Hvordan sjekke byggesaker?

Å be om innsyn kan skje både muntlig og skriftlig, men det er ofte hensiktsmessig å sende en skriftlig begjæring. Før du begjærer innsyn anbefales det imidlertid at du først går inn på kommunens hjemmeside. Mange kommuner har egne nettsider med oversikt over byggesaker og dokumenter som ligger offentlig tilgjengelige.

Hvordan søke om byggetillatelse?

Hvordan søker jeg byggetillatelse? Søknaden skal sendes til Plan- og Bygningsetaten i den kommunen hvor eiendommen ligger. Søknaden må underskrives av den som eier eiendommen, og normalt av en ansvarlig søker, som har ansvar for at det bygges i henhold til reglene.

Hva gjør Plan og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvaret for kommunens overordnede arealplanlegging, plan– og byggesaksbehandling, kartforvaltning samt kart- og delingsforretninger. Etaten har i dag i rundt 550 ansatte, og skal være en pådriver i Oslos byutvikling.

Hvordan sjekke byggesaker? – Related Questions

Hvor lang tid tar det å lage en reguleringsplan?

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

Hvor lenge kan en reguleringsplan være gyldig?

Har de en «holdbarhetsdato»? Plan- og bygningsloven§ 34-2 fjerde ledd sier at: arealplaner gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan. Reguleringsplaner er altså ikke noe som «går over av seg selv».

Hva er formålet med reguleringsplan?

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser. Reguleringsbestemmelsene gir konkrete føringer for hva som kan gjøres på en eiendom.

Hvorfor har vi reguleringsplaner?

En reguleringsplan er en bindende plan for hva slags bebyggelse og arealbruk som kan finne sted innenfor et avgrenset område. De er dermed er viktige redskap for at kommunene skal kunne legge til rette for effektiv og helhetlig utbygging mv.

Hva er forskjellen på kommuneplan og reguleringsplan?

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan, mens reguleringsplan er en mer detaljert plan. Kommuneplanens arealdel gir ikke ekspropriasjonsgrunnlag. Reguleringsplan kan gi ekspropriasjonsgrunnlag. Kommunestyrets vedtak om arealdel til kommuneplan kan ikke påklages.

Hva vil det si at eiendommen er regulert?

Hva betyr det at en eiendom er regulert eller uregulert? Er eiendommen regulert finnes det planer og bestemmelser for hva du har lov til å gjøre med eiendommen. På planen betyr gult boligområde, grønt friområde, mens grått betyr for eksempel at et område er regulert til vei eller parkering.

Hvor mange prosent kan man bygge på en tomt?

Det betyr at man kan bebygge 24 prosent av tomtearealet. Er tomten på et mål, kan maks utbygget areal altså være 240 kvadratmeter. Når man regler ut bebygget areal, skal man regne med for eksempel bolig, garasje/carport og terrasser som er bygget opp – men ikke terrasser på terreng.

Hvor mye koster det å regulere en tomt?

Hvor mye koster det å skille ut en tomt? Det kommunale gebyret for å skille ut en tomt ligger normalt på mellom 5.000 – 40.000, avhengig av kommune. I Alta oppgir de for eksempel at gebyret er på 2.000 kroner mens det i Bærum komme er på omkring 25.000 kroner.

Kan kommunen ta eiendom?

Kommunen og andre i det offentlige kan med loven i hånd ta deler eller hele eiendommer fra folk. For å kunne ekspropriere eiendom, må fordelen for de det eksproprieres til, utvilsomt være større enn den ulempen eieren blir påført. Ekspropriasjon reguleres i Oreigningslova.

Kan kommunen kreve sammenslåing av eiendommer?

Det er eier(ne), altså den/de som har grunnbokshjemmelen, som kan kreve sammenslåing av eiendommer. Eiendommene må ligge i samme kommune, og bør være et sammenhengende areal.

Hvor lang tid tar det å skille ut tomt?

Hvor lang tid tar saksbehandlingen? Kommunen har inntil 12 uker på seg til å behandle søknaden. Ved positivt svar på søknaden vil kommunen bestille en såkalt oppmålingsforretning, som er en fysisk innmåling for å koordinatfeste grensene mellom eiendommene, og en formell registrering av ny eiendom i matrikkelen.

Kan man nekte ekspropriasjon?

Eieren skal naturligvis ha full erstatning, men så lenge vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt kan ikke eieren nekte å gi fra seg eiendomsretten.

Er det lov å gå inn på privat eiendom?

Det er ferdselsrett på privat vei så lenge veien ikke går inn i privat sone rundt hus, hytte eller gårdstun. Dette følger av friluftsloven § 3 a.

Kan private utbyggere ekspropriere?

Ekspropriasjon av eiendom innebærer at du som grunneier må gi fra deg hele eller deler av eiendommen din mot en erstatning. Ekspropriasjonen kan kreves både av det offentlige og av private aktører.

Leave a Comment