Hvilke hjelpemidler har Hjelpemiddelsentralen?

I praksis dreier det seg om armproteser og benproteser. Seksualtekniske hjelpemidler. Personer som har varig og vesentlig nedsatt seksuell funksjonsevne på grunn av funksjonshemning, kan få stønad til seksualtekniske hjelpemidler gjennom Folketrygden. Spisehjelpemidler.

Hvordan bestille hjelpemidler?

Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det.

Hvordan levere tilbake hjelpemidler?

Dersom du skal levere tilbake hjelpemidler, som du ikke lenger trenger eller som skal sendes til Hjelpemiddelsentralen for reparasjon, kontakter du mottakssted og hjelpemiddellager i kommunen. Du får kvittering av kommunen når du leverer tilbake et hjelpemiddel.

Hvilke hjelpemidler har Hjelpemiddelsentralen? – Related Questions

Hvem betaler for hjelpemidler?

NAV arbeids- og velferdsetaten sitt ansvar

NAV ved hjelpemiddelsentralene har ansvar for hjelpemidler finansiert over folketrygden. Dette gjelder hjelpemidler ved funksjonsnedsettelser med mer enn 2 års varighet.

Kan man låne krykker på hjelpemiddelsentralen?

Krykker. Krykker kan ikke lånes gratis, men du kan leie eller kjøpe ved Hjelpemiddellageret. Her er det ulike typer.

Hvem har ansvar for utlån av hjelpemidler?

Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemidlet.

Hvem har ansvar for transport av hjelpemidler?

Kommunen plikter å dekke utgiftene til transport fra mottaksstedet og til brukeren. Det samme gjelder utgifter ved tilbakelevering av hjelpemiddel som ikke lenger brukes fra brukeren og til det faste mottaksstedet.

Hvilke oppgaver og ansvar har en hjelpemiddelsentral?

NAV Hjelpemiddelsentral har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Hvordan vi kan finne fram til riktig hjelpemiddel?

I Hjelpemiddeldatabasen finner du mange av de hjelpemidlene som finnes. På NAVs nettsider finner du en komplett oversikt over de ulike hjelpemiddelordningene, med søknadsskjemaer. Retten til hjelpemidler er hjemlet i folketrygdlovens §10.

Hvem har krav på hjelpemidler?

Personer som har varig (over to år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Personer som har midlertidig behov for hjelpemidler, må søke om støtte andre steder, vanligvis gjennom kommunen.

Hva må ligge til grunn for å kunne få hjelpemidler fra NAV?

Vilkårene for å slik stønad er:
  • Funksjonsevnen være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.
  • Funksjonsevnen være både vesentlig og varig nedsatt.
  • Stønaden være både nødvendig og hensiktsmessig for at funksjonsevnen skal bedres.

Hva er Småhjelpemidler?

Tilskudd til rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)

Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment (for eksempel kniver med vinklet skaft, påkledningshjelpemidler, sklisikkert underlag mm).

Hvem kan få hjelpemidler fra NAV?

Hvem kan få hjelpemidler? Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse, kan du stønad til tilpasning og hjelpemidler fra folketrygden.

Hvem kan søke hjelpemidler NAV?

Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne kan søke om hjelpemidler fra NAV. Brukeren fyller som oftest ut søknadsskjemaet i samarbeid med en fagperson, og sender det til NAV Hjelpemiddelsentral for vurdering og vedtak.

Hvem kan få grunnstønad?

Du eller barnet ditt kan ha rett til grunnstønad hvis du eller barnet har nødvendige ekstrautgifter som andre ikke har.

Hva er forskjellen på hjelpestønad og grunnstønad?

Grunnstønad fra NAV skal dekke ekstrautgifter på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemning eller medfødte misdannelser. Hjelpestønad er en ytelse fra NAV som gis til personer som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, har behov for særskilt tilsyn og pleie.

Hvor mye kan man få i hjelpestønad?

Hvor mye kan du eller barnet ditt få? For å ha rett til hjelpestønad, må utgiftene til pleie og tilsyn minst tilsvare sats 1, som er 1 229 kroner per måned. Beløpet er ment å dekke 2–2,5 timer privat hjelp per uke. Hjelpestønad sats 1 er det høyeste beløpet som blir utbetalt til personer over 18 år.

Hva skal til for å få hjelpestønad sats 4?

For å kunne få hjelpestønad etter høyeste sats (sats 4) må barnets medisinske tilstand være av en slik art at hjelpebehovet i stor grad vil dominere hverdagen for dere. Dette er aktuelt dersom barnets funksjonsevne er betydelig nedsatt eller hvis barnet lider av en meget alvorlig sykdom.

Hvor lang behandlingstid hjelpestønad?

Søknaden sendes til ditt lokale NAV-kontor. Maksimal behandlingstid for søknad om hjelpestønad er fem måneder.

Leave a Comment