Hva er et annet ord for omfattende?

Synonym til omfattende
  • bred.
  • brei.
  • fast.
  • nøye.
  • stor.
  • svær.
  • tykk.
  • tykt.

Hva vil det si å være allsidig?

basere seg på mer enn én avling, ett produkt, én næringsvei e.l.

Hva er betydelig?

I stor grad, som har noe å si eller utgjør stor forskjell fra noe annet.

Hva er et annet ord for omfattende? – Related Questions

Hva er en alvorlig sykdom?

Med alvorlig somatisk sykdom menes først og fremst alvorlig kroniske, progredierende og livstruende tilstander. Forslag til oppfølgingsrutiner er eksemplifisert ved kreft i familien, der en voksen er rammet, som også har ansvar for barn. Se Alvorlig sykdom i familien – Ressursbank.

Hva er betydelig skade?

Med betydelig skade på kropp og helse menes tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig organ eller en viktig kroppsdel, vesentlig vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom, eller alvorlig psykisk skade. Betydelig skade er det også når et foster dør eller skades som følge av en straffbar handling.

Hvor lenge får man menerstatning?

Hvordan utbetales menerstatning – engangsbeløp

Menerstatning fra Nav er en livsvarig ytelse som utbetales månedlig. Erstatningen kan imidlertid betales som et engangsbeløp beregnet ut fra betalingstidspunktet. Menerstatning utbetales ellers som et engangsbeløp.

Hvem betaler menerstatning?

Menerstatning betales fra NAV dersom du er påført en yrkesskade eller en yrkessykdom som viser seg å være varig og betydelig. Fra NAV vil erstatningen da utbetales som månedlige ytelser. Du kan likevel velge at du skal få utbetalt erstatningen som et engangsbeløp.

Hvor mye kan jeg få i menerstatning?

Menerstatning er erstatning for tap av livsutfoldelse. Dersom du har fått varige og betydelige skader, vil du kunne ha krav på menerstatning.

Slik hjelper vi deg:

GruppeInvaliditetsgradMenerstatning
< 15 %Ingen erstatning
115-24 %7 % av grunnbeløpet
225-34 %12 % av grunnbeløpet
335-44 %18 % av grunnbeløpet

Hvor mye må man skatte av erstatning?

Venter du en erstatningsutbetaling fra et forsikringsselskap eller noen andre? Da må du i utgangspunktet betale skatt på erstatningen. Dette kan deles inn i formueskatt, inntektsskatt og avkastning av formue som kapitalinntekt på 28 %.

Hva skal menerstatning dekke?

Mènerstatning er en erstatning for det tap i livsutfoldelse og livsnytelse som ikke kan måles i penger. Med andre ord erstatning for tapt livskvalitet, som er en ikke-økonomisk skade.

Hvem bestemmer medisinsk invaliditet?

Det er legene, dvs. spesialister, som fastsetter den medisinske invaliditetsgraden. Pasienten blir undersøkt og legen noterer de ulike funn (dvs. skader).

Hva er en varig skade?

Ofte vil man kunne si at en skade er varig når den er blitt kronisk og har vært til plage i noen år. De medisinsk sakkyndige vil normalt si at en skade er varig når det kan antas at den vil vare i mer enn 5 til 7 år. I noen rettsavgjørelser refereres det til 10 år, i andre til mer enn 7 år.

Kan man bli erstatningsansvarlig hvis man unnlater å gjøre noe?

Dette innebærer kort fortalt at en handling, både aktive handlinger og unnlatelser (det å la være å gjøre noe – eksempelvis ikke fjerne is/snø), kan føre til erstatningsansvar hvis handlingen anses å være uaktsom (les: uforsiktig, klanderverdig).

Hvem har ansvar for erstatningsansvar?

Dersom noen under utførelse av arbeid eller verv for en arbeidsgiver forårsaker en skade på en utenforstående på grunn av egen skyld, er arbeidsgiveren erstatningsansvarlig for skaden. Dette følger av skadeerstatningsloven §2-1, som fastslår et objektivt erstatningsansvar for arbeidsgiver i slike tilfeller.

Hva defineres som arbeidsulykke?

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet hending man utsettes for i arbeidet. Eller en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommendes arbeid.

Er Korona en yrkesskade?

Yrkesskadereglene i folketrygden er endret slik at ansatte som pådrar seg sykdommen covid-19 med alvorlige komplikasjoner på jobb, sikres gode økonomiske rettigheter. Det betyr at yrkesskadeforsikring i KLP nå også dekker yrkesskader som ansatte får som følge av covid-19.

Når man skader seg på jobb?

Husk meldeplikten. Arbeidsulykker der arbeidstakeren blir alvorlig skadet eller omkommer, skal straks meldes til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal også sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført en skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning.

Er slitasje yrkesskade?

Slitasjeskader som skyldes belastning og slitasje over tid, er ikke yrkesskader i folketrygdlovens forstand. Mange kontakter oss fordi de har hatt tungt fysisk arbeid over mange år, og derfor har utviklet plager i rygg, skuldre eller andre typiske belastningsskader.

Hva skal til for å få yrkesskade erstatning?

Menerstatning
GruppeFastsatt invaliditetsgradMenerstatning
Lavere enn 15%Ingen erstatning
115 – 24%7% av grunnbeløpet
225 – 34%12% av grunnbeløpet
335 – 44%18% av grunnbeløpet

Leave a Comment