Når er det lov å kjøre forbi?

Forbikjøring er forbudt der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte. Unntatt er forbikjøring i kjørefelt der motgående trafikk ikke er tillatt. Bestemmelsene i dette nummer gjelder så langt de passer også ved forbikjøring av sporvogn.

Hva betyr 2+ i trafikken?

Det nye mønsteret er et 2+felt som strekker seg fra Rakkestadsvingen og frem til brohodet på Østsiden. Her skal busser og biler med to eller flere personer kjøre. Det venstre feltet er satt av til den øvrige trafikken.

Hva er en Forbikjøringsstrekning?

Forbikjøringsstrekning Den strekningen som aktivt kjøretøy kjører i løpet av forbikjøringstiden. ved å akselerere og skifte over til motgående kjørefelt til kjøretøyet er tilbake i eget kjørefelt.

Når er det lov å kjøre forbi? – Related Questions

Er det lov å ta forbikjøring i kryss?

Forbikjøring er forbudt like foran eller i vegkryss.

Er det lov å kjøre under fartsgrensen?

Fartsgrensene er ikke ett minimum av hvor fort man har lov til å kjøre, men ett absolutt maksimum når forholdene og ferdighetene dine er optimale. Det er altså ikke ulovlig å ligge under fartsgrensene, men de som ønsker å kjøre saktere en øvrig trafikk må være behjelpelig med å slippe frem annen trafikk.

Er det forbudt å kjøre forbi på planovergang?

§ 16. Forbikjøring av kjøretøy er videre forbudt like foran eller på planovergang. Forbikjøring av kjøretøy er også forbudt der sikten er hindret ved bakketopp eller kurve. Denne regel gjelder ikke når forbikjøringen i sin helhet kan skje i kjørefelt der motgående trafikk ikke er tillatt.

Hva heter linjene på veien?

kantlinje (heltrukken eller stiplet linje): angir kjørebanens ytterkant. kjørefeltlinje (kort strek og lang åpning): kan brukes som delelinje og midtlinje. varsellinje (lang strek og kort åpning): kan brukes som delelinje og midtlinje.

Er det lov å kjøre forbi i en tunnel?

Det er ikke lov å kjøre forbi kjøretøy i tunneler skiltet med «forbikjøring forbudt». Politiets påtaleleder i Salten, Bjarte Walla, er tindrende klar på dette. – Det finnes ingen lovbestemte unntak fra forbudet mot forbikjøring, slår han fast.

Kan politiet ha kontroll i tunnel?

– Det er ikke noe i veien for å ha kontroller også i tunneler. Politiet er kontrollmyndighet, og kan kontrollere hvor som helst.

Kan man kjøre forbi begravelsesbil?

I § 10 heter det at man ikke skal hindre eller forstyrre et begravelsesfølge. Det vil si at handlinger som blant annet forbikjøringer, å bryte inn i et følge eller forstyrrelser som tuting og lignende, strider mot trafikkreglene.

Er det lov å ta en vending i tunnel?

Politiet forteller at det ikke er forbudt å snu i en tunnel på generelt grunnlag, men ber folk være ytterst forsiktige. – Med mindre det er heltrukket sperrelinje i tunnelen, eller annen skilting og oppmerking som forbyr det, så er det lov å snu.

Er det lov å snu i kø?

Det er ikke ulovlig å snu når man står i kø. Det er å bryte heltrukket linje eller kjøre på sperrefelt som er ulovlig. Å bryte ut av en kø, snu og kjøre tilbake er ikke ulovlig i sin alminnelighet på veien.

Er det lov å kjøre forbi på høyre side?

Ulovlig med forbikjøring til høyre

Forbikjøring skal skje til venstre, etter trafikkreglenes paragraf 12. En forbikjøring på høyre side kan medføre farlige trafikksituasjoner.

Har man vikeplikt for privat veg?

1:”Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.”

Hvordan vet man at det er høyreregel?

Kjøretøy som møter et vikepliktskilt, har vikeplikt for kjøretøy på kryssende vei(er) Dersom krysset ikke er skiltregulert, har kjøretøy vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre («høyreregelen»)

Hvem regnes som gående?

Gående, fotgjenger, person som beveger seg til fots i trafikken (trafikant). Etter trafikkreglene regnes også den som går på ski eller rulleski, fører rullestol, sparkstøtting eller aker kjelke, leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy som gående.

Har man vikeplikt fra boligfelt?

Kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område har vikeplikt for annen trafikant. Det samme gjelder den som kommer fra gårdsveg eller annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel, eller som svinger inn på kjørebanen fra vegens skulder.

Leave a Comment