Hvordan søke i Digitalarkivet?

Gå til Arkivverkets digitale fotoarkiv. Midt i skjermbildet finner du et stort søkefelt. Det er et fritekstsøk, noe som innebærer at du søker i all informasjon som er registrert til et bilde.

Hvordan søke i Riksarkivet?

Søke etter arkiver på nettet

Du kan søke i kataloger over arkiver i den nasjonale søketjenesten Arkivportalen. Her finner du opplysninger om arkiver og dokumenter som finnes i Riksarkivet, statsarkivene og i mange andre institusjoner som oppbevarer arkiver.

Hva er arkivdel?

l Skille mellom mapper, registreringer eller dokumenttyper som skal bevares eller som skal kasseres. l Skille mellom mapper, registreringer eller dokumenttyper som er offentlige eller som skal skjermes. Arkivdel er obligatorisk i et arkivuttrekk, og skal forekomme én eller flere ganger i et arkiv.

Hvordan søke i Digitalarkivet? – Related Questions

Hvem gjelder arkivloven for?

Arkivloven med forskrifter gjelder for alle typer arkiv, uansett medium eller format. Det er noen forskjeller knyttet til forvaltningen av arkivene, særlig gjelder dette ved periodisering og overføring til depot: Ved periodisering er det mulig og lov å føre deler av arkivet videre i ny periode i elektroniske arkiv.

Hva skal arkiveres?

Offentlige organer har plikt til å arkivere alle dokumenter som blir til som ledd i organets virksomhet, dersom de har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for saksbehandling. Arkiveringsplikten gjelder uavhengig om dokumentene er utvekslet med eksterne eller er utarbeidet for intern bruk.

Hva er en arkivplan?

En arkivplan dokumenterer hvordan et offentlig organ organiserer arkivfunksjonen og ivaretar arkivansvaret sitt. Den gir en samlet oversikt over arkivmaterialet, og hvilke regler og planer som gjelder for arkivarbeidet. Dette er nødvendig for å kunne forvalte arkivet i samsvar med arkivloven og forskriftene.

Hva er et arkivdepot?

I arkivdepotet skal arkiva bevarast for ettertida og gjerast tilgjengelege for bruk. Arkivdepotet skal føre register over arkiva og tilvekst, og halde oversyn og kontroll med arkivbestanden.

Hva skal journalføres?

Journalføring legger til rette for åpen og gjennomsiktig saksbehandling i det offentlige. En oppdatert og tilgjengelig journal er en viktig forutsetning for innsynsretten, offentlig debatt og demokratiet. En offentlig versjon av journalen, også kalt postliste, skal derfor være tilgjengelig for publikum.

Hva er forskjellen på arkivering og journalføring?

Når du journalfører, blir dokumentet tatt vare på i arkivet og kommer samtidig på offentlig journal slik at offentligheten kan søke innsyn i det. Når du arkiverer, blir dokumentet tatt vare på for ettertiden uten at det kommer med på journalen.

Kan en lege se journalen min?

​Samtykke. Leger og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten har tilgang til kjernejournal uten å innhente samtykke fra pasienten. Alt helsepersonell ved legevakt og AMK, samt pasientens fastlege har også tilgang uten å innhente pasientens samtykke.

Kan man nektes innsyn i egen journal?

Du kan nektes innsyn i opplysninger journalen din dersom det er fare for liv eller alvorlig helseskade for deg, eller når innsyn er klart utilrådelig av hensyn til personer som står deg nær. Det skal en del til før en pasient eller bruker kan nektes innsyn i opplysninger i journalen sin.

Hvor kan jeg se hvilke diagnoser jeg har?

Pasientjournalen på helsenorge.no er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får digital tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Hva kan jeg be om innsyn i?

Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument og når et dokument blir offentlig.

Kan man fjerne ting fra journalen?

Du kan kreve at opplysninger eller utsagn om deg slettes fra journalen. Denne rettigheten følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 og helsepersonelloven § 43. Kravet om sletting må fremmes for den virksomheten som er ansvarlig for pasientjournalen din.

Når slettes pasientjournal?

Helsepersonell skal slette journalopplysninger av eget tiltak eller hvis pasienten eller andre som er nevnt i journalen krever det. Det er flere vilkår som alle må være oppfylt for at sletting skal kunne finne sted (kumulative vilkår). For det første må sletting være ubetenkelig ut fra allmenne hensyn.

Kan man se blodtype på Helsenorge?

Leter du etter blodtypen din? Du finner dessverre ikke informasjon om hvilken blodtype du har på Helsenorge. Hvis det er behov for å vite blodtypen din, for eksempel ved blodoverføring eller graviditet, vil helsepersonell alltid ta en test.

Når har helsepersonell lov til å lese i pasientjournalen?

Helsepersonell kan alltid gå inn i en journal dersom pasienten gir samtykke. Det finnes imidlertid mange situasjoner der helsepersonell ikke kan få et gyldig samtykke eller der det er etisk vanskelig å spørre om samtykke. Dette gjelder blant annet i akuttsituasjoner og der pasienter har redusert bevissthet.

Hvordan finne gamle journaler?

Pasientjournalen din på Helsenorge

Ved å logge inn i tjenesten Pasientjournal på Helsenorge vil du få tilgang til pasientjournalen din fra noen sykehus. Pasientjournalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Du må være over 16 år for å få tilgang til pasientjournalen din på Helsenorge.

Hvem kan se mine helseopplysninger?

Helsepersonell kan se dine helseopplysninger uavhengig av om de jobber på sykehus, et fastlegekontor eller legevakt. Blir du for eksempel lagt inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne de viktigste helseopplysninger om deg.

Leave a Comment