Hvor i Oslo er det kvikkleire?

Undersøkelsene viste at det finnes kvikkleire i et område på Frysja og Kjelsås. Derfor har kommunen lagt ned forbud om å grave eller fylle masser i området.

Hvor kan man finne kvikkleire?

Kvikkleire er betegnelsen på en spesiell type leire som ved overbelastning kan kollapse og bli tyntflytende. Kvikkleire forekommer primært i Norge og Sverige, men finnes også i Finland, Russland, Canada og Alaska.

Er marin leire og kvikkleire det samme?

Kvikkleire finn vi i marin leire, altså leire som er avsett i sjøen framføre isen under siste istid. Dersom områder med kvikkleire vert utsett for overbelastning kan dette føre til store kvikkleireskred.

Hvor i Oslo er det kvikkleire? – Related Questions

Er huset mitt bygget på kvikkleire?

Sjekk ditt eget område

NVE utarbeider faresonekart for både kvikkleire, flom samt skred i bratt terreng. Ved å gå inn på ditt fylke vil du finne din kommune og eventuelle kartlagte soner. På NVEs nettsider finner du fylkesvise oversikter hvor du kan du sjekke om utredninger er gjort i ditt område.

Hva utløste skredet i Rissa?

Av de 40 personer som oppholdt seg innenfor rasområdet, omkom én person. Raset startet lørdag klokken 14.10 i forbindelse med graving til et utbygg på driftsbygningen på gården Fissøya. Raset gikk ned til strandkanten i innsjøen Botn. Det store omfanget skyldes at grunnen bestod av kvikkleire.

Hva er sammenhengen mellom kvikkleire og marin grense?

Kvikkleire kan utvikles i leire som opprinnelig er avsatt i sjøen (marin leire), men som på grunn av landhevning etter istiden nå finnes flere steder over havnivå. Leira stammer opprinnelig fra enorme mengder av slam som smeltevannet fra breer førte med seg ut i hav og fjord.

Vil vi kunne finne kvikkleire over eller under marin grense?

Denne utvaskingen tar lang tid. Kvikkleire kan være ganske fast, men når den blir belastet for mye, vil strukturen kollapse, og et skred kan utløses. Hvis vi skal finne marin leire eller kvikkleire, må man være under det vi kaller marin grense (MG).

Hva menes med marin grense og marin leire?

Marin leire er gammel havbunn som etter landheving er kommet på tørt land. Under marin grense i lavlandet omkring Oslofjorden og Trondheimsfjorden er morenejorda dekket av et lag av gammel havbunn. Vi kaller gjerne slik gammel havbunn for marin leire.

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire er leire som ved overbelastning eller omrøring går over fra sin vanlige faste tilstand og blir lettflytende. Kvikkleire var avsatt i hav og hadde derfor, under avsetningen saltvann som porevann mellom leirpartiklene.

Er det farlig å bo på kvikkleire?

Generelt trygt å bo på kvikkleire

Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire. Det må være helning i terrenget for at leira skal renne ut og bli et større skred. Det er først når kvikkleira overbelastes at den kan kollapse. Det er derfor veldig viktig å ikke overbelaste kvikkleire.

Hvor i Norge er det størst fare for kvikkleireskred?

De største forekomstene er i det sentrale østlandsområdet og i Trøndelag.

Hvor mange mennesker bor på områder med kvikkleire i Norge?

I 2022 var tallet steget til 54 000 bygninger, det vil si en tredobling i registreringen på 12 år. Ifølge NVE bor mer enn 110.000 mennesker innenfor det som er kartlagte faresoner for kvikkleireskred.

Hvor i Norge er mest utsatt for leirskred?

Trøndelag og området rundt Oslofjorden mest utsatt

Områdene langs begge sider av Oslofjorden, Romerike og Trøndelag er mest utsatt for kvikkleire. Mer enn 50 000 personer bor i kartlagte kvikkleire-områder i Norge.

Hvor i landet er det mest utsatt for leirskred?

Knapt noe land i hele verden er mer utsatt for leirskred enn Norge. Områder i Trøndelag og på Østlandet er spesielt utsatt – områder der det bor mye folk på leirgrunn som ikke er pålitelig.

Er det kvikkleire i Lillestrøm?

I Lillestrøm kommune har vi mange områder med kvikkleire. Store deler av kommunen består av leire som er dannet som havbunn, og som har hevet seg til landjord etter istiden. Leirgrunnen finnes under det som kalles marin grense (ca. 200 meter over havet).

Er det kvikkleire i Bærum?

I Bærum kommune er den marine grense på ca. 215 meter over havet, og det er innenfor dette området at man potensielt kan finne kvikkleire.

Hvorfor er Norge så utsatt for jord og leirskred?

Landskapet i Norge er sterkt preget av istidene, noe som på flere måter har ført til stor skredaktivitet her i landet. Glasial erosjon har ført til dannelse av bratte dalsider, tinder og rygger som er særlig utsatt for ulike typer skred i fast fjell og snøskred.

Er det kvikkleire i Hønefoss?

Blant annet er Almemoen og Høyby områder i Hønefoss med kvikkleire.

Er det kvikkleire på Gjøvik?

Nesten hele Gjøvik sentrum er definert som et område hvor det kan finnes kvikkleire, men det er ikke funnet kvikkleireforekomster av betydning i byen.

Leave a Comment