Hvordan skrive dere på nynorsk?

dere på nynorsk
  1. de.
  2. dykk.
  3. ein.

Hva betyr deira?

person fleirtal, men ikkje refleksivt, då vert sin nytta. Det er deira skyld at dei ikkje klarer å fylgje med.

Hva er ond på nynorsk?

I svensk og dansk finnes kun ond, i nynorsk bare vond.

Hvordan skrive dere på nynorsk? – Related Questions

Hva er Far på nynorsk?

Desse orda har uregelrett bøying: farfaren – fedrar – fedrane, bror – broren – brør – brørne, feil – feilen – feil – feila, kjeks – kjeksen – kjeks – kjeksa, mann – mannen – menn – mennene, ting – tingen – ting – tinga, sko – skoen – sko – skoa, skor – skorne.

Hvem står bak nynorsk?

Ivar Aasen (1813–1896) tok initiativet til det første alternativet. Han var ein grundig sunnmøring og brukte fleire år på ei jamførande undersøking av grammatikk og ordtilfang i dei ulike norske dialektane. Resultata publiserte han mellom anna i omfattande ordbøker (utgjevne i 1850 og 1873).

Kan man si at man snakker nynorsk?

I motsetning til det mange ser ut til å tro, er det ingen som snakker nynorsk. Nynorsk er, i likhet med bokmål, et skriftspråk. Dialekter derimot, de er det mange av, og de færreste snakker tilnærmet likt bokmål.

Hva er hodet på nynorsk?

Det heter i hovedsak hode på bokmål og hovudsakleg hovud på nynorsk. Fra latin har vi arvet flere «hovedord». Norrønt hǫfuð, som betyr ‘hode‘, ble i dansk til hoved, som brukes både om kroppsdelen og i overført betydning om det viktigste, største, mest betydelige.

Er nynorsk ekte norsk?

Det er feil å påstå at nynorsk ikkje er «ekte», at det berre er eit konstruert språk. Nynorsken er basert på alle dei norske talemåla som jo ikkje er konstruerte.

Hva vil det si å være ond?

Ondskap er å ønske eller bevisst påføre andre motgang eller smerte, som i utsagnet: «det var gjort av ren ondskap» Ondskap er hensikten eller effekten av å gjøre skade eller ødeleggelse, vanligvis fra oppfatningen av bevisst overtredelse av en bestemt moralkode. Ondskap er vanligvis sett på som det motsatte av godhet.

Hvordan sier man hvor på nynorsk?

Spørjeord
BokmålNynorsk
hva hvem hvilken hvor hvordan hvorfor nårkva kven kva for ein/ei/eit kor/kvar korleis kvifor/korfor når

Hva er også på nynorsk?

I norsk har dei gamle korte variantane òg og au stått sterkare enn i dansk, både i dialektane og i bokmålsnær tale. Men òg og au er under press, både i tale og skrift. Også har alltid vorte nytta på nynorsk attåt dei korte variantane.

Hva er egne på nynorsk?

Administrativ ordliste bokmål-nynorsk
BokmålNynorsk
egenskapeigenskap
egne (seg)høva, duga, eigna seg
egnethøveleg, brukande, dugeleg, skikka, eigna
egnethetønskjeleg(e) eigenskap(ar), å vera skikka for

Kan man si at man snakker nynorsk?

I motsetning til det mange ser ut til å tro, er det ingen som snakker nynorsk. Nynorsk er, i likhet med bokmål, et skriftspråk. Dialekter derimot, de er det mange av, og de færreste snakker tilnærmet likt bokmål.

Kvifor fekk vi nynorsk?

Ivar Aasen ville lage eit nytt skriftspråk som tok utgangspunkt i dei ulike dialektene våre. Han reiste rundt og samla inn ord og laga eit språk som fekk namnet nynorsk.

Hva betyr Å være kyndig?

adjektiv som har (fag)kunnskap, jf. sammensetningene fagkyndig, sakkyndig, sjøkyndig, som vitner om, gjøres med, gir uttrykk for (fag)kunnskap og dyktighet

Hva betyr å Kverve?

Kverv er en enkel rad av bord i et fartøy, eller av masker i et fiskegarn.

Hva betyr Deskalere?

Eskalere betyr å stige trinnvis, å utvikle seg eller øke gradvis. Begrepet brukes særlig om økning i konfliktnivå eller militær virksomhet (opptrapping).

Hva betyr hau?

(1) brukt til å uttrykkje otte, sut, gru, avvising o.l, og (2) brukt til å uttrykkje livsmot o.l.

Hva betyr hei hei?

Hei er en interjeksjon som brukes til hilsen, men kan også referere til: Hei (album), et musikkalbum med Marcus & Martinus. Et skogløst, høytliggende område.

Leave a Comment