Hvilke tre rettsinstanser har vi i Norge?

Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene utgjør det som kalles de alminnelige domstolene.

Hva heter de tre nivåene til domstolene?

Domstolene og ankerett

Domstolene i Norge har tre nivåer: tingretten. lagmannsretten. Høyesterett.

Hva er forskjellen mellom tingretten og lagmannsretten?

Oppgaven til lagmannsretten er å behandle anker fra tingretten. Man kan anke dommer, beslutninger og kjennelser. Lagmannsrettens avgjørelser kan ankes videre til Høyesterett, men Høyesterett tar bare opp saker som er prinsipielt viktige.

Hvilke tre rettsinstanser har vi i Norge? – Related Questions

Kan man lese dommer på nett?

På Lovdatas åpne nettsted har du tilgang til nye avgjørelser avsagt av Høyesterett og lagmannsrettene. Du finner også norske sammendrag av et utvalg avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. ℹ Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Hvor mye koster det å føre en sak for tingretten?

Rettsgebyret er fra 1. januar 2023 på 1 243 kroner. De nye gebyrsatsene gjelder for saker innkommet etter 01.01.2023. For fakturering av gebyrer i år for saker innkommet i 2022 (eller tidligere år), gjelder satsen aktuelle året.

Hva skjer hvis man taper en rettssak?

Det er også viktig å være klar over at den som taper en rettssak, ofte blir dømt til å betale motpartens sakskostnader. Det vil si at man må betale motpartens advokatregning, i tillegg til at man må betale for egen advokat. Dersom man dømmes til å betale erstatning, kommer dette i tillegg til advokatutgifter.

Er advokat gratis?

Du kan få gratis advokat fra det offentlige dersom du er tiltalt eller siktet i en alvorlig sak. Det samme gjelder om du er den fornærmede part. Andre ordninger er gratis advokat gjennom forsikringen, fagforeningen eller ulike organisasjoner og hjelpetiltak.

Kan lagmannsretten forkaste anke?

Både for lagmannsretten og Høyesterett kan anker siles. Lagmannsretten kan nekte en anke fremmet dersom lagmannsretten enstemmig kommer til at anke ikke vil føre frem, jf. straffeprosessloven § 321. En slik beslutning må i dag begrunnes.

Hva er under lagmannsretten?

Lagmannsretten er andre nivå i det norske domstolssystemet og ankedomstol for saker fra tingretten, i så vel sivile saker som straffesaker. Hver lagmannsrett dekker sitt lagdømme. Lagdømmene er igjen inndelt i lagsogn, som omfatter en eller flere tingretter og jordskifteretter.

Hva betyr ordet tingretten?

Tingretten er første ordinære domstol (kalles ofte domstol i første instans). Her behandles både sivile saker og straffesaker. Sivile saker starter som regel i forliksrådet og hvis partene ikke blir enige, tas saken videre til tingretten. Tingretten dømmer både i straffesaker og i sivile saker.

Kan dom i lagmannsretten ankes?

Både for lagmannsretten og Høyesterett kan anker siles. Lagmannsretten kan nekte en anke fremmet dersom lagmannsretten enstemmig kommer til at anke ikke vil føre frem, jf. straffeprosessloven § 321. En slik beslutning må i dag begrunnes.

Hva er etter tingretten?

Rettssystemet i Norge har tre domstolsnivåer: tingrett. lagmannsrett. Høyesterett.

Kan man nekte å stille som vitne?

Kan jeg nekte å vitne? Ingen kan nekte å møte. De fleste har også plikt til å forklare seg. Ett unntak er om du er i familie med tiltalte.

Hva koster en rettssak i tingretten?

Pris for rettssak

En rettssak koster normalt mellom 75 000,- og 150 000,- pr advokat. Det er som regel viktige ting som står på spill i en rettssak, så sett i forhold til oppussing av bad eller innkjøp av ny bil, så er ikke bruk av en advokat dyrt. Det kan bli langt dyrere å ikke bruke advokat.

Hva skjer om man ikke møter som vitne?

Et vitne som uteblir eller forlater rettsstedet uten gyldig fravær, skal avhentes til samme eller senere rettsmøte, dersom retten beslutter avhenting, jf. straffeprosessloven § 115. I særlige tilfeller kan den beslutte at et vitne skal holdes i fengslig forvaring inntil det kan bli avhørt.

Kan man vitne over telefon?

Som hovedregel skal vitner opptre fysisk i domstolen og avgi forklaring. Unntak er fjernavhør, enten over telefon eller via video.

Hvordan skal man kle seg i retten?

Du skal kle deg fint i retten, men du trenger ikke å være stivpyntet. Du trenger altså ikke dress eller finkjole i retten. Tennisskjorte, genser eller en fin bluse er greit. Unngå altfor sprelske mønster og velg gjerne nøytrale farger – vis at du tar situasjonen på alvor.

Hvordan slippe å vitne i rettssak?

Du kan bare bli fritatt fra plikten til å vitne dersom du har gyldig fravær, og det er kun retten som kan bestemme om du har gyldig fravær eller ikke. Avklar tidligst mulig med retten hvis du mener du har gyldig fravær. På nettsidene til Norges domstoler finner du praktisk informasjon om det å vitne i en rettssak.

Kan man være publikum i rettssak?

Nesten alle rettssaker er åpen for alle. Det betyr at publikum og presse som hovedregel har adgang til å være til stede under rettssaken. Regelen om dette står i domstolloven § 124 .

Leave a Comment