Hva skal til for å få kommunal bolig?

Hvem kan få kommunal bolig? Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre. Det må være økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold som gjør at du ikke klarer å skaffe deg en plass å bo. Det at du har lav inntekt, er ikke nok til å få kommunal bolig.

Kan man kjøpe kommunal bolig?

Kommunen har tildelingsrett ved kjøp i enkelte borettslag med tilrettelagte boliger. Disse borettslagene er bygget med finansiering fra Husbanken og kommunen har derfor tildelingsrett. Ved salg av slike boliger avgjør kommunen hvem som kankjøpe den.

Hvorfor søker du om kommunal bolig?

Kort fortalt. Hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer, kan du søke om kommunal bolig. Kommunal bolig leier du vanligvis for tre år. Du kan søke om å fornye leiekontrakten dersom du fortsatt har behov for kommunal bolig.

Hva skal til for å få kommunal bolig? – Related Questions

Kan NAV hjelpe med å betale husleie?

Trenger du hjelp med å betale boutgifter, kan du søke om økonomisk sosialhjelp. Det kan for eksempel være husleie, depositum, strøm, oppvarming, kommunale avgifter m.m. Du kan også få støtte fra Husbanken for å få dekket utgifter til å bo.

Hvem tildeler kommunal bolig?

Kommunens etat/avdeling for boligforvaltning (forvalter) mottar skriftlig bekreftelse på at husstand skal bli tildelt kommunal bolig. Forvalter må gå i dialog med instans som har fattet vedtak og kjenner husstandens behov godt, for sammen å finne frem til en egnet bolig.

Hvorfor kuppe bolig?

– Den viktigste grunnen til at noen vil kuppe er jo ganske enkelt at de tror det blir billigere enn å gå inn i den vanlige budrunden. At noen selgere kan ønske å slippe «maset» med visninger og budrunde kan være et argument for å la seg «kuppe», men økonomisk vil du nesten alltid tape på det.

Hvorfor søke om bruksendring?

En søknad om bruksendring er nødvendig når du skal endre bruken av et rom eller bygning fra en godkjent bruk til et annen. En bruksendring er et søknadspliktig tiltak. Som eier av en bolig kan du komme i direkte ansvar overfor kommunen hvis ikke nødvendig tillatelse til bruksendring foreligger.

Hvorfor er det viktig å eie bolig?

Fordeler ved å eie:

Du får fradrag for gjeldsrentene. Boligen er skattefri ved salg hvis du har bodd der minst 12 av de siste 24 månedene. Du kan leie ut inntil halvparten skattefritt. Du får lavere formuesverdsettelse, og derav lavere formuesskatt.

Hvem kan få tilrettelagt bolig?

Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid, kan søke tilskudd. Det er kommunene som tildeler tilskudd.

Kan NAV hjelpe med bolig?

Klarer du ikke å finne deg en passende bolig på grunn av økonomiske, sosiale, helsemessige eller andre årsaker? NAV-kontoret kan hjelpe deg med å skaffe en varig bolig. Vi kan også gi deg økonomi- og gjeldsrådgivning, informasjon om økonomisk sosialhjelp og aktuelle låne- og støtteordninger.

Hva gjør man hvis man ikke har noe sted å bo?

Hvis du er i en nødsituasjon og ikke har noe sted å bo, har NAV plikt til å hjelpe deg med et midlertidig sted å bo dersom du oppholder deg i kommunen. Du kan få hjelp til midlertidig botilbud som kan være helt eller delvis betalt av kommunen.

Hvordan søke VTA plass?

Søk hos NAV

Den som søker seg inn i VTA tiltaket må ha uførepensjon, eller venter å få det i nærmeste fremtid. Søknad skal sendes til ditt lokale NAV-kontor. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Mer informasjon finner du på NAV sine nettsider.

Hvor mye koster en VTA plass?

Én VTAplass koster NAV 154.600 kroner per år i skjermede virksomheter og 65.000 kroner per år i ordinære virksomheter. I tillegg kommer det kommunale tilskuddet, som utgjør 25 prosent av statens tilskudd.

Hvem kan få varig lønnstilskudd?

Hvem kan få varig lønnstilskudd? Arbeidssøkere som har varig nedsatt arbeidsevne, eller har fått innvilget gradert eller full uføretrygd, kan få varig lønnstilskudd. Det er NAV som vurderer om arbeidssøkerne har varig nedsatt arbeidsevne.

Leave a Comment