Hvor finner jeg avsagte dommer?

På Lovdatas åpne nettsted har du tilgang til nye avgjørelser avsagt av Høyesterett og lagmannsrettene. Du finner også norske sammendrag av et utvalg avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. ℹ Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Hvilke saker behandles i lagmannsretten?

Lagmannsrettens oppgaver

Oppgaven til lagmannsretten er å behandle anker fra tingretten. Man kan anke dommer, beslutninger og kjennelser. Lagmannsrettens avgjørelser kan ankes videre til Høyesterett, men Høyesterett tar bare opp saker som er prinsipielt viktige.

Hva slags saker blir behandlet i tingretten?

Tingrettene behandler både sivile saker og straffesaker. De behandler også saker om midlertidig sikring, tvangsfullbyrdelse og offentlig skifte av fellesbo, konkursbo og dødsbo. I tillegg registrerer de dødsfall, utsteder skifteattester og notarialbekreftelser.

Hvor finner jeg avsagte dommer? – Related Questions

Hva koster det å ta en sak til tingretten?

Rettsgebyret er fra 1. januar 2022 på 1 223 kroner. De nye gebyrsatsene gjelder for saker innkommet etter 01.01.2022. For fakturering av gebyrer i år for saker innkommet i 2021 (eller tidligere år), gjelder satsen aktuelle året.

Kan lagmannsretten forkaste anke?

Både for lagmannsretten og Høyesterett kan anker siles. Lagmannsretten kan nekte en anke fremmet dersom lagmannsretten enstemmig kommer til at anke ikke vil føre frem, jf. straffeprosessloven § 321. En slik beslutning må i dag begrunnes.

Hva slags saker behandler domstolene?

Domstolenes kjerneoppgave er å treffe bindende avgjørelser i rettsspørsmål ved anvendelse av rettsregler på faktiske forhold. Virksomheten til de alminnelige domstolene i Norge er konsentrert om å avsi straffedommer og avgjøre sivile tvister. Denne typer oppgaver kan omtales som den dømmende virksomhet.

Hva skjer i tingretten?

Tingretten er en førsteinstansdomstol, og de fleste rettssaker løses ofte her. Tingretten løser både straffesaker og sivile saker, med unntak av enkelte saker som må til forliksrådet før de kan tas til tingretten. Man kan anke dommer fra tingretten til lagmannsretten, og til sist til Høyesterett.

Er det meddommere i tingretten?

Alminnelige meddommere deltar i straffesaker i tingrettene og lagmannsrettene. De blir trukket tilfeldig fra et utvalg til hver enkelt sak. Det skal i utgangspunktet være like mange av hvert kjønn. Meddommerne er med på å vurdere om tiltalte er skyldig og hvilken straff som eventuelt skal gis.

Hvordan foregår det i tingretten?

Retten settes

Saken starter med at dommerne (fagdommer og meddommere) kommer inn i rettssalen. Alle som er til stede i rettssalen må reise seg når dommeren kommer inn. Fagdommeren er rettens leder, og presenterer alle aktørene. Så spør dommeren om det er noen som mener at dommerne er inhabile.

Kan man nekte å stille som vitne?

Kan jeg nekte å vitne? Ingen kan nekte å møte. De fleste har også plikt til å forklare seg. Ett unntak er om du er i familie med tiltalte.

Hvor mye koster det å anke til lagmannsretten?

Hvis man taper saken risikerer man motpartens omkostninger. Denne ligger erfaringsvis på kr 70 000 – 250 000. I tillegg kommer utgifter til egen advokat, vanligvis er den begrenset til egenandelen gjennom rettshjelpsforsikringen – kr 20 000 – 30 000. I tillegg kommer et gebyr fra tingretten.

Hvor lang tid tar det før en sak kommer opp i retten?

Domstolene har en målsetting om å få berammet sine saker innenfor et tidsrom på 90 dager. 3) Hvis «alt går som det skal» og saken er helt kurant, blir utgangspunktet derfor at det vil gå ca. 120 dager fra en sak har kommet inn til statsadvokaten og til hovedforhandlingen i tingretten er i gang.

Hva skjer om man ikke møter som vitne?

Retten kan bestemme at et vitne som uteblir uten gyldig fravær skal hentes til rettsmøte. I praksis skjer dette av politiet. Den som ikke møter kan også ilegges bøter og erstatningsansvar etter domstolloven § 205.

Hva skal man ha på seg i retten?

Du skal kle deg fint i retten, men du trenger ikke å være stivpyntet. Du trenger altså ikke dress eller finkjole i retten. Tennisskjorte, genser eller en fin bluse er greit. Unngå altfor sprelske mønster og velg gjerne nøytrale farger – vis at du tar situasjonen på alvor.

Hvordan slippe å vitne i rettssak?

Du kan bare bli fritatt fra plikten til å vitne dersom du har gyldig fravær, og det er kun retten som kan bestemme om du har gyldig fravær eller ikke. Avklar tidligst mulig med retten hvis du mener du har gyldig fravær. På nettsidene til Norges domstoler finner du praktisk informasjon om det å vitne i en rettssak.

Hvor mye koster en dag i retten?

En dag i retten koster kr 5650, to dager koster kr 9040 også videre. Det er sjeldent vi er mer enn to dager i retten. Dersom du ikke er dekket av en ordning som gjør at du har rettshjelpsdekning eller fri rettshjelp må du i tillegg dekke alle utgifter til egen advokat.

Hvor mye koster det å ha en rettssak?

Pris for rettssak

En rettssak koster normalt mellom 75 000,- og 150 000,- pr advokat. Det er som regel viktige ting som står på spill i en rettssak, så sett i forhold til oppussing av bad eller innkjøp av ny bil, så er ikke bruk av en advokat dyrt.

Kan man vitne over telefon?

Som hovedregel skal vitner opptre fysisk i domstolen og avgi forklaring. Unntak er fjernavhør, enten over telefon eller via video.

Kan man nekte å komme inn til avhør?

Hvis du er mistenkt i en straffesak, har du ikke plikt til å forklare deg verken for politiet eller domstolen. Det står i straffeprosessloven . Dette innebærer at du kan nekte å forklare deg i det hele tatt, eller at du bare vil forklare deg om enkelte spørsmål.

Leave a Comment