Hvor mange timer er vanlig med støttekontakt?

De fleste støttekontakter har ett oppdrag, men det er også vanlig å ha to. Enkelte støttekontakter har flere oppdrag. Det mest vanlige er at et støttekontaktoppdrag er 12 timer i måneden. Svært få kommuner oppgir at det vanligste er støttekontaktoppdrag på mer enn 19 timer i måneden.

Hva kan man gjøre når man er støttekontakt?

En støttekontakt kan ta deg med på turer, komme på besøk hjemme, ta deg med på biblioteket, på disko, på kafé, kino eller andre ulike arrangementer. Ordningen er fleksibel, og skal kunne tilrettelegges etter vedkommendes behov og ønsker.

Hvor kan man bruke ledsagerbevis i Trondheim?

Beviset kan brukes ved alle institusjoner og arrangement som har akseptert ordningen, over hele landet. Ved bruk utenfor Trondheim kan du kontakte den aktuelle kommunen for å få oversikt over tilgjengelige brukersteder. Billetter skal bestilles på ordinær måte, og man kan ikke forlange inngang dersom det er utsolgt.

Hvor mange timer er vanlig med støttekontakt? – Related Questions

Hva får ledsager dekket?

Ledsager på reiser

Ledsager skal ikke betale egenandel for reisen. Ledsager kan søke om å få støtte for tapt arbeidsfortjeneste. Hvis reisen til ledsager er over 300 kilometer, dekkes den på samme måte som for pasient. Det vil si at utgiftene dekkes som om reisen var med billigste offentlige transport på strekningen.

Er ledsager gratis?

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.

Hvor kan man bruke ledsager bevis?

§ 6. Bruken av ledsagerbevis. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager(e) billigere eller gratis adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, deltakelse i frivillige lag og foreninger, samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand.

Hvor kan ledsagerbevis brukes?

Følgekortet gjelder stort sett ved bruk av offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler. Eksempler på steder der kortet kan brukes er konserter, kino, svømmehaller, museer, idrettsarrangement og offentlig transport.

Hvor er ledsagerbevis gyldig?

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet. Ordningen vedtas og administreres av bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.

Kan man bruke ledsagerbevis på tog?

Dersom du reiser med ledsager og har et ledsagerbevis for funksjonshemmede utstedt av kommunen, gir vi: 50 prosent rabatt på Enkeltbillett. 50 prosent rabatt på Flex Refunderbar.

Hva er krav til ledsager?

Krav til deg som ledsager:

Du må være minst 25 år. Du må ha hatt førerkort sammenhengende de siste 5 årene, i samme klasse som det øves til. Ledsager skal til enhver tid være egnet til å kjøre bil, og kan for eksempel ikke være ruspåvirket eller syk.

Hvem kan reise på honnør?

Honnørrabatt gis til alle over 67 år. Du trenger kun vanlig legitimasjon. Husk at du ikke har rett på honnørrabatt som «tidligpensjonist» om du går av med alderspensjon før 67: Du har først rett til honnørrabatt når du har fylt 67 år.

Hva har ledsager krav på?

For at du som pårørende skal få dekket reiseutgiftene som ledsager må det dokumenteres at pasienten av helsemessige årsaker trenger følge, en ledsager. En ledsager må ikke være en nær pårørende, men kan også være en nabo eller venn.

Hvor gammel må ledsager være?

Ledsageren skal være minst 25 år. Han/hun skal ha hatt førerkort utstedt til personbil sammenhengende de siste 5 årene, og kan i den perioden ikke ha blitt fratatt førerkortet. Ledsager skal til enhver tid være egnet til å kjøre bil.

Hvem kan få taxi til sykehus?

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise. Å reise med rekvisisjon betyr at pasientreisekontoret organiserer reisen for deg, og velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig.

Hva er ledsager bevis?

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet. For å søke om ledsagerbevis, må du kontakte kommunen du bor i. Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre.

Hvor lenge varer ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset er personlig, med bilde og underskrift. Det står på kortet hvor lenge det er gyldig, og varer vanligvis tre år av gangen. Flere steder, transportfirmaer og arrangemeneter aksepterer ledsagerbevis. Du må søke om å få ledsagerbevis.

Hva er Ledsagerbillett?

Ledsagerbevis er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Formålet er å gjøre det enklere for de som har behov for følge eller assistanse på kultur- og frititdsarrangementer, ved at de kan ta med seg ledsager(e) uten ekstra kostnader.

Kan man bruke ledsagerbevis på fly?

Kan man bruke ledsagerbevis på fly? Dersom du trenger hjelp med ombordstigning må du bestille assistanse. Ledsagerbeviset gjelder for alle innenlandsflighter og reiser innad i Schengenområdet. Hvis du skal reise utenfor Schengen kan du kun ha med ledsager fram til grensekontrollen og ikke helt ut til gate.

Hvorfor er ikke powerbank lov på fly?

Når du skal ut og fly er det IKKE lov å legge en powerbank / nødlader i innsjekket bagasje, dette er grunnet eksplosjonsfaren som kan skje ved å utsette batteriet for lavere atmosfærisk trykk.

Leave a Comment