Hva er makt og politikk?

Definisjonen av politisk makt vil avhenge av hvilken definisjon man legger til grunn for politikk. Med en vid definisjon, der politikk forstås som alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, vil begrepet politisk makt falle sammen med makt i sin alminnelighet.

Hva er politikk og menneskerettigheter?

Politikk og menneskerettigheter handler om hvordan vårt eget og andre samfunn blir styrt gjennom politiske beslutninger. Faget skal gi innsikt i menneskerettighetenes betydning individuelt, nasjonalt og internasjonalt.

Hva slags demokrati har vi i Norge?

Norges politiske system bygger på at Norge er et konstitusjonelt monarki, et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat. Siden 1814 har landet hatt en demokratisk statsforfatning i henhold til prinsippet om folkesuverenitet.

Hva er makt og politikk? – Related Questions

Hvilket land har mest diktatur?

Rangeringer etter årstall
Nr.Land2014
1Norge9.93
2Sverige9.73
3Island9.58
4New Zealand9.26

Hvem er øverste leder i Norge?

Norges konge er Norges statsoverhode, juridiske suveren og den øverste symbolske leder for den utøvende makt, Kongen i statsråd. Harald V har vært Norges konge siden 1991. I praksis er det regjeringen som utøver styresmakten, noe som har vært tilfelle siden unionen med Sverige ble oppløst 7.

Kan kongen nekte å signere?

Norske kongers bruk av sin vetorett

Norges konge har en utsettende vetorett ved at han inntil to ganger kan nekte å iverksette et vedtak i Stortinget.

Kan kongen få straff?

I Norge er monarkens ansvarsfrihet nedfelt i Grunnloven § 5. Kongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd. Loven slår fast at kongen ikke kan strafferettslig påtales, eller stilles til last i erstatningskrav.

Hvilket land har Norge vært under?

Artikkelstart. Fra 1537 til 1814 var Norge i stor grad underlagt dansk styre. Denne perioden i Norges historie regnes fra reformasjonen og underordningen under Danmark i 1537 og slutter med selvstendigheten i 1814.

Har vi direkte eller indirekte demokrati i Norge?

Norge er et representativt demokrati, det samme gjelder de fleste land i Europa. Oldtidens Athen brukte direkte demokrati der folk selv stemmer direkte over lovforslag.

Hva betyr det at Norge er et demokrati?

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas.

Er Indonesia demokrati?

Indonesia er en republikk med flerpartisystem. Både presidenten og nasjonalforsamlingens 550 medlemmer velges for fem år. Presidenten er statssjef og øverstkommanderende for landets væpnede styrker. Landet er inndelt i 33 provinser, i tillegg til spesialregionene Aceh og Yogyakarta og hovedstadsdistriktet Jakarta.

Hva mener vi med direkte demokrati?

Direkte demokrati (deltakende demokrati) er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.

Hva er det motsatte av et demokrati?

Diktatur er det motsatte av demokrati, og beskriver en tilstand der de tre statsmaktene er underlagt et personlig diktatur eller et oligarki. Som de tre statsmakter regnes: den lovgivende makt (parlamentet / nasjonalforsamlingen, i Norge: Stortinget) den utøvende makt (regjeringen)

Hva er forskjellen mellom direkte og indirekte?

Indirekte tale er det å gjengi noe en annen person har sagt med egne ord. Eksempel: «Hun sa at hun hadde vært syk». Dette står i motsetning til direkte tale, der man gjengir det personen sa som et sitat.

Hvor ble demokrati først brukt?

Athensk demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr. i den greske bystaten (polis) Athen, bestående av byen Athen og det omliggende landbruksområdet Attika. Det er et av de første demokratiene i verden.

Når ble sverige et demokrati?

Sverige har siden 1920-tallet vært et parlamentarisk og representativt demokrati med forholdstallsvalg. Utøvende makt ligger hos landets regjering, med statsministeren i spissen. Den lovgivende makta ligger både hos regjeringa og Riksdagen. Den dømmende makta er uavhengig av utøvende og lovgivende makt.

Hvor demokratisk var Norge i 1814?

– Grunnloven var ikke demokratisk. Den var folkerepresentativ, og det er noe annet. En bestemt gruppe av befolkningen fikk adgang til å bestemme over statens lover og statens budsjetter gjennom å velge representanter til Stortinget.

Hva er et folkestyre?

Folkestyre eller demokrati (frå gresk δημοκρατία, demokratia) er eit styresett der størstedelen av innbyggjarane i eit samfunn kan røysta over korleis samfunnet skal styrast.

Hvor mange styreformer finnes det?

Å klassifisere eller sette styreformer inn i ulike hovedgrupper etter i hvilken grad de hører hjemme i vedkommende hovedgruppe, er ingen enkel oppgave. Et monarki kan eksempelvis plasseres både i gruppen autokrati (absolutt monarki) og i gruppen demokrati (konstitusjonelt monarki).

Leave a Comment