Kan man skyte elg på egen eiendom?

For å jakte hjortevilt på egen eiendom, må eiendommen være en del av et godkjent vald. Det er kommunen som behandler søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort og rådyr, og villreinnemnda behandler tilsvarende for villrein.

Kan man jakte elg alene?

Men du kan også ta med deg folk. Statskog ønsker å gjøre elgjakt mer lik småviltjakt. Nå kan hvem som helst kjøpe jaktrettighet på elg uten å være med i et jaktlag, skriver Statskog på nettsiden sin.

Er det lov å jakte på egen eiendom?

Jakt på privat grunn

Grunneier kan tillate jakt på sin eiendom. Det er regionale og lokale forskjeller i tilgang til jakt på privat grunn. For å jakte på privat grunn må jeger få tillatelse fra jaktrettshaver. Slik tillatelse kan fås ved direkte henvendelse til grunneier, grunneierlag eller jeger- og fiskerforeninger.

Kan man skyte elg på egen eiendom? – Related Questions

Kan man jakte uten våpentillatelse?

Dersom du ønsker å låne et jaktvåpen uten å ha våpentillatelse på et annet jaktvåpen fra før, må du søke politiet om løyve.

Kan man jakte småvilt uten jegerprøven?

Krav for å drive jakt i Norge

For opplæring kan 14 åringer delta i småviltjakt med gevær uten å ha avlagt jegerprøve fram til fylte 16 år, dersom han eller hun har tillatelse fra foresatte og er under tilsyn av tilsynsjeger.

Kan en 17 åring jakte elg alene?

Generell aldersgrense for jakt, felling og fangst. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på eller felling av storvilt må være fylt 18 år.

Hvem slipper å ta jegerprøven?

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Jegerprøven kan avlegges fra og med det kalenderåret kursdeltakeren fyller 14 år. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland.

Er det lov å jakte med pistol?

Det er viktig å ta gode valg innenfor rammene av lovverket. Det kan bare brukes rifle og haglevåpen med ladning av krutt til å felle vilt under ordinær jakt. Disse våpnene er det ikke tillatt å bruke under jakt: pistol.

Kan du jakte småvilt alene?

Når du har bestått jegerprøven og har fylt 16 år, så kan du jakte småvilt alene. Du kan derimot ikke jakte på storvilt alene før du har fylt 18 år. Det følge av Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 5 .

Når kan man jakte småvilt alene?

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på eller felling av storvilt må være fylt 18 år. Fangst kan utøves av personer som har fylt 16 år. For fangst av gaupe og jerv er aldersgrensen 18 år. Endret ved forskrift 14 mars 2006 nr.

Hva må man ha for å jakte småvilt?

Småvilt kan jaktes med både hagle og rifle. Jakta kan utøves av alle som har gyldig jegeravgift og tillatelse fra grunneier. Alle viltarter som ikke er storvilt, blir regnet som småvilt.

Er det lov å jakte uten jegerprøven?

Hvis du skal gå på jakt, må du ha kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Når du har bestått eksamen, blir du automatisk registrert i Jegerregisteret.

Kan man skyte på skytebane uten jegerprøve?

For å skyte på banen må man ha jegerprøven, eller ha skutt med en av våre instruktører. Dette har med sikkerheten å gjøre.

Hvem slipper å ta jegerprøven?

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Jegerprøven kan avlegges fra og med det kalenderåret kursdeltakeren fyller 14 år. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt bopelsland.

Er det lov å jakte med pistol?

Det er viktig å ta gode valg innenfor rammene av lovverket. Det kan bare brukes rifle og haglevåpen med ladning av krutt til å felle vilt under ordinær jakt. Disse våpnene er det ikke tillatt å bruke under jakt: pistol.

Kan man eie en AR 15 i Norge?

Det er også mulig å kjøpe AR15-våpen i Norge, men da under strenge restriksjoner. Kun aktive sportsskyttere får lov til å kjøpe slike geværer, og de må også fortsette å bevise at de er aktive skyttere for å få beholde tillatelsen til å eie slike våpen.

Hvilket kaliber til elgjakt?

Elgjakt krever et annet kaliber enn hjort og rådyr. – Velg så fint kaliber som du har lov til, sier Paul. De er mest behagelige å skyte med, og du kan velge en lettere rifle. For hjort og villrein anbefaler han 270 eller 6,5×55, det er bare elg som krever 308 eller 30.06.

Kan man få våpentillatelse med rulleblad?

For å få våpentillatelse må man ha god vandel. Politiet gjør en konkret vurdering opp mot de eventuelle sakene man har på rullebladet.

Når blir ting slettet fra rullebladet?

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir alle opplysninger som er mer enn ti år gamle utelatt, hvis du ikke begår nye lovbrudd. Opplysninger om mindre alvorlige straffereaksjoner vil imidlertid sperres fra å fremgå av en ordinær politiattest etter tre år.

Leave a Comment