Hva koster en gravplass i Trondheim?

Kirkelig fellesråd i Trondheim tar ingen egenbetaling for byens borgere, hverken knyttet til kremasjon, gravferd eller leie av grav (de første 20 år).

Hva koster det å få stelt en grav?

Sommerstell
Type stellPriser inklusiv mva
Sommerstell av plantebedet per grav754 kroner
Sommerstell av plantebedet/gravsted1300 kroner

Hvor lenge er en grav gratis?

Er det tildelt en ny grav, er den i utgangspunktet fri (gratis) i 20 år (urnegrav) eller 25 år (kistegrav). Pårørende kan velge å beholde graven ut over frigravsperioden, men da må det betales festeavgift.

Hva koster en gravplass i Trondheim? – Related Questions

Hva koster en grav i året?

Kistegrav: Kr 1 948,- per grav for 10 år. Urnegrav: Kr 974,- per grav for 10 år. Urnegrav i navnet minnelund: Kr 461,- per grav for ti år. Satsene prisjusteres årlig jf pris- og lønnsvekst.

Er gravplass gratis?

Rett til fri grav

Fri grav er gratis, det vil si at du ikke betaler festeavgift for den i fredningstiden (20 år). Den samme rettigheten gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen.

Hva skjer når man sletter en grav?

I de fleste tilfeller vil gravminnet bli tatt bort og destruert, og beplantning fjernet. Eventuelle spor i bakken blir jevnet ut og sådd til med gress. Hvis fredningstiden for graven er gått ut, kan graven tildeles andre for ny gravlegging.

Kan man bli begravd uten kiste?

Av hensynet til avdødes verdighet generelt kan det vurderes om muligheten til å få en grav uten grunnvannsproblemer kan stå som et vilkår for tillatelsen. Det er fullt mulig å gjennomføre gravlegging uten kiste på en verdig måte, i tråd med gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Hva er en fri grav?

Med fri grav menes grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.

Kan man velge å ikke ha begravelse?

Noen har spesielle ønsker om hva som skal skje med dem etter at de er døde. Dersom de pårørende har andre ønsker, oppstår en konflikt. Du kan ha ønsker om hvordan du vil begraves, men det er andre som bestemmer hva som skal skje.

Hva koster en begravelse 2022?

En begravelse med seremoni koster vanligvis mellom 25.000 – 50.000 kr. Forskjellen i pris avhenger av detaljer som valg av tid, sted, kiste, blomsterdekorasjon, type seremoni og om det skal være minnesamvær eller ikke.

Hva gjør man når man ikke har råd til begravelse?

For personer som var medlem av folketrygden og ikke hadde formue, pensjon eller forsikringsordninger som kan dekke utgiftene ved begravelsen, kan man søke om gravferdsstønad. Dette er en behovsprøvd ytelse fra NAV som skal dekke de nødvendige og faktiske utgiftene ved begravelsen.

Hva gjør man om man ikke har råd til begravelse?

Om det er lite midler i boet kan man søke om gravferdsstøtte via NAV. NAV har en ordning for behovsprøvd gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon av transportkostnadene.

Hvor mye dekker NAV til begravelse?

Det betyr at du får dekket dokumenterte utgifter til gravferden opp til 26 011 kroner. Du kan få gravferdsstønad til dekning av utgifter til gravlegging av et dødfødt barn.

Hvem dekker Begravelsesutgifter?

Trenger du støtte til begravelsen?
  • Hvem betaler? Gravferdskostnadene dekkes normalt av den avdødes midler.
  • Gravferdsstønad fra NAV. Hensikten med stønaden fra NAV er at den skal bidra til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.
  • Stønad ved båretransport fra NAV.

Hvem skal bære kisten i begravelse?

Både kvinner og menn så vel som voksne og barn kan være med å bære kisten. Det er de etterlatte som bestemmer hvem som skal bære kisten. Dette bestemmes gjerne ut i fra relasjon og situasjon, der det er vanlig at medlemmer fra nærmeste familie eller nære venner er med og bærer.

Hvor tungt er det å bære en kiste?

Kistens totale vekt varierer ut i fra hvilke materialer kisten er laget av, men ligger normalt på en vekt mellom 35 og 75 kilo. Når kisten skal bæres, vil det tyngste punktet være foran på kisten.

Hvor er det tyngst å bære kiste?

Bæring av kiste

Det er tyngst for de to som bærer bakerst (går sist ut av kirken). Både kvinner og menn kan være med å bære. De som bærer er også ofte de samme som senker kisten med tau, hvor det brukes.

Hvor mye koster en likkiste?

En enkel hvit kiste starter på 6 760 kr men vil variere over tid. Kistene varierer også i pris, avhengig av hvilket materiale som velges. Vi har og forskjellige kister i ulike uttrykk og utførelse.

Er det lov å lage sin egen kiste?

Ja, men det er regler og retningslinjer for kistens mål og materiale. Ønsker du å lage en kiste selv, ta kontakt med oss for info om gjeldene regler og retningslinjer. Du kan også se hva vi kan tilby av kister.

Leave a Comment