Hvordan finne reguleringsplan Trondheim?

Gjeldende reguleringsplaner for Trondheim kommune finner man på GIS/LINE Webinnsyns nettadresse. Her kan du søke på adresser samt gårds- og bruksnummer for å finne informasjon om hvilke regulerings- og bebyggelsesplaner som gjelder for det området du er interessert i.

Hva er forskjellen på kommuneplan og reguleringsplan?

En reguleringsplan gir grunnlag for å foreta ekspropriasjon, men det gjør ikke en kommunedelplan. Det er også forskjell på kommuneplaner og reguleringsplaner hva gjelder reglene om innløsning.

Hvor lenge kan en reguleringsplan være gyldig?

Har de en «holdbarhetsdato»? Plan- og bygningsloven§ 34-2 fjerde ledd sier at: arealplaner gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan. Reguleringsplaner er altså ikke noe som «går over av seg selv».

Hvordan finne reguleringsplan Trondheim? – Related Questions

Hvor lang tid tar det å lage en reguleringsplan?

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Hvem kan fremme reguleringsplan?

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan legge fram et forslag til reguleringsplan. Forslaget skal utarbeides av fagkyndige/plankonsulent (i tråd med plan- og bygningsloven § 12-3).

Er en reguleringsplan juridisk bindende?

En vedtatt reguleringsplan er bindende for fremtidig arealbruk i området, jfr. plan- og bygningsloven § 12-4. Det vil si at reguleringsplanen er bestemmende for hvilken rådighet over grunnen som er tillatt eller forbudt.

Kan reguleringsplaner ha tilbakevirkende kraft?

Dersom det blir lagt til grunn at reguleringsbestemmelsen har tilstrekkelig hjemmel, og at endringen kan gis tilbakevirkende kraft, reises innsigelse mot endring- en.

Kan man endre en reguleringsplan?

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner kan endres. Hvor stor endringen er avgjør hvordan den skal håndteres i planregisteret. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer til andre politiske utvalg i kommunen. Begrepet “mindre endringer” brukes nå kun i kommuneplan.

Hvordan få dispensasjon fra reguleringsplan?

Du skriver dispensasjonssøknaden som et vanlig brev og sender det sammen med byggesøknaden. I søknaden må du begrunne hvorfor du skal få dispensasjonen. Søknaden må inneholde opplysninger om: hvem som er tiltakshaver og søker (dersom dette ikke fremgår av byggesaken)

Kan kommunen gi dispensasjon?

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

Hvem eier en reguleringsplan?

To typer reguleringsplaner

Områderegulering lages av kommunen og styrer utviklingen i et større område, for eksempel Skøyen, Slemdal eller Furuset. Detaljreguleringer kan lages av kommunen eller private utbyggere og initiativtakere, men man må da forholde seg til overordnede planer laget av kommunen.

Hva er en mindre endring av reguleringsplan?

Med mindre endringer menes endringer som relativt sett er mindre i forhold til planen, og som ikke går ut over hovedtrekkene i planen på en måte som forutsetter nytt offentlig ettersyn. Endringen må ikke ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser.

Kan man klage på reguleringsplan?

Vedtak etter plan- og bygningsloven er stort sett et enkeltvedtak. Det er presisert i plan- og bygningsloven § 1-9 at det ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken der klagefristen er utløpt.

Hvorfor er reguleringsplan så viktig?

En reguleringsplan er en bindende plan for hva slags bebyggelse og arealbruk som kan finne sted innenfor et avgrenset område. De er dermed er viktige redskap for at kommunene skal kunne legge til rette for effektiv og helhetlig utbygging mv.

Hvor finner jeg reguleringsbestemmelser?

En reguleringsplan består av et plankart, med tilhørende bestemmelser og en planbeskrivelse. Du finner dem som regel på kommunens nettsider eller i kommunens planregister. I reguleringsplanen vil du finne informasjon om arealformålet. Hvis arealformålet er boligbebyggelse, vil området være merket gult på kartet.

Hvem godkjenner reguleringsplan?

Planen skal angi bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel 12 (§ 12). I utgangspunktet er det kommunene som vedtar reguleringsplaner. Loven forvaltes sentralt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Hvem skal varsles ved reguleringsplan?

Du må varsle om oppstart av planarbeidet direkte til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt.

Hva er en detaljreguleringsplan?

Detaljreguleringsplan. Detaljregulering er planformen for mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering nyttes også for større arealer når planarbeidet har liten kompleksitet.

Når gjelder kommuneplan foran reguleringsplan?

Kommuneplanen går foran ved motstrid med tidligere vedtatte planer. Når ny kpa og eldre reg. plan har samme arealformål, fastsetter reguleringsplanen detaljene med fortsatt rettsvirkning.

Leave a Comment