Når er det nytt valg i Norge?

Stortingsvalget 2025 er et parlamentsvalg i Norge som blir gjennomført i september 2025 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2025–2029.

Hvor ofte er det valg i Norge?

Det første vanlige stortingsvalget var i 1815, deretter var det stortingsvalg hvert tredje år inntil 1936. Fra og med 1945 har det vært stortingsvalg hvert fjerde år.

Når var det sist stortingsvalg?

Stortingsvalg 1945– er en oversikt over alle valg til det norske Stortinget etter andre verdenskrig. Slike valg avholdes hvert fjerde år, hvor det seneste valget ble avholdt 13. september 2021.

Når er det nytt valg i Norge? – Related Questions

Kan man stemme uten norsk statsborgerskap?

I Norge gis stemmerett ved kommunevalg til norske statsborgere som er fylt 18 år eller gjør det i løpet av valgåret samt til utenlandske statsborgere som oppfyller nevnte alderskriterier og har bodd mer enn 3 år i Norge.

Hvor gammel må man være for å stemme?

Stemmerettsalderen er den alderen en person må ha fylt for å ha rett til å stemme ved valg. For å stemme ved politiske valg i Norge, må personen som hovedregel fylle 18 år innen utgangen av valgåret.

Når fikk jenter stemme i Norge?

Kvinner med skattbar inntekt fikk stemmerett ved kommunevalg i 1901, og stemmerett ved stortingsvalg i 1907. Det ble innført kvinnelig stemmerett på like vilkår som menn ved kommunevalg i 1910 og så til slutt ved stortingsvalg i 1913.

Hvor er det påbudt å stemme?

Stemmeplikt er særlig utbredt i Latin-Amerika. I Europa er det stemmeplikt i Belgia, Kypros, Hellas, Liechtenstein og den sveitsiske kantonen Schaffhausen. Formelt sett har også Frankrike, Italia og Luxembourg stemmeplikt, selv om den i praksis er avskaffet.

Hvem hadde stemmerett i 1909?

Det var alminnelig stemmerett for alle menn over 25 år. Kvinner hadde stemmerett for første gang, begrenset til dem som: var norske borgere. hadde fylt 25 år.

Hvor mange stortingsvalg har vi hatt i Norge?

Valgkretser og mandater

På Stortinget sitter totalt 169 stortingsrepresentanter valgt inn fra 19 valgkretser. Valgkretsene tilsvarer fylkene før 2018. Hvor mange representanter det til en hver tid skal være fra hver valgkrets er basert på en utregning som både vurderer folketall og areal.

Kan man stemme blankt ved stortingsvalg?

Valgdirektoratet opplyste på sine nettsider følgende: Det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler som skal brukes til dette. Ved opptelling av stemmesedlene i kommunene, vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.

Hvordan kumulere stortingsvalg?

Kumulasjon kan utføres på to måter. En mulighet er ved å sette et merke ved kandidatens navn som allerede er oppført på stemmeseddelen fra partiet man har valgt. Man kan kumulere så mange personer på listen som man vil. Den andre muligheten velgerne har er å gi en personstemme til kandidater på andre valglister.

Hva betyr det at Norge har forholdstallsvalg?

Forholdstallsvalg (eller forholdsvalg) er en valgordning der representantene fordeles etter det innbyrdes forhold mellom de stemmetall som tilfaller de enkelte valglister. Forholdstallsvalg medfører at representanter fra samtlige lister kommer med, gitt at liste kommer over en eventuell sperregrense.

Hva er en valgkrets i Norge?

En valgkrets i politisk sammenheng er et geografisk område der velgerne stemmer på et antall mandater til valgte politiske organer. I Norge bruker man offisielt betegnelsen valgdistrikt i stedet for valgkrets fordi valgkretser lett kan forveksles med stemmekretser. Et valgdistrikt består normalt av flere stemmekretser.

Hva er en valgordning?

En valgordning er en metode brukt ved valg til et representativt organ. Et viktig skille går mellom flertallsvalg og forholdstallsvalg (proporsjonal representasjon). I tillegg finnes semi-proporsjonale valgordninger, samt blandede systemer.

Hvor mange prosent for å komme på Stortinget?

Sperregrensen i Norge

I Norge er det ved stortingsvalg en sperregrense på fire prosent av det samlede stemmetall for hele riket for å kunne bli tildelt ett av de 19 utjevningsmandatene (ett per valgdistrikt) (Grunnloven § 59). Det gjelder derimot ingen sperregrense ved fordelingen av de 150 distriktsmandatene.

Hvor mye tjener Stortinget?

Stortingsrepresentanter mottar en fast godtgjørelse som blir vedtatt av Stortinget selv etter innstilling fra Stortingets lønnskommisjon. Fra 1. mai 2022 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene 1 064 318 kroner pr. år.

Hvem sitter i regjeringen i Norge 2022?

Statsråder
NavnFra
ForsvarsdepartementetBjørn Arild Gram (f. 1972)12. april 2022
Helse- og omsorgsdepartementetIngvild Kjerkol (f. 1975)14. oktober 2021
Justis- og beredskapsdepartementetEmilie Enger Mehl (f. 1993)14. oktober 2021
Kommunal- og distriktsdepartementetBjørn Arild Gram (f. 1972)14. oktober 2021

Hva betyr å ha mandat?

Et mandat er en som har fått en fullmakt, er tildelt en oppgave, eller er valgt for å representere noen. Mandat refererer ofte til de personene som er nominert av politiske partier til å representere partiet ved et kommunevalg, fylkestingsvalg eller stortingsvalg.

Hvor mange mandater er det?

Det velges 169 representanter til Stortinget, og landet deles inn i 19 valgdistrikt. Antallet representanter som velges fra hvert valgdistrikt beregnes hvert åttende år og baseres på valgdistriktets folketall og areal.

Leave a Comment