatte saker er 29 dager.

Hvem kan få taxi til sykehus?

Behandlere skal kun skrive ut rekvisisjon til pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan bruke rutegående transport eller kjøre selv. Slike helsemessige årsaker kan være betydelig redusert orienteringsevne eller betydelig redusert allmenntilstand.

Hvor stor er egenandel?

Fra 1. januar 2021 ble det satt et felles egenandelstak på 2460 kroner – som betydde en stor besparelse for de som hadde bruk for helsetjenester under begge frikortene. 1. januar 2022 er egenandelstaket økt til 2921, som er en økning i egenandeler fra 2021 på 461 kroner.

Hvordan få dekket av Helfo?

På helsenorge.no kan du sende Helfo digital søknad om refusjon av utgifter til for eksempel legemiddel, næringsmiddel, tannbehandling, bandasjar og medisinsk forbruksmateriell. Innhaldet her på helfo.no er retta mot helseaktørar.

Hvor mye er egenandel på medisiner?

​Apoteket eller bandasjisten beregner én egenandel på 39 prosent av reseptbeløpet, men maksimalt 520 kroner (2022) per resept for tre måneders forbruk av legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell. Hvis legen har skrevet ut flere resepter under en konsultasjon, anses det som én resept.

Hvordan søke om dekning av pasientreise?

Ved å logge seg inn på «Min helse» på den nasjonale helseportalen helsenorge.no, får pasienten tilgang til en elektronisk selvbetjeningsløsning. Der kan pasienter og foresatte søke elektronisk om å få dekket reiseutgifter, tilleggsutgifter og utgifter for reiseledsager.

Hvem betaler pasienthotell?

Pasienten betaler for oppholdet og søker refusjon via Pasientreiser etter gjeldende takster. Samme regelverk gjelder for ledsager. Dersom sykehuset unntaksvis bistår pasienten med hotellbestilling, må det opplyses om at pasienten selv må betale egenandelen.

Hvem kan rekvirere Pasientreiser?

For å rekvirere en pasientreise, må du som behandler ha en bruker i systemet for rekvirering. Det er bare behandlere som er tilknyttet helsenettet til Norsk Helsenett kan rekvirere pasientreiser elektronisk. I tillegg må behandlingsstedet du jobber ved være registrert.

Hvem kan søke om Pasientreiser?

Hvem kan søke digitalt? Du kan søke digitalt når du er pasient og har reist alene, sammen med reiseledsager, eller som foresatt på vegne av eget barn under 16 år. Det er også mulig å søke elektronisk med fullmakt. Du kan både gi og få fullmakt ved å logge deg inn på Helsenorge.

Kan NAV dekke reiseutgifter?

Du kandekket reiseutgifter når du reiser til for eksempel skole, kurs eller lærlingplass hver dag eller jevnlig. For at du skal kunne få dekket stønad til daglig reise, må reiseavstanden være 6 kilometer eller mer hver vei mellom hjemmet ditt og tiltaket/utdanningsstedet.

Hvem har rett til pasienttransport?

Pasienten og ledsageren har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven og som dekkes av et foretak etter helseforetaksloven eller som omfattes av fritt behandlingsvalg etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-3.

Når åpner Pasientreiser?

Pasientreiser OUS

Ordinær åpningstid Mandag – fredag kl. 08.00 – 11.00.

Hvem eier Pasientreiser?

Bakgrunn. Pasientreiser HF er eid av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene). Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF eier 20 prosent hver, mens Helse Sør-Øst RHF eier 40 prosent.

Hvordan kontakte Helfo?

Kontakt oss
  1. telefonnummer: 23 32 70 00.
  2. e-post: post@helfo.no.

Leave a Comment