Hva er 12 måneders binding?

Er det lov med bindingstid?

Bindingstid. Forbrukertilsynet mener bindingstid på abonnement ikke kan overstige 12 måneder. Forbrukeren skal få en økonomisk fordel som veier opp for ulempen ved å binde seg, og det skal være mulig å komme seg ut av avtalen ved eventuelt å betale et bruddgebyr. For ekomtjenester er dette lovfestet i ekomloven.

Hvor lang er oppsigelsestiden?

Lovens hovedregel er én måned

Oppsigelsesfristens lengde følger av arbeidsmiljøloven § 15-3. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned, regnet fra den første i neste måned etter at oppsigelsen fant sted.

Kan arbeidsgiver kreve bindingstid?

Arbeidsgiver kan ikke knytte bindingstid til selve retten til utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven. Bindingstid kan settes som vilkår for økonomisk støtte. Det finnes ingen lovbestemmelse som gir arbeidstaker rett til lønn eller noen form for økonomisk støtte fra arbeidsgiver ved utdanningspermisjon.

Hva er 12 måneders binding? – Related Questions

Hva er forskjell på bindingstid og oppsigelsestid?

Bindingstid betyr at du må betale minimum 12 månedlige medlemsavgifter før medlemskapet kan sies opp. Dette er noe du avtaler når du inngår medlemskapet. Dersom du sier opp etter at bindingstiden har utløpt, vil det være en oppsigelsestid.

Kan arbeidsgiver ta kontakte lege?

Legene kan være litt raske. Men arbeidsgiver kan ringe til legen. Legen plikter å informere om hva som kan gjøres for å få den syke tilbake i jobb, uten å opplyse om diagnosen. Eventuelt kan arbeidsgiver ringe NAV og kreve at de skal ha møte med den syke.

Kan man få sparken for å være mye syk?

I helt spesielle situasjoner der arbeidstaker har meget stort sykefravær, enten i form av mange kortvarige fravær eller i form av svært langvarig fravær, kan arbeidsgiver ha saklig grunn for oppsigelse. Dersom det gis oppsigelse mens arbeidstaker er sykmeldt vil oppsigelsestiden løpe også i sykmeldingsperioden.

Kan legen nekte å gi sykemelding?

Løgn kan gjøre legen mistenksom og skeptisk

Om en pasient skal få sykemelding eller ikke, vil være en vurdering som legen gjør. Vi jobber ut fra et prinsipp om at arbeid fremmer helse, og for noen vil delvis sykemelding eller tilrettelegging på jobb være nok.

Kan man bli sparket for å være syk?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Nei, du kan ikke få sparken på grunn av sykdom. Se arbeidsmiljøloven § 15-8.

Kan arbeidsgiver ombestemme seg og si at jeg ikke trenger å komme likevel?

Arbeidsgiver kan ombestemme seg, men hovedregelen er at når dere har blitt enige om at du skal jobbe en eller flere vakter, så er det bindende for både deg og din arbeidsgiver. Din leder kan altså si at du ikke trenger å komme, men vil likevel ha plikt til å betale deg lønn for den avtalte vakten.

Hva kan arbeidsgiver bestemme?

En arbeidsgiver har altså ifølge styringsretten rett til å kunne lede, organisere, fordele og kontrollere arbeidet. De kan også ansette og si opp arbeidstagere.

Kan arbeidsgiver omplassere meg?

Plikten går i all hovedsak ut på at arbeidsgiveromplassere arbeidstakeren hvis det finnes en passende, ledig stilling eller annet udekket arbeidsbehov. Hva som ligger i annet passende arbeid beror på en helhetsvurdering, men arbeidstakeren må besitte de nødvendige kvalifikasjoner.

Kan arbeidsgiver endre kontrakten?

Kan arbeidsgiver endre arbeidsavtalen? Arbeidsgiver er lovpålagt å endre arbeidstakers kontrakt ved eventuelle endringer i arbeidsforholdet. Dersom partene er enige om ny lønn eller at arbeidstaker skal ha en ny stilling, må dette inn i arbeidsavtalen. Det kan for eksempel gjøres som et vedlegg til arbeidskontrakten.

Kan en ansatt gå ned i lønn?

Hvis ikke arbeidsgiveren din på forhånd har sikret seg retten til å endre lønn eller arbeidstid, er dette utenfor arbeidsgivers styringsrett. De ansatte må i utgangspunktet altså samtykke for at det skal kunne innføres en lønnsreduksjon.

Kan man nekte beordring?

Hva skjer om en nekter beordring, er det oppsigelsesgrunn? Arbeidstakere kan i utgangspunktet ikke nekte å utføre merarbeid og overtidsarbeid, men aml § 10-6 gir arbeidstakeren rett til fritak når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det.

Skal lønn stå i kontrakt?

Det skal stå i avtalen hvilken lønn du skal ha ved arbeidsforholdets begynnelse, og også eventuelle tillegg og andre godtgjørelser som kommer i tillegg til lønnen. Det kan for eksempel være pensjonsrettigheter og kost- eller nattgodtgjørelse.

Skal man gå opp i lønn hvert år?

Utgangspunktet er at arbeidstaker har krav på den lønn som er angitt i arbeidsavtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Hvorvidt arbeidstaker har rett på årlig lønnsvekst vil bero på hva som er avtalt mellom partene, og hvorvidt en slik rett kan utledes av for eksempel personalhåndbok eller tariffavtale.

Hva er minstelønn i Norge 2022?

Minstelønn per time (fra 15.

For fagarbeidere:197,01 kroner [tidligere: 189,39 kr, 01.07.2021–14.12.2022] For spesialarbeidere: 188,04 kroner [tidligere: 180,87 kr, 01.07.2021–14.12.2022] For hjelpearbeidere: 179,17 kroner [tidligere: 172,44 kr, 01.07.2021–14.12.2022]

Hva er minste lønn i Norge?

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.

Hvor mye tjener man på å jobbe på Rema 1000?

Hvor mye tjener en Rema ansatt? Gjennomsnittlig lønn som butikkmedarbeider er 380 000 kroner i året. Om du ikke har ansiennitet eller erfaring kan du regne med en lønn på rundt 340 000 kroner i året (ca. 28 000 kroner i måneden), mens de best betalte butikkmedarbeiderne har en årlig lønn på rundt 440 000 kroner i året.

Leave a Comment