Hvordan var livet for nordmenn under den tyske okkupasjonen av Norge?

Hva var årsaken til at de ønsket å okkupere Norge?

Et av hovedmotivene til Hitler for å angripe Norge var å etablere baser langs norskekysten til bruk i krigføringen. Dette motivet ble særlig fremmet av den tyske marineledelsen. Både ved en sjømilitær blokade av Storbritannia og ved en senere invasjon av De britiske øyer ville basene ha stor strategisk verdi.

Hvor mange nordmenn døde under okkupasjonen?

Blant krigsdødsfallene var det 9 379 menn og 883 kvinner. 266 kvinner falt som deltakere i motstandsbevegelsen og politiske fanger, mens det var 532 kvinner som falt blant sivilbefolkningen ellers. De 610 norske jødene som falt ble registrert under politisk fangenskap, og samtlige ble drept i utlandet.

Hva var forbudt under okkupasjonen?

Lovlige typer dans var da: turdans, springar, pols, og gangar. Forbudet rammet trolig: reinlender, vals, polka og masurka. Danseskoene ble brukt mindre, for offentlig dans ble forbudt ved tysk forordning høsten 1941. Nasjonal kulturdans kunne tillates etter tydelige retningslinjer.

Hvordan var livet for nordmenn under den tyske okkupasjonen av Norge? – Related Questions

Hvem hjalp Norge under krigen?

Norske styrker fikk bistand fra britiske, franske og polske styrker, og Narvik og Trondheim ble forsøkt gjenerobret. Kampene i Norge var de første større trefningene mellom britiske og tyske styrker etter utbruddet av krigen.

Når ble Norge okkupert av Tyskland?

Det tyske angrepet 9. april 1940 brakte den europeiske storkrigen til Norge. Forsvaret var dårlig forberedt, og etter to måneders kamp måtte de norske styrkene kapitulere. Regjeringen og kongen flyktet i juni 1940 til Storbritannia, for å føre kampen for Norges selvstendighet videre derfra.

Hva er ulovlig under krig?

Det er aldri lov, hverken i krig eller fred, å drepe eller skade noen som ikke utgjør en fare. I krig eller andre krisesituasjoner kan faren for menneskerettighetsbrudd være spesielt stor. Militær og andre sikkerhetsstyrker har store fullmakter, samtidig som de er under stor press.

Hvorfor var det forbudt for nordmenn å ha radio under andre verdenskrig?

Mange nordmenn hørte mye på nyhetene på BBC fra England. Dette likte okkupasjonsmakten svært dårlig, for England oppfordret til kamp og motstand mot det tyske regimet. Særlig viktig for norsk motstand var kong Haakon 7s taler fra London. I 1941 ble det derfor bestemt at alle måtte levere inn radioene sine.

Hva kjennetegnet kommunistenes motstandskamp under okkupasjonen?

Kommunistene hadde sine egne motstandsgrupper, i tillegg til flere løst organiserte grupper. Disse fikk ikke støtte fra regjeringen i London, og ble kraftig motarbeidet fordi regjeringen ikke ønsket aktiv voldelig motstand i Norge – av frykt for represalier mot sivilbefolkningen.

Hvordan ble Norge styrt under okkupasjonen?

Okkupasjonen, eller okkupasjonstiden, er i Norge en betegnelse på perioden 1940–1945 da Norge var okkupert av Tyskland. Under okkupasjonen ble Norge styrt av den tyske nazisten Josef Terboven, som fikk tittelen rikskommissær og kunne støtte seg på et tysk undertrykkelsesapparat med Gestapo i spissen.

Kan kongen gå til krig?

Grl. § 26 lyder som følger: «Kongen har rett til å innkalle tropper, begynne krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og oppheve forbund, sende og motta sendemenn.

Hvem ledet Norge under 2 verdenskrig?

Da gled krigsskipet Blücher innover Oslo-fjorden, fullt av tyske soldater. Oppdraget var å ta Norges konge og regjering til fange. Kongefamilien måtte flykte. Kong Haakon, Kronprins Olav og Regjeringen ledet motstanden fra sitt eksil i London.

Hvor mange var nazister i Norge?

Det er anslått at NS hadde om lag 40 000 medlemmer ved frigjøringen, og at nærmere 55 000 personer hadde vært medlem av partiet i en kortere eller lengre periode i årene 1933–1945.

Hva ville tyskerne med Norge?

En viktig grunn var at den tyske marinen ville ha baser i Norge slik at de tyske krigsskipene lettere kunne nå ut i Atlanterhavet. En annen grunn var at tyskerne ville ha kontroll med eksporten av den svenske jernmalmen som ble skipet ut over Narvik, og som var svært viktig for den tyske våpenindustrien.

Hvem ble henrettet i Norge etter krigen?

Bare tre av de henrettede var politikere; «ministerpresident» Vidkun Quisling, «kirke- og undervisningsminister» Ragnar Skancke og «innenriksminister» Albert Viljam Hagelin. Dessuten ble 12 okkupasjonssoldater henrettet, 11 tyske og én dansk (mest kjent Siegfrid Wolfgang Fehmer og Gerhard Flesch).

Hvordan angrep tyskerne Norge?

Alfred Rosenberg var en av Vidkun Quislings viktigste allierte i Berlin. Etter et møte i desember 1939 skrev Rosenberg i dagboken at neste gang de møtes ville «Norges ministerpresident hete Quisling». Tyske bergjeger-soldater venter på å gå ombord krysseren «Admiral Hipper» i Cuxhaven 6. april 1940.

Hvor mange ble drept under 2 verdenskrig i Norge?

Dødsfall etter land
LandBefolkning 1939Totalt døde
Norge2 945 0009 500
Polen34 849 0007 100 000
Portugisisk Timor500 00055 000
Romania19 934 000833 000

Var Norge nøytrale under første verdenskrig?

Norge var nøytralt under 1. verdenskrig. Men det betydde ikke at landet fikk være i fred for spionasje og sabotasjevirksomhet – tvert imot. Nøytraliteten, og det faktum at Norge var en viktig handels- og sjøfartsnasjon, gjorde landet godt egnet som mål for spioner fra begge sider.

Leave a Comment