Hva er en vedståelsesfrist?

Vedståelsesfristen er perioden der tilbudene er bindende for leverandørene. Dette innebærer at en leverandør ikke kan trekke tilbudet sitt, så lenge vedståelsesfristen løper. Utgangspunktet er at konkurransen må avsluttes gjennom signering av kontrakten, før vedståelsesfristen løper ut.

Hva er en ulovlig direkte anskaffelse?

Med ulovlig direkte anskaffelse menes en anskaffelse som ikke er kunngjort, selv om det foreligger en kunngjøringsplikt etter regelverket. Begrepet er dermed knyttet opp til brudd på kunngjøringsplikten. Dette regnes som et særlig grovt brudd på regelverket siden det unndrar kontrakten fra åpen konkurranse.

Hvordan klage på offentlig anskaffelse?

Leverandøren kan fritt velge å klage til KOFA eller å gå direkte til domstolene eller til ESA. Avgjørelsene er rådgivende og ikke bindende for oppdragsgiver, og kan derfor ikke overprøves ved anke til domstolene. KOFA har også kompetanse til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr i tilfelle ulovlig direkte anskaffelse.

Hva er en vedståelsesfrist? – Related Questions

Hvor lenge er klagefristen?

Klagefristen er to eller fem år

Du har alltid to års klagefrist (reklamasjonstid) når du kjøper noe av en profesjonell selger. For varer som ved vanlig bruk er ment å vare mye lenger, kan du klage i fem år.

Hva er en minikonkurranse?

Minikonkurranse innebærer en ny (forenklet) konkurranse mellom alle rammeavtaleleverandørene, i samsvar med nærmere angitte prosedyrer som sikrer forutberegnelighet, likebehandling og gjennomsiktighet.

Hva er et avrop?

Bestilling av en vare eller tjeneste som en tidligere har inngått avtale (rammeavtale) om.

Hvordan vinne et anbud?

Hvordan kan din bedrift vinne anbudet?
  1. Vær forberedt.
  2. Sett av god tid, og sørg for å bruke tiden godt.
  3. Sett deg inn i konkurransegrunnlaget.
  4. Sørg for at bedriften din har kapasitet og kompetanse til å utføre oppdraget.
  5. Vær nøye i utforming av anbudet.
  6. Sett deg inn i oppdragsgivers posisjon.
  7. Få med korrekt dokumentasjon.

Når må man ut på anbud?

Loven gjelder når offentlig sektor skal gå til innkjøp av noe med en anslått verdi som er lik eller over 100 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Det kan dreie seg om alt fra levering av varer og utførelse av arbeid til plan- og designkonkurranser som det offentlige skal arrangere.

Hvordan klage på kommunale vedtak?

Hvor skal klagen sendes? Klagen sender du til det forvaltningsorganet som gjorde vedtaket. Det kan for eksempel være kommunen, sykehuset, fastlegen, Pasientreiser eller skattekontoret. Du skal sende klagen dit for at forvaltningsorganet eller instansen skal få mulighet til å gjøre om sin opprinnelige avgjørelse.

Hvem kan klage til KOFA?

Alle oppdragsgivere som er omfattet av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Dette er typisk alle organer for stat, fylkeskommune og kommune samt alle “offentligrettslige organer”.

Hvem har klagerett i plansaker?

Vedtak (enkeltvedtak) etter plan- og bygningsloven kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefrist er tre uker, og klagen skal sendes til Bergen kommune.

Hvordan klage på forvaltningsvedtak?

Klagen må undertegnes. Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort. framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

Hvor lang tid kan et forvaltningsorgan bruke på saksbehandlingen?

Forvaltningsloven inneholder ikke regler som setter konkrete frister for saksbehandlingen. Forvaltningsloven § 11 a inneholder imidlertid bestemmelser som setter krav til fremdriften av saker. Etter § 11 a første ledd skal forvaltningsorganet «forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold».

Når er et vedtak ugyldig?

For at avgjørelsen skal bli ugyldig, kreves det at feilen kan ha virket inn på avgjørelsens innhold. I tillegg må foretas et samlet vurdering av bl. a. feilens art og omfang, hvorvidt ugyldighet er til gunst eller skade, hvor lang tid som har gått, og om parten selv er å bebreide for feilen.

Hva kan Statsforvalteren gjøre?

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene.

Hva er forskjell på statsforvalter og fylkesmann?

Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen. Det er fortsatt slik at institusjonen og personen har samme navn.

Hvor lang tid tar det å få svar fra Statsforvalteren?

Med riktig informasjon vil Statsforvalteren kunne behandle saken din raskere.

Oversikt over saksbehandlingstiden.

HvaDu kan regne med svar på saken innen følgende tid, etter vi mottok søknaden.
Bytte av verge av andre grunner voksne vergehavere4 måneder
Oppheve vergemål – voksne vergehavere1-3 måneder

Kan Statsforvalteren prøve alle sider av saken?

Statsforvalteren kan overprøve alle sider av saken, men skal legge stor vekt på det kommunale selvstyret ved vår prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34. I dispensasjonssaker innebærer dette at Statsforvalteren fullt ut kan overprøve om lovens to vilkår er oppfylt, da dette gjelder rettsanvendelsen.

Hva regnes som saksbehandlingsfeil?

Saksbehandlingsfeil er avvik i saksbehandlingen som fører til at forvaltningslovens regler må anses brutt. Slike feil kan medføre at et vedtak ikke bygger på et korrekt saksfaktum eller korrekt regelvurdering.

Leave a Comment