Hvor mye koster det å gå til legevakten?

Egenandeler og frikort
LegeEgenandel dagtidEgenandel kveldstid
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt223 kroner357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin261 kroner395 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist375 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud58 kroner​57 kroner

Kan man bare møte opp på legevakten?

Du kan møte opp på legevakten og henvende deg i skranken uten å ringe først. Om du ønsker å ringe er det et felles nummer for hele landet: 116 117. Det betales en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner og forbruksmateriell.

Kan man ringe legevakt for råd?

Legevakten kan gi råd

Generelt vil jeg råde folk til å ringe til legevakta hvis de er i tvil. Der er det mulig å få gode råd av sykepleier eller lege, og hjelp til å vurdere om det er en tilstand som haster, eller kan vente, opplyser lederen i den Den Norske Allmennlegeforeningen.

Hvor mye koster det å gå til legevakten? – Related Questions

Kan man bestille time hos legevakt?

Ring 116 117 før du oppsøker legevakten

Vurder alltid om behandling av din sykdom eller skade kan vente til du får time hos fastlegen. Ring legevaktnummer 116117 før du kommer på legevakten. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Når burde du ringe 113?

Når skal du ringe 113? Ring medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp og det kan stå om liv og helse. Det kan for eksemel være ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner knyttet til psykisk helse eller selvmordstanker.

Kan man ringe legevakten for spørsmål?

Utenfor fastlegens åpningstid kan du ringe legevakten på 116 117, om det er noe som ikke kan vente til fastlegekontoret åpner. For at du skal få rett type hjelp ønsker mange legevakter at du ringer før du kommer til legevakten.

Kan man ringe fastlegen sin?

Bruk eventuelt helsenorge.no som mange fastleger også er tilknyttet. Du kan også ringe og bestille time. Da vil legesekretæren spørre deg om hva det gjelder for å vurdere hvor raskt du bør komme.

Kan man ringe legevakt for resept?

Legevakten skriver bare ut resepter som gjelder den akutte behandlingen. Faste medisiner må manresept på hos sin fastlege. Dersom apotek er stengt, kan man kjøpe startdosen på behandling fra legevakten.

Kan man få sykemelding på legevakta?

Sykemelding og resepter fra legevakten

Allmenlegevakten sykemelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som bistår med. Skadelegevakten vil ofte sykmelde for hele den aktuelle skadeperioden.

Skal man ringe hver dag ved sykdom?

Simployers trygderettsrådgiver Hilde Svenneby opplyser at man ikke etter loven kan kreve at ansatte melder seg hver dag i egenmeldingsperioden. – I folketrygdloven er det bare meldeplikt første hele fraværsdag, for ikke å miste retten til sykepenger.

Har arbeidsgiver rett til å vite hvorfor jeg er syk?

Arbeidsgiveren kan ikke kreve å få vite detaljerte diagnoseopplysninger mot den ansattes vilje. Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4.

Kan arbeidsgiver ta kontakt med lege?

Legene kan være litt raske. Men arbeidsgiver kan ringe til legen. Legen plikter å informere om hva som kan gjøres for å få den syke tilbake i jobb, uten å opplyse om diagnosen. Eventuelt kan arbeidsgiver ringe NAV og kreve at de skal ha møte med den syke.

Kan man bli sparket for å være syk?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Nei, du kan ikke få sparken på grunn av sykdom. Se arbeidsmiljøloven § 15-8.

Hvordan fortelle sjefen at man er syk?

«Arbeidstaker skal melde fra om sykdom pr telefonen så snart som mulig, senest innen arbeidstidens/vaktens begynnelse. Melding om sykefravær gis direkte til nærmeste leder pr telefon». Det skal også opplyses om antatt lengde på fraværet.

Kan legen nekte å gi sykemelding?

Løgn kan gjøre legen mistenksom og skeptisk

Om en pasient skal få sykemelding eller ikke, vil være en vurdering som legen gjør. Vi jobber ut fra et prinsipp om at arbeid fremmer helse, og for noen vil delvis sykemelding eller tilrettelegging på jobb være nok.

Kan man få sykemelding over telefon?

For å korte ned køene på fastlegekontorene og forhindre videre smittespredning, blir det nå mulig å få sykemelding etter en telefonsamtale med legen.

Kan sjefen tvinge deg på jobb når du er syk?

Arbeidsgiver kan med andre ord ikke tvinge deg å komme på jobb, når du er syk. Det vil i utgangspunktet være du selv eller en lege som må vurdere om du er for syk til å dra på jobb, eller om du har mulighet til å være på jobb, og da eventuelt med tilrettelegging av for eksempel arbeidsoppgaver.

Skal man ringe eller sende melding når man er syk?

Du må ringe nærmeste leder eller ansvarlig på vakt om fravær og oppgi forventet fraværslengde. SMS er ikke godt nok, heller ikke det å gi beskjed til kollegaer. Hvis du uteblir fra jobben uten å gi beskjed, regnes dette som ureglementert fravær.

Har arbeidsgiver lov til å nekte egenmelding?

Ja, arbeidsgiver kan frata arbeidstakers rett til egenmelding. I følge bestemmelsen i folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder: har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring.

Leave a Comment