Hva er den eldste skolen i Norge?

Hva betyr Katedralskole?

Katedralskole, opprinnelig skole i middelalderen som var tilknyttet en katedral eller domkirke med det formål å gi teologisk utdanning til vordende prester.

Hvor mange elever på Trondheim Katedralskole?

Kontaktinformasjon
E post[email protected]
PostadresseMunkegata 8 7013 Trondheim
Telefon74 17 65 00
OrganisasjonsformOffentlig
Elever65 0

Hvor gammel er Norges eldste skole?

Christi Krybbe skole i Bergen er Norges eldste barneskole – grunnlagt i 1739, samme år som allmueskolen (den tidens grunnskole) ble etablert. Av David40226543.

Hva er den eldste skolen i Norge? – Related Questions

Når ble det fri på lørdag?

Timetallet for ungdomsskolen var 36 timer per uke. Med så mange timer ville skoledagen bli for lang med 5 dagers uke. Da den nye læreplanene, Mønsterplanen, kom i 1974 fastslo den timeantallet for ungdomsskolen til 30 uketimer. Dermed var muligheten for lørdagsfri åpnet.

Når ble det 9 årig skole i Norge?

Etter nesten 15 år med forsøksvirksomhet kom loven i 1969 som påla alle norske barn og unge obligatorisk grunnskoleopplæring i ni år, og ungdomsskole ble innført over hele landet.

Når begynte Norge med skole?

Norge fikk sin første skolelov i 1739 med fagene kristendom og lesing, og fra 1827 også skriving, matematikk og sang. Barna fikk gå på skole fra de var syv til de var tolv år. De minste skulle ha skole seks-åtte timer hver dag i tre måneder. De eldste gikk to-tre timer daglig i vinterhalvåret.

Når ble skole vanlig i Norge?

Skole for alle ble innført i Norge 200 år etter reformasjonen. Det ble obligatorisk med konfirmasjon fra 1736, og i 1739 ble det innført skole for alle for å lære barna opp i det de måtte kunne for å bestå prestens overhøring ved konfirmasjonen.

Hvilket årstall ble det innført skolegang for barn?

Faget ble obligatorisk først i 1909. Folkeskoleloven av 1889 innførte syv klassetrinn, og krevde at barn i alderen 7-12 år skulle ha 24 timer undervisning i uken, mens barn i alderen 12-14 år skulle ha fra 18 til 24 timer. I Oslo hadde man imidlertid innført 24 timer for alle barn allerede fra 1883.

Når ble det 5 dagers skoleuke?

1969 – Lov om grunnskolen. Pliktig skolegang utvidet til 9 år. 1973 – Undervisningen reduseres til fem dager i uka, lørdagsskole opphører.

Hvor mange timer er en skoledag?

Så bra at du tar kontakt. På barne- og ungdomsskolen er det grenser for hvor lenge en skoledag kan vare (08:00-15:30), men på videregående skole er det ingen slike begrensninger i hvor lenge skoletida skal være. I loven er det kun satt opp minimumstimetall for de enkelte fagene, altså ikke noe maksimum antall timer.

Hvor mange timer er det i en skoleuke?

Fordelt likt på 38 skoleuker (190 dager) utgjør minste antall årstimer et tilnærmet gjennomsnitt på henholdsvis 26 og 22 klokketimer per uke. Mange skoler opererer fortsatt med gamle 45 minutters enheter (skoletimer).

Hvor mange dager kan man ta fri fra skole?

Hvor mange dager kan du søke om? Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Er sykdom gyldig fravær?

Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming. Fraværet kan bli unntatt fra fraværsgrensen fra første time, men kan ikke strykes fra vitnemålet før etter tredje dag.

Hva står R for i fravær?

R: Rettighetsfravær.

Er rettighetsfravær, slik som møte i elevrådet eller annen skoleadministrativt arbeid. Benyttes ved elevrådsarbeid, samtale med rådgiver/helsesykepleier/ledelse eller avtalt studiearbeid. Skal ikke telle på fagfravær eller settes på vitnemålet.

Leave a Comment