Når skal det være stille i et sameie?

De fleste borettslag har egne regler om når det skal være stille. Som regel er grensen satt kl 23.00, men noen steder kan den være så lav som 20.00. Dette er som regel kun i bakgård der det er svært lytt.

Hva sier naboloven om støy?

Naboer må finne seg i en del støy, men tålegrensen mellom naboer er passert når naboen har påført en skade eller ulempe som er urimelig eller unødvendig. Dette kan for eksempel være materielle skader på eiendommen, eller negative og uønskede forhold som støy eller røyk.

Når skal det være stille i blokk?

Det er vanlig at man har regler i sameiet eller borettslaget om nattero. En vanlig og rimelig regel er at det skal være stille etter kl. 23, og kanskje kl. 24 i helgene.

Når skal det være stille i et sameie? – Related Questions

Hvor lenge kan man bråke om kvelden?

Hver kommune har vedtekter, og disse sier noe om støy. Noe variasjon er det mellom kommunene, men det er stort sett konsensus ang nattero. Det skal være nattero mellom kl. 23 og 06 (07 enkelte steder).

Når naboen spiller høy musikk?

Har man noen rettigheter dersom man er plaget av at naboen hører på høy musikk, spiller instrument, danser, løper, tramper i gulvet eller lignende på dagtid? – Ja, det har man. I slike tilfeller er det mulig å fremsette en formell henvendelse til styret i borettslaget eller sameiet.

Kan man ringe til politiet pga støy?

De fleste vil gjerne ha et godt forhold til naboene sine. Om bråket er sjenerende og strekker seg ut over lang tid kan du kontakte politiet på telefon nummer 02800. De har etter politiloven § 7 lov til å gripe inn ved forstyrrelser av den offentlige ro og orden.

Hva er akseptabel støy?

Regelverk: Forskrift om begrensning av forurensning (Lovdata). Boliger som har et gjennomsnittlig innendørs støynivå gjennom døgnet over 42 dB, har krav på tiltak. Grenseverdien på 42 dB gjelder i rom som er godkjent for varig opphold; det vil si stue, kjøkken og soverom.

Hvor mye bråk må jeg tåle fra nabobarna?

Dette er basert på en interesseavveining mellom naboenes rett til å råde over egen eiendom, og din rett til ikke å måtte finne deg i alt som foregår på naboeiendommen. Naboloven § 2 slår fast at: Ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom.

Er det lov å bråke på lørdag?

Norsk lov gir nok ikke adgang til å bråke på noe tidspunkt av døgnet. Det fremgår av borettslagsloven § 5-11 at bruken av leiligheten ikke på urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre beboere.

Hva gjør man med bråkete naboer?

6 gode råd når naboen bråker
  1. Må akseptere at naboene lever sine liv.
  2. Lovfestet forbud mot urimelig eller unødvendig støy.
  3. Ta kontakt med naboen.
  4. Sjekk husordensregler og vedtekter.
  5. Klag til styret.
  6. Opptre saklig og korrekt overfor nabo og styret.
  7. Sørg for skriftlighet dersom problemet ikke løses raskt.

Hvor høyt kan treet til naboen være?

Nabolovens spesialregel om trær

Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet. Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjernet et tre som er 9 meter høyt hvis det står nærmere enn 3 meter.

Hvordan dempe støy fra nabo?

Isolere vegg

Lyd mellom to leiligheter på samme plan dempes ved å lage en lydvegg enten på en eller på begge sider. Man monterer da på en spesiell lydisoleringsplate. Med dette mener vi vegger som ikke henger sammen med den øvrige veggen, og som vil fange opp mye av lyden.

Hvor høyt kan treet til naboen være?

Nabolovens spesialregel om trær

Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet. Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjernet et tre som er 9 meter høyt hvis det står nærmere enn 3 meter.

Kan man klage på støy?

Dersom du utsettes for støy som ikke er på listen, som gir deg helseproblemer, kan du klage til Miljørettet helsevern. Du må først forsøke å ta opp saken med den som forårsaker støyen for å finne en løsning. Du kan deretter sende skriftlig klage.

Hvordan klage på nabostøy?

Du kan derfor sende en klage til styret i de tilfeller naboen ikke er samarbeidsvillig og bråket fortsetter. Vi vil anbefale at du sender en skriftlig klage, og at denne formuleres saklig og poengtert. Det er da viktig å få frem hvem du er, hvem du klager på, hva som er problemet og hvor ofte dette har vært et problem.

Er det lov å bråke på lørdag?

Norsk lov gir nok ikke adgang til å bråke på noe tidspunkt av døgnet. Det fremgår av borettslagsloven § 5-11 at bruken av leiligheten ikke på urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre beboere.

Hva har naboen lov til?

Naboloven har ingen egne regler for dette, og hva som er lovlig vil derfor vurderes etter hovedregelen om at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig eller unødvendig til skade for naboen. I saker som gjelder lukt eller støy, vil det i mange tilfeller være et krav om at problemet er vedvarende.

Når på morgenen kan man bråke?

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Er det lov å støvsuge på søndager?

Ifølge loven om helligdagsfred er det «utilbørlig larm» som er forbudt. «På helligdag fra kl 00 til kl 24, samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm», står det i paragraf 3 i «Lov om helligdager og helligdagsfred».

Leave a Comment