Hva er den nye Helseplattformen?

Hva er Helseplattformen? Helseplattformen er en ny samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge, til beste for pasienten. Det er et stort, felles prosjekt og et selskap som eies av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Alle kommuner i Midt-Norge kan bli medeiere dersom kommunestyret vedtar det.

Hvor mye har Helseplattformen kostet?

Den totale kostnadsrammen for Helseplattformen, inkludert kjøp av hele Epic-løsningen med alle moduler og fagsystem, tilpasning og et mangeårig felles innføringsprosjekt for hele Midt-Norge er på 3,7 milliarder kroner.

Når kommer pasientjournal Helse Midt?

Helsetjenesten i Midt-Norge blir først i landet med en felles pasientjournal. Helseplattformen følger pasienten i alle møter med helsetjenesten – hos legevakt, fastlege, helsestasjon, hjemmetjeneste og sykehus. Trondheim kommune er de første som tar i bruk den nye journalløsningen fra 7. mai 2022.

Hva er den nye Helseplattformen? – Related Questions

Kan jeg se journalen min?

Pasientjournalen på helsenorge.no er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får digital tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Hvordan få tilgang til journal?

Pasientjournalen din på Helsenorge

Ved å logge inn i tjenesten Pasientjournal på Helsenorge vil du tilgang til pasientjournalen din fra noen sykehus. Pasientjournalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Du må være over 16 år for å tilgang til pasientjournalen din på Helsenorge.

Kan helsepersonell lese egen journal?

Hva har du rett til innsyn i? I pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 står det at alle pasienter og brukere har rett til innsyn i sin egen journal med bilag. Bilagene er alt det som ikke er skrevet direkte i pasientjournalen, slik som røntgenbilder, prøvesvar og pleieplaner.

Har Nav tilgang til pasientjournal?

NAV har på nærmere vilkår rett til å kreve å få innsyn i hele eller deler av pasientjournaler til personer som mottar eller har mottatt støtte fra dem, uten å måtte be om samtykke fra pasienten selv – såkalt etterkontroll.

Hva er forskjellen på en elektronisk pasientjournal og en kjernejournal?

Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et helseregister som kommer i tillegg til dem. Pasientjournalen, derimot, er en tjeneste som gir deg tilgang til en kopi av din originale sykehusjournal. Du får tilgang via helsenorge.no.

Hvem er ansvarlig for pasientjournal?

Den som yter helsehjelp, har ansvar for pasientens journal. Det innebærer at det er helsepersonellet som gjør observasjoner eller forestår behandling og oppfølgning osv., som skal føre journalen.

Når slettes pasientjournal?

Helsepersonell skal slette journalopplysninger av eget tiltak eller hvis pasienten eller andre som er nevnt i journalen krever det. Det er flere vilkår som alle må være oppfylt for at sletting skal kunne finne sted (kumulative vilkår). For det første må sletting være ubetenkelig ut fra allmenne hensyn.

Hva bør man ikke skrive i en pasientjournal?

Det som skrives i pasientjournal skal være i samsvar med god yrkesetikk. Det skal ikke brukes stigmatiserende eller nedlatende ord. Det skal ikke være synsing, men fakta som blir dokumentert. Kommer pårørende med opplysninger, skal man skrive det de sier.

Hvor lenge skal pasientjournaler på sykehus oppbevares?

Journaler som leveres til fylkeslegen oppbevares i 10 år, og journalene kan deretter tilintetgjøres etter samråd med Riksarkivaren eller avleveres til offentlig arkivdepot.

Hva skjer med journalen når man dør?

I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser. Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død hvis ikke særlige grunner taler mot det.

Hva skjer med journalen når man bytter fastlege?

Når du bytter fastlege, må du selv sørge for at journalen din overføres til den nye legen. Du kan kontakte din gamle fastlege/fastlegekontor og gi informasjon om den nye legen.

Leave a Comment