Hva har sameie ansvar for?

Det er styret i sameiet som har ansvaret for vedlikehold av selve eiendommen, for eksempel klipping av gressplen, og de skal se til at vedtektene etterfølges. Det er også sameiermøtet som kan fastsette ordensregler for eiendommen. Den enkelte bruksenhet er det eierens eget ansvar å vedlikeholde.

Hvordan fungerer et sameie?

Sameie er en eierform der to eller flere personer eier noe sammen slik at hver person har en eierandel som er oppgitt i en brøk eller forholdstall. I et sameie er det selve eiendomsretten til tingen som er delt, ikke bruksretten.

Når sameiet ikke fungerer?

Løsningen for dere vil være begjære sameie oppløst. Sameieloven § 15 åpner for en slik løsning. I praksis skjer dette ved at det fremsettes en begjæring for tingretten om oppløsning av sameiet. Dersom sameieobjektet ikke kan deles vil objektet, i ditt tilfelle hytten, bli gjenstand for salg.

Hva har sameie ansvar for? – Related Questions

Kan man nekte varmepumpe i sameie?

En del borettslag og sameier har utarbeidet egne retningslinjer for varmepumper. Hvis ditt borettslag eller sameie ikke har det, må du innhente egen tillatelse fra styret før installasjon. Når du bor i et borettslag, er det ekstra viktig å ta hensyn til naboer når du får installert varmepumpe.

Er vinduer sameiets ansvar?

Bygningskroppen anses som fellesareal, og det er dermed underlagt sameiets vedlikeholdsansvar. Dette betyr at det også er sameiet som sådan, og ikke sameieren som skal dekke utskiftningen av vinduet.

Hva dekker sameiet?

Fordeling av kostnader til vedlikehold

Det følger av eierseksjonsloven § 30 at seksjonseierne kun hefter for sin sameiebrøk. Felleskostnader skal dekke sameiets kostnader til strøm, forsikring, forretningsførsel, kommunale utgifter, eventuelle lån og vedlikehold av fellesareal.

Kan man bli kastet ut av sameie?

Etter eierseksjonsloven § 38 kan du som medlem av styret kaste ut en eier dersom han i vesentlig grad misligholder sine plikter. Men før du kan kaste ut eieren, må han gis advarsel om misligholdet og om konsekvensene. Advarselen fungerer som en siste mulighet til å rette opp misligholdet.

Kan man bli kastet ut av et sameie?

Utkastelse – strenge krav til utkastelse av bolig

Støy og andre brudd på husordensreglene skaper en rekke konflikter i norske borettslag og sameier. Styret kan kaste ut beboere som bryter reglene. Utkastelse krever at det er snakk om vesentlig mislighold, og bevisbyrden er streng.

Når en i sameiet ikke betaler?

Ved vesentlig mislighold av sameierens plikter kan sameiet kreve seksjonen tvangssolgt. Betalingsmislighold setter sameiet i en utsatt posisjon og kan utgjøre vesentlig mislighold.

Når styret ikke fungerer?

Dersom styreleder ikke innkaller, kan andre styremedlemmer eller forretningsfører innkalle. Fungerer ikke dette heller, kan styremedlemmer og forretningsfører be skifteretten innkalle til ekstraordinært årsmøte, for å få valgt nytt styre og ny leder.

Hvordan løse opp et sameie?

Den sameieren som ønsker å oppløse sameiet må gi en rimelig frist til de andre sameierne. Varselet bør uttrykkelig meddele at du ønsker å oppløse sameiet. Hvis de andre sameierne går med på at sameiet oppløses kan enten hele boligen selges, eller de øvrige sameierne danner et nytt sameie ved å kjøpe deg ut.

Hvem kan kreve oppløsning av sameie?

I utgangspunktet kan den enkelte sameier kreve at sameiet skal oppløses. Dette gjelder så lenge det ikke er avtalt noe annet. Det skal imidlertid mye til for at en sameier ikke kan kreve oppløsning. Et sameie kan oppløses enten frivillig eller rettslig.

Hvor mye kan man eie i et sameie?

Etter eierseksjonsloven § 23 første ledd heter det at man ikke kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon dersom dette fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i samme sameiet.

Hva skal et sameie dekke?

Fordeling av kostnader til vedlikehold

Det følger av eierseksjonsloven § 30 at seksjonseierne kun hefter for sin sameiebrøk. Felleskostnader skal dekke sameiets kostnader til strøm, forsikring, forretningsførsel, kommunale utgifter, eventuelle lån og vedlikehold av fellesareal.

Kan man bli kastet ut av sameie?

Etter eierseksjonsloven § 38 kan du som medlem av styret kaste ut en eier dersom han i vesentlig grad misligholder sine plikter. Men før du kan kaste ut eieren, må han gis advarsel om misligholdet og om konsekvensene. Advarselen fungerer som en siste mulighet til å rette opp misligholdet.

Hvor mye støy må man tåle fra naboen?

Hver kommune har vedtekter, og disse sier noe om støy. Noe variasjon er det mellom kommunene, men det er stort sett konsensus ang nattero. Det skal være nattero mellom kl. 23 og 06 (07 enkelte steder).

Når skal det være stille i et sameie?

De fleste borettslag har egne regler om når det skal være stille. Som regel er grensen satt kl 23.00, men noen steder kan den være så lav som 20.00. Dette er som regel kun i bakgård der det er svært lytt.

Hva skal man gjøre når naboen bråker?

6 gode råd når naboen bråker
  1. Må akseptere at naboene lever sine liv.
  2. Lovfestet forbud mot urimelig eller unødvendig støy.
  3. Ta kontakt med naboen.
  4. Sjekk husordensregler og vedtekter.
  5. Klag til styret.
  6. Opptre saklig og korrekt overfor nabo og styret.
  7. Sørg for skriftlighet dersom problemet ikke løses raskt.

Hva er akseptabel støy?

Regelverk: Forskrift om begrensning av forurensning (Lovdata). Boliger som har et gjennomsnittlig innendørs støynivå gjennom døgnet over 42 dB, har krav på tiltak. Grenseverdien på 42 dB gjelder i rom som er godkjent for varig opphold; det vil si stue, kjøkken og soverom.

Leave a Comment